آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 202,703,393 1,563,959,247,529 Rls. 42,641,653 $
2 10 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 194,389,323 1,377,076,000,000 Rls. 38,482,361 $
3 4 1396 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ک ک از نيشکر 71,500,000 1,110,000,000,000 Rls. 34,124,381 $
4 8 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 65,887,335 1,082,780,000,000 Rls. 31,739,146 $
5 4 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 38,000,000 1,034,000,000,000 Rls. 31,818,721 $
6 2 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 71,012,413 1,001,897,568,780 Rls. 30,886,990 $
7 9 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 134,875,652 942,224,000,000 Rls. 26,713,880 $
8 9 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 63,268,058 926,671,000,000 Rls. 26,297,504 $
9 6 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 36,619,470 913,602,603,418 Rls. 27,772,273 $
10 3 1396 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ک ک از نيشکر 60,000,000 892,278,212,160 Rls. 27,497,018 $
11 8 1396 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ک ک از نيشکر 54,670,000 771,541,000,000 Rls. 22,511,636 $
12 5 1396 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ک ک از نيشکر 41,940,000 639,619,618,000 Rls. 19,634,894 $
13 12 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 80,000,587 639,536,000,000 Rls. 17,268,047 $
14 1 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 20,499,817 511,977,989,403 Rls. 15,791,861 $
15 7 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 66,398,875 474,371,628,072 Rls. 13,976,512 $
16 4 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 65,371,025 451,952,624,990 Rls. 13,879,062 $
17 6 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 65,000,407 446,315,524,000 Rls. 13,508,345 $
18 3 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 64,237,462 441,677,131,892 Rls. 13,613,523 $
19 2 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 66,000,000 439,406,490,600 Rls. 13,546,041 $
20 5 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 59,709,400 431,001,000,000 Rls. 13,209,893 $
21 1 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 59,998,395 406,575,643,570 Rls. 12,558,715 $
22 5 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 16,002,848 392,597,451,083 Rls. 12,000,600 $
23 10 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 15,997,914 391,033,161,819 Rls. 11,069,537 $
24 8 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10039000 جو باستثناي بذر 59,680,806 389,108,000,000 Rls. 11,304,029 $
25 8 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 15,998,980 379,089,170,000 Rls. 11,268,044 $
26 10 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 18,016,955 296,513,164,018 Rls. 8,224,431 $
27 3 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 19,500,000 276,613,155,000 Rls. 8,528,230 $
28 6 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 13,708,202 201,392,000,000 Rls. 6,198,578 $
29 5 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 13,679,385 200,968,000,000 Rls. 6,185,547 $
30 4 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 6,498,352 173,959,709,976 Rls. 5,359,985 $
31 11 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 10,500,000 172,871,000,000 Rls. 4,763,723 $
32 2 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 6,998,284 169,071,718,440 Rls. 5,217,207 $
33 5 1396 بندر امام خميني سنگاپور 29022000 بنزن 5,812,344 155,251,000,000 Rls. 4,778,437 $
34 10 1396 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ک ک از نيشکر 10,000,000 154,579,000,000 Rls. 4,385,084 $
35 7 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,479,764 133,454,436,626 Rls. 4,019,675 $
36 9 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,001,535 123,492,265,571 Rls. 3,507,941 $
37 1 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 8,250,000 120,867,972,885 Rls. 3,728,192 $
38 3 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 3,001,810 79,818,470,604 Rls. 2,459,661 $
39 11 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 2,999,232 75,991,568,820 Rls. 2,125,044 $
مجموع کل
20,385,134,527,256 ريال
مجموع کل
602,596,401 دلار