آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 7,048,400 89,958,485,174 Rls. 2,740,196 $
2 8 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 14,004,000 62,040,972,684 Rls. 1,761,703 $
3 3 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 16,472,000 54,445,787,656 Rls. 1,678,095 $
4 4 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 14,326,000 40,732,761,075 Rls. 1,252,624 $
5 7 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 7,806,000 33,094,940,924 Rls. 981,995 $
6 10 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 11,424,500 16,608,988,293 Rls. 463,457 $
7 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 171,345 8,717,770,000 Rls. 235,272 $
8 11 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,000,000 3,642,723,200 Rls. 99,200 $
9 5 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 5,220 2,956,249,600 Rls. 90,391 $
10 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 70 730,365,594 Rls. 19,711 $
11 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,086 598,084,905 Rls. 16,141 $
12 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 150 215,237,153 Rls. 5,809 $
13 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 206,473,500 Rls. 5,572 $
14 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 4,747 188,349,715 Rls. 5,083 $
15 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 89059000 کشتيهاي فانوس دريائي,شناورهاي آتش نشاني,جرثقيلهاوحوضچه هاي شناوروسايروسايل نقليه آبي كه كاراصلي آنهادريانوري نيست 150 162,379,937 Rls. 4,382 $
16 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 430 160,865,798 Rls. 4,341 $
17 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 720 129,803,007 Rls. 3,503 $
18 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 170 84,883,550 Rls. 2,291 $
19 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 32 33,402,824 Rls. 901 $
مجموع کل
314,708,524,589 ريال
مجموع کل
9,370,667 دلار