آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 380 48,065,218,966 Rls. 1,284,651 $
2 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214020 سمعک 245 44,509,091,762 Rls. 1,295,544 $
3 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 423 42,217,320,480 Rls. 1,300,991 $
4 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 383 41,811,311,797 Rls. 1,184,322 $
5 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 383 40,140,647,268 Rls. 1,182,625 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,129 39,678,271,875 Rls. 1,100,981 $
7 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,002 34,134,375,000 Rls. 968,681 $
8 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214020 سمعک 190 29,521,043,600 Rls. 889,498 $
9 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 878 28,827,356,250 Rls. 849,312 $
10 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214020 سمعک 90 28,492,590,594 Rls. 765,187 $
11 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214020 سمعک 90 25,737,408,475 Rls. 715,895 $
12 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 754 23,571,900,000 Rls. 720,743 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214020 سمعک 180 20,407,254,480 Rls. 624,270 $
14 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214020 سمعک 90 17,805,580,049 Rls. 548,033 $
15 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214020 سمعک 100 14,886,137,482 Rls. 439,173 $
16 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,700 13,849,510,540 Rls. 408,035 $
17 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214020 سمعک 45 13,576,343,600 Rls. 418,478 $
18 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 39 9,980,953,024 Rls. 277,871 $
19 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,430 9,931,218,480 Rls. 299,413 $
20 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 60 7,348,545,000 Rls. 219,163 $
21 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 290 6,552,274,000 Rls. 202,000 $
22 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 20 6,132,604,500 Rls. 188,980 $
23 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 146 6,044,513,796 Rls. 166,618 $
24 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 60 5,913,460,306 Rls. 169,843 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,702 5,466,764,444 Rls. 168,488 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 600 5,242,132,750 Rls. 141,473 $
27 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 164 4,878,634,625 Rls. 148,237 $
28 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 555 4,867,650,000 Rls. 150,000 $
29 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,000 4,727,093,750 Rls. 134,148 $
30 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 600 4,690,834,800 Rls. 141,422 $
31 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 569 4,345,528,000 Rls. 123,089 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 50 4,264,872,272 Rls. 130,189 $
33 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,102 3,862,517,902 Rls. 115,573 $
34 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 800 3,668,811,000 Rls. 113,064 $
35 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258090 ک ک ک ساير 352 3,566,305,870 Rls. 105,071 $
36 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 136 3,251,174,556 Rls. 97,282 $
37 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,470 3,133,097,650 Rls. 89,138 $
38 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 12 2,994,874,380 Rls. 81,522 $
39 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 215 2,980,920,736 Rls. 91,857 $
40 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 360 2,810,839,350 Rls. 86,650 $
41 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 93 2,664,843,300 Rls. 72,116 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 610 2,614,073,156 Rls. 74,156 $
43 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258090 ک ک ک ساير 253 2,318,262,275 Rls. 63,420 $
44 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 360 2,068,651,200 Rls. 63,800 $
45 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 167 1,850,166,500 Rls. 52,915 $
46 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30064050 كامپوزيت 350 1,840,456,000 Rls. 55,284 $
47 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258090 ک ک ک ساير 200 1,807,911,840 Rls. 48,321 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 353 1,665,715,620 Rls. 46,777 $
49 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 300 1,567,696,529 Rls. 44,487 $
50 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 340 1,549,086,000 Rls. 46,200 $
51 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258090 ک ک ک ساير 258 1,537,850,755 Rls. 43,560 $
52 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 90 1,401,529,908 Rls. 41,937 $
53 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 60 1,357,521,120 Rls. 37,962 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 1,285 1,325,490,525 Rls. 40,275 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 209 1,304,618,400 Rls. 38,909 $
56 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 197 1,257,270,000 Rls. 35,613 $
57 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258090 ک ک ک ساير 400 1,211,657,133 Rls. 36,987 $
58 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 3,250 1,203,426,630 Rls. 37,109 $
59 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 237 1,189,970,500 Rls. 34,750 $
60 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 550 1,156,803,120 Rls. 35,640 $
61 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 300 1,153,845,000 Rls. 33,000 $
62 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 342 1,098,278,234 Rls. 33,526 $
63 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 288 1,030,933,500 Rls. 31,750 $
64 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 98 1,025,515,050 Rls. 30,585 $
65 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 700 1,001,801,740 Rls. 30,631 $
66 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 275 993,678,484 Rls. 30,584 $
67 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 200 923,856,000 Rls. 28,500 $
68 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 113 886,280,171 Rls. 27,331 $
69 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 42 814,718,450 Rls. 24,911 $
70 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 152 795,707,847 Rls. 24,522 $
71 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 740 789,232,744 Rls. 24,326 $
72 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 595 759,291,315 Rls. 21,335 $
73 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 160 746,097,000 Rls. 23,000 $
74 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 71 715,161,729 Rls. 21,831 $
75 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258090 ک ک ک ساير 282 694,302,200 Rls. 21,334 $
76 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 186 693,768,789 Rls. 19,651 $
77 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 13 689,188,939 Rls. 21,247 $
78 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 276 687,162,950 Rls. 19,550 $
79 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 55021000 ک ک از استات سلولز 1,875 666,768,712 Rls. 18,158 $
80 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 170 662,089,200 Rls. 19,234 $
81 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 4 652,892,400 Rls. 19,138 $
82 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 278 611,243,823 Rls. 18,662 $
83 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 300 610,286,085 Rls. 17,318 $
84 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 510 598,622,400 Rls. 16,200 $
85 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 51 582,364,282 Rls. 17,278 $
86 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85285290 ک ک ک ساير 40 572,577,840 Rls. 17,641 $
87 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 445 557,398,440 Rls. 17,156 $
88 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 99 556,575,838 Rls. 17,151 $
89 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 77 529,125,500 Rls. 15,589 $
90 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258090 ک ک ک ساير 31 502,908,000 Rls. 14,245 $
91 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 66 500,509,440 Rls. 13,882 $
92 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 189 498,488,380 Rls. 14,612 $
93 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 34 492,296,000 Rls. 14,900 $
94 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 240 463,337,952 Rls. 12,768 $
95 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 165 457,458,022 Rls. 14,102 $
96 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 91 450,521,750 Rls. 12,761 $
97 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 800 444,648,000 Rls. 12,000 $
98 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 63 441,686,000 Rls. 12,250 $
99 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 167 439,289,875 Rls. 13,195 $
100 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 500 431,586,624 Rls. 13,314 $
مجموع کل
684,001,478,625 ريال
مجموع کل
19,896,896 دلار