آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 55,000 19,927,507,459 Rls. 572,455 $
2 3 1396 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 54,450 19,257,666,800 Rls. 593,440 $
3 12 1396 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 36,000 15,608,488,777 Rls. 423,412 $
4 11 1396 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 34,140 12,433,797,058 Rls. 340,146 $
5 1 1396 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 36,000 12,016,653,840 Rls. 370,622 $
6 7 1396 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 34,200 11,364,718,985 Rls. 339,587 $
7 6 1396 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 34,100 11,176,611,747 Rls. 338,607 $
8 10 1396 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 36,200 10,214,428,394 Rls. 285,186 $
9 8 1396 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 18,000 6,984,823,320 Rls. 209,001 $
10 4 1396 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,215 5,329,151,055 Rls. 164,221 $
11 2 1396 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 8,130 4,878,841,145 Rls. 150,434 $
12 10 1396 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,730 3,739,532,914 Rls. 104,573 $
13 7 1396 ساوه دانمارك 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 67,500 3,324,819,150 Rls. 99,486 $
14 11 1396 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 5,400 3,067,120,125 Rls. 82,996 $
15 7 1396 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,440 2,280,327,964 Rls. 67,692 $
16 3 1396 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 4,075 2,071,509,946 Rls. 63,844 $
17 5 1396 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,210 1,792,393,105 Rls. 54,846 $
18 12 1396 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 1,500 1,658,395,152 Rls. 44,756 $
19 11 1396 ساوه دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 312 428,060,880 Rls. 11,796 $
20 3 1396 ساوه دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 420 118,734,884 Rls. 3,659 $
21 8 1396 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 55 111,994,355 Rls. 3,268 $
22 7 1396 ساوه دانمارك 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,290 103,875,940 Rls. 3,098 $
23 3 1396 ساوه دانمارك 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 48 65,641,460 Rls. 2,023 $
24 4 1396 ساوه دانمارك 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,140 48,622,084 Rls. 1,498 $
مجموع کل
148,003,716,539 ريال
مجموع کل
4,330,646 دلار