آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 25,200 1,266,020,280 Rls. 39,005 $
102 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 15,000 1,253,866,200 Rls. 34,302 $
103 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 90322000 مانوستات 2,645 1,217,542,858 Rls. 35,689 $
104 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 84818069 ---شير ترموستاتيك رادياتور شوفاژ 5,919 1,108,737,500 Rls. 32,500 $
105 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 5,500 1,105,660,304 Rls. 29,643 $
106 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 313 980,760,596 Rls. 26,469 $
107 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 180 973,472,220 Rls. 27,841 $
108 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 23,700 845,725,650 Rls. 23,999 $
109 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 5,125 843,077,439 Rls. 22,959 $
110 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 9,900 680,855,670 Rls. 20,847 $
111 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 9,900 680,855,670 Rls. 20,847 $
112 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 11081300 فکول سيب زميني 17,250 458,258,152 Rls. 13,962 $
113 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 11081300 فکول سيب زميني 17,250 455,588,198 Rls. 13,293 $
114 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 9,700 452,993,100 Rls. 12,855 $
115 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 1,572 412,746,500 Rls. 11,447 $
116 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 355 328,191,073 Rls. 9,386 $
117 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 1,025 318,359,573 Rls. 9,105 $
118 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 90321000 ترموستات 249 268,871,914 Rls. 7,881 $
119 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 157 258,473,259 Rls. 7,039 $
120 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 5,943 228,048,808 Rls. 6,902 $
121 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 295 223,521,480 Rls. 6,552 $
122 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 48022000 كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار ميکگيرد 505 195,206,391 Rls. 5,583 $
123 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 411 160,694,273 Rls. 4,710 $
124 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 42 126,556,785 Rls. 3,416 $
125 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 900 105,578,851 Rls. 3,250 $
126 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 285 75,538,798 Rls. 2,214 $
127 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 425 74,947,561 Rls. 2,041 $
128 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 49 72,456,563 Rls. 2,026 $
129 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 188 45,031,800 Rls. 1,320 $
130 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 110 43,499,650 Rls. 1,190 $
131 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 447 22,098,714 Rls. 632 $
مجموع کل
15,283,235,830 ريال
مجموع کل
438,905 دلار