آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 599,400 152,210,762,658 Rls. 4,162,159 $
2 9 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 575,700 134,532,375,570 Rls. 3,813,215 $
3 7 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 518,400 123,738,839,352 Rls. 3,674,506 $
4 6 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 453,600 106,879,752,072 Rls. 3,239,749 $
5 10 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 375,000 89,842,905,138 Rls. 2,491,960 $
6 5 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 378,050 89,828,743,945 Rls. 2,743,761 $
7 12 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 340,200 83,526,233,832 Rls. 2,242,399 $
8 8 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 310,200 72,333,744,948 Rls. 2,082,353 $
9 2 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 350,700 71,069,389,782 Rls. 2,191,064 $
10 3 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 278,800 58,238,781,160 Rls. 1,795,056 $
11 1 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 259,200 50,789,954,880 Rls. 1,565,754 $
12 4 1396 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 151,200 33,410,922,768 Rls. 1,028,259 $
مجموع کل
1,066,402,406,105 ريال
مجموع کل
31,030,235 دلار