آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 جلفا دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 234,000 25,882,783,427 Rls. 797,641 $
2 5 1396 جلفا دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 214,200 24,241,394,056 Rls. 740,112 $
3 4 1396 جلفا دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 165,600 16,447,936,418 Rls. 505,841 $
4 2 1396 جلفا دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 136,800 15,315,375,292 Rls. 472,103 $
5 1 1396 جلفا دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 116,550 11,223,549,723 Rls. 346,064 $
6 11 1396 جلفا دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 26,325 5,080,192,997 Rls. 137,985 $
7 9 1396 جلفا دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,100 1,679,712,720 Rls. 47,579 $
8 4 1396 جلفا دانمارك 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,814 820,762,429 Rls. 25,260 $
9 2 1396 جلفا دانمارك 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,280 327,031,419 Rls. 10,085 $
10 3 1396 جلفا دانمارك 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,052 313,246,691 Rls. 9,653 $
11 9 1396 جلفا دانمارك 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 684 122,500,007 Rls. 3,470 $
12 9 1396 جلفا دانمارك 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 422 121,536,100 Rls. 3,443 $
13 12 1396 جلفا دانمارك 34052000 واكسکها، كرم و فرآوردهکهاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبي، پاركتکها يا ساير اشياء چوبي 315 17,641,172 Rls. 472 $
مجموع کل
101,593,662,451 ريال
مجموع کل
3,099,708 دلار