آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 551 427,732,627 Rls. 12,914 $
102 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 157 425,429,113 Rls. 12,826 $
103 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 295 422,079,322 Rls. 13,011 $
104 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 300 415,918,308 Rls. 12,735 $
105 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 19 408,102,100 Rls. 10,941 $
106 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 105 397,439,000 Rls. 12,250 $
107 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 1,140 374,685,510 Rls. 11,572 $
108 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 600 348,831,841 Rls. 10,497 $
109 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 750 342,877,266 Rls. 10,566 $
110 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 110 340,494,000 Rls. 10,500 $
111 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 15 339,740,150 Rls. 10,474 $
112 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1 337,383,720 Rls. 9,480 $
113 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 52 334,754,750 Rls. 10,250 $
114 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 368 296,115,489 Rls. 9,127 $
115 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 80 288,748,800 Rls. 8,640 $
116 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 106 284,908,800 Rls. 8,277 $
117 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 153 283,604,750 Rls. 8,519 $
118 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 70 261,059,874 Rls. 7,811 $
119 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 200 259,878,720 Rls. 8,016 $
120 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 150 256,362,040 Rls. 7,480 $
121 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 276 255,156,120 Rls. 7,080 $
122 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10 249,338,200 Rls. 6,821 $
123 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 8 237,888,068 Rls. 7,172 $
124 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5 230,988,170 Rls. 6,889 $
125 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 113 221,058,062 Rls. 6,038 $
126 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 34 219,688,560 Rls. 6,552 $
127 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 177 213,435,687 Rls. 6,584 $
128 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 45 207,593,783 Rls. 6,337 $
129 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 250 203,508,712 Rls. 5,608 $
130 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 33 197,395,800 Rls. 5,342 $
131 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 229 196,899,854 Rls. 5,386 $
132 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 200 191,535,557 Rls. 5,449 $
133 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 67041100 کلاه گيس کامل ا زموا دنسجي سنتتيک. 190 191,121,000 Rls. 5,700 $
134 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 15 187,206,594 Rls. 5,761 $
135 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 116 186,792,360 Rls. 5,055 $
136 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 22 174,895,850 Rls. 5,391 $
137 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 180 173,575,400 Rls. 5,350 $
138 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 51 166,084,440 Rls. 4,920 $
139 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 20 164,497,320 Rls. 4,680 $
140 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 720 162,602,000 Rls. 4,400 $
141 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 107 145,942,511 Rls. 4,174 $
142 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 180 137,465,100 Rls. 4,050 $
143 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 235 136,239,600 Rls. 4,200 $
144 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 430 135,882,040 Rls. 3,643 $
145 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 273 132,829,515 Rls. 4,095 $
146 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 10 127,746,025 Rls. 3,572 $
147 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85181000 ميکروفون و پايه آن 30 126,925,500 Rls. 3,900 $
148 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 95 124,536,250 Rls. 3,350 $
149 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 162 123,400,742 Rls. 3,803 $
150 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 158 115,499,653 Rls. 3,286 $
151 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 80 107,656,694 Rls. 3,317 $
152 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 50 103,129,000 Rls. 3,098 $
153 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 70 95,067,695 Rls. 2,705 $
154 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 270 92,569,800 Rls. 2,840 $
155 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 28 91,236,998 Rls. 2,551 $
156 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 110 86,993,775 Rls. 2,475 $
157 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 24 85,287,500 Rls. 2,500 $
158 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 30 83,613,600 Rls. 2,235 $
159 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 2 78,822,542 Rls. 2,359 $
160 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 45 77,875,980 Rls. 2,210 $
161 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85340000 مدا رهاي چاپي 50 77,387,760 Rls. 2,280 $
162 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 90 74,904,750 Rls. 2,250 $
163 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22 74,252,871 Rls. 2,289 $
164 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 57 74,249,428 Rls. 2,031 $
165 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 151 73,431,300 Rls. 2,265 $
166 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 38123060 پايدا رکننده هابرپايه سيليکون 3,000 72,714,600 Rls. 2,242 $
167 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 90 70,382,956 Rls. 2,099 $
168 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 163 67,645,161 Rls. 2,039 $
169 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 133 67,345,215 Rls. 1,995 $
170 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 18 66,572,640 Rls. 1,992 $
171 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 90 65,746,362 Rls. 1,982 $
172 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 50 64,376,605 Rls. 1,975 $
173 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 50 64,021,600 Rls. 1,975 $
174 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 35 63,585,270 Rls. 1,804 $
175 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 364 59,492,720 Rls. 1,610 $
176 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 79 58,987,510 Rls. 1,818 $
177 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 120 58,966,200 Rls. 1,800 $
178 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 13 55,958,725 Rls. 1,719 $
179 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10 55,698,760 Rls. 1,661 $
180 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 55 52,780,045 Rls. 1,420 $
181 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 53 50,877,600 Rls. 1,563 $
182 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 40 50,390,340 Rls. 1,430 $
183 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 8 49,645,740 Rls. 1,526 $
184 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 1 49,138,302 Rls. 1,398 $
185 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 70 48,545,211 Rls. 1,306 $
186 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 69 45,693,700 Rls. 1,300 $
187 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 4 43,449,120 Rls. 1,233 $
188 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 9 42,639,955 Rls. 1,213 $
189 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 12 40,612,500 Rls. 1,250 $
190 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 140 37,053,874 Rls. 1,105 $
191 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2 36,419,562 Rls. 1,098 $
192 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 63079010 ماسک مخصوص جرا حان 26 35,347,290 Rls. 1,054 $
193 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 160 31,178,860 Rls. 940 $
194 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 9 30,963,508 Rls. 833 $
195 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 6 30,791,748 Rls. 874 $
196 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 90 30,013,740 Rls. 810 $
197 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 30 29,624,908 Rls. 909 $
198 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 6 28,152,338 Rls. 842 $
199 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 28 27,291,600 Rls. 840 $
200 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85044020 شارژر باطري 20 27,291,600 Rls. 840 $
مجموع کل
15,169,750,211 ريال
مجموع کل
448,374 دلار