آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 960,402 673,282,000,000 Rls. 20,377,786 $
2 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 312,000 349,305,000,000 Rls. 10,191,831 $
3 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 187,069 104,290,000,000 Rls. 3,042,906 $
4 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,675 68,897,304,000 Rls. 1,935,916 $
5 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 14,332 56,765,576,112 Rls. 1,631,696 $
6 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 66,419 51,191,375,000 Rls. 1,555,448 $
7 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 51,680 42,288,557,410 Rls. 1,284,937 $
8 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 32,680 32,590,280,596 Rls. 1,004,075 $
9 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 108,323 31,747,478,062 Rls. 949,954 $
10 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 39,300 26,978,220,000 Rls. 804,599 $
11 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 60,238 24,207,241,415 Rls. 735,536 $
12 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 5,896 22,973,262,814 Rls. 673,407 $
13 1 1396 شهيدرجايي دانمارك 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 500,000 22,653,150,000 Rls. 698,740 $
14 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 27,371 22,382,987,562 Rls. 681,951 $
15 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 445,460 20,944,852,500 Rls. 594,383 $
16 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 91,464 19,599,468,161 Rls. 598,117 $
17 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 79,170 19,081,536,735 Rls. 585,413 $
18 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 53,016 18,672,458,700 Rls. 529,865 $
19 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 65,535 17,816,801,916 Rls. 497,794 $
20 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 65,031 17,448,162,405 Rls. 492,839 $
21 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 307,140 17,324,876,694 Rls. 526,416 $
22 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 69,687 17,001,495,195 Rls. 465,682 $
23 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 45,650 15,894,400,000 Rls. 479,194 $
24 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 55,760 15,569,134,882 Rls. 418,270 $
25 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 38151990 ک کک ک ساير 52,540 15,198,323,008 Rls. 464,709 $
26 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 236,700 14,390,174,442 Rls. 386,461 $
27 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 298,000 13,822,265,120 Rls. 424,061 $
28 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 17,940 13,780,023,590 Rls. 385,347 $
29 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 50,619 12,809,408,561 Rls. 380,701 $
30 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 249,900 12,637,076,256 Rls. 373,585 $
31 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 21,000 12,227,265,000 Rls. 330,869 $
32 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 25,945 10,847,336,806 Rls. 330,489 $
33 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 109,920 10,616,200,512 Rls. 324,665 $
34 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 98,000 10,062,350,900 Rls. 285,020 $
35 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 9,935 10,018,637,798 Rls. 308,665 $
36 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 6,490 9,891,720,000 Rls. 267,669 $
37 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 73,500 9,362,130,645 Rls. 288,563 $
38 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 24,000 8,979,173,280 Rls. 276,325 $
39 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 11071000 مالت بو ندا ده 493,891 8,873,078,148 Rls. 244,512 $
40 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 70,185 8,351,664,075 Rls. 250,869 $
41 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 59,875 8,267,829,360 Rls. 221,664 $
42 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 69,746 7,826,756,628 Rls. 240,121 $
43 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 53,645 7,281,182,205 Rls. 198,284 $
44 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,750 7,186,116,200 Rls. 200,954 $
45 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 55,044 6,907,801,824 Rls. 194,099 $
46 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 36,000 6,792,784,020 Rls. 184,984 $
47 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 100,500 6,725,397,666 Rls. 205,776 $
48 1 1396 شهيدرجايي دانمارك 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 64,687 6,657,010,550 Rls. 205,285 $
49 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 14,350 6,645,286,408 Rls. 184,391 $
50 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,425 6,552,900,000 Rls. 201,889 $
51 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 88,000 6,476,556,724 Rls. 186,432 $
52 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 23,121 6,463,339,432 Rls. 188,584 $
53 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 34,500 6,172,708,850 Rls. 170,558 $
54 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 88,000 5,735,466,880 Rls. 173,455 $
55 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 46,750 5,353,850,700 Rls. 151,878 $
56 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 5,092,971,300 Rls. 140,345 $
57 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 4,885,260,450 Rls. 138,628 $
58 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 46,750 4,738,110,750 Rls. 145,977 $
59 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,480 4,705,365,000 Rls. 127,338 $
60 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 126,000 4,692,333,578 Rls. 144,513 $
61 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 4,670,966,800 Rls. 140,823 $
62 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 88,000 4,623,348,532 Rls. 140,001 $
63 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 63,800 4,208,889,273 Rls. 114,318 $
64 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 48,000 4,022,874,720 Rls. 122,802 $
65 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 66,000 3,866,859,612 Rls. 109,530 $
66 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 10,000 3,761,358,480 Rls. 109,272 $
67 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 38151990 ک کک ک ساير 6,442 3,733,223,360 Rls. 104,397 $
68 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 38151990 ک کک ک ساير 13,320 3,726,494,604 Rls. 114,697 $
69 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 24,500 3,683,043,350 Rls. 102,993 $
70 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 109,165 3,553,570,000 Rls. 109,022 $
71 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 19,200 3,510,927,360 Rls. 107,351 $
72 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 11071000 مالت بو ندا ده 200,400 3,474,509,148 Rls. 98,565 $
73 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 18,000 3,467,583,140 Rls. 103,758 $
74 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 18,000 3,440,740,240 Rls. 103,734 $
75 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 74,250 3,150,190,915 Rls. 85,787 $
76 1 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 19,200 2,970,172,800 Rls. 91,565 $
77 12 1396 شهيدرجايي دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,500 2,933,627,700 Rls. 79,384 $
78 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 84295190 ک ک ک ساير 46,000 2,897,625,000 Rls. 88,044 $
79 1 1396 شهيدرجايي دانمارك 84411000 ماشينهاي برش 34,560 2,751,470,080 Rls. 84,903 $
80 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 38151910 ک کک ک دارا? ماده فعال پنتا اکس?د واناد?وم 5,172 2,609,905,200 Rls. 74,061 $
81 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,500 2,582,624,100 Rls. 75,354 $
82 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,375 2,549,095,725 Rls. 75,513 $
83 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,500 2,538,560,000 Rls. 76,254 $
84 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 44,000 2,480,286,864 Rls. 72,369 $
85 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 23,768 2,263,664,320 Rls. 69,215 $
86 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 3,900 2,234,564,596 Rls. 65,199 $
87 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 14,288 2,184,644,469 Rls. 64,038 $
88 8 1396 شهيدرجايي دانمارك 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,970 2,161,098,000 Rls. 62,782 $
89 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,600 2,068,750,000 Rls. 58,708 $
90 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 72,000 2,027,709,000 Rls. 62,304 $
91 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 9,174 2,027,110,892 Rls. 55,860 $
92 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 16,291 1,942,017,528 Rls. 58,549 $
93 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 72,000 1,924,609,920 Rls. 58,848 $
94 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 47,600 1,829,542,176 Rls. 51,900 $
95 5 1396 شهيدرجايي دانمارك 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 17,000 1,821,482,310 Rls. 55,496 $
96 9 1396 شهيدرجايي دانمارك 76129030 ک ک ک ظروف بدون درز براي بسته­بندي مواد غذايي 7,530 1,792,677,194 Rls. 52,816 $
97 4 1396 شهيدرجايي دانمارك 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 43,000 1,536,777,000 Rls. 47,300 $
98 7 1396 شهيدرجايي دانمارك 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 48,000 1,332,410,512 Rls. 39,868 $
99 11 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 25,200 1,332,014,544 Rls. 36,706 $
100 10 1396 شهيدرجايي دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 25,200 1,301,885,424 Rls. 36,406 $
مجموع کل
2,126,920,381,713 ريال
مجموع کل
62,944,912 دلار