آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 395 529,614,158 Rls. 16,321 $
102 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 82021000 ا ره دستي. 1,850 523,097,631 Rls. 16,098 $
103 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 507 519,148,258 Rls. 15,379 $
104 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 151 514,999,579 Rls. 15,587 $
105 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 486 496,537,832 Rls. 14,065 $
106 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 492 475,767,342 Rls. 13,882 $
107 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 766 471,431,250 Rls. 14,486 $
108 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 422 466,077,928 Rls. 14,368 $
109 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 175 437,740,800 Rls. 11,736 $
110 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 30051020 هنديکپلاست 1,700 431,015,377 Rls. 11,434 $
111 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 675 413,615,925 Rls. 11,477 $
112 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 1,820 411,711,300 Rls. 11,212 $
113 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 579 405,840,930 Rls. 11,841 $
114 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 88 405,099,828 Rls. 11,235 $
115 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 5,400 401,314,528 Rls. 12,146 $
116 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 278 383,486,202 Rls. 11,298 $
117 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,104 378,849,840 Rls. 11,543 $
118 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,700 375,423,251 Rls. 11,438 $
119 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 2,618 373,161,096 Rls. 10,586 $
120 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,355 368,164,285 Rls. 11,345 $
121 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 1,053 360,279,090 Rls. 11,102 $
122 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,340 355,412,600 Rls. 10,471 $
123 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,151 345,881,965 Rls. 10,576 $
124 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 2,000 342,305,600 Rls. 10,553 $
125 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 10051000 بذر ذرت 500 307,008,500 Rls. 8,585 $
126 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 180 306,108,558 Rls. 8,686 $
127 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 383 293,301,814 Rls. 9,045 $
128 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 1,619 291,569,851 Rls. 8,973 $
129 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 259 286,773,708 Rls. 7,957 $
130 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 181 270,959,514 Rls. 8,353 $
131 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,344 268,195,635 Rls. 8,263 $
132 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 1,843 266,765,036 Rls. 8,168 $
133 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 24 253,289,736 Rls. 7,808 $
134 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 30051020 هنديکپلاست 1,238 246,840,162 Rls. 7,171 $
135 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 75 241,032,276 Rls. 7,189 $
136 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 435 236,927,208 Rls. 6,352 $
137 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 192 227,625,216 Rls. 6,103 $
138 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 958 226,145,643 Rls. 6,434 $
139 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 355 223,721,190 Rls. 6,347 $
140 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 693 223,204,662 Rls. 6,729 $
141 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 133 220,714,876 Rls. 6,802 $
142 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 50 213,534,737 Rls. 6,048 $
143 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 214 213,016,916 Rls. 6,399 $
144 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1,801 201,384,816 Rls. 6,210 $
145 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 30051020 هنديکپلاست 760 199,844,250 Rls. 6,150 $
146 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 256 188,723,520 Rls. 5,814 $
147 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 430 185,763,522 Rls. 5,717 $
148 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 1,984 178,370,256 Rls. 4,782 $
149 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 60 173,733,120 Rls. 4,731 $
150 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 820 172,213,266 Rls. 5,003 $
151 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 46 169,320,160 Rls. 4,989 $
152 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 526 168,061,440 Rls. 4,951 $
153 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,020 167,568,750 Rls. 4,755 $
154 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 450 165,711,336 Rls. 5,015 $
155 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 2,896 162,996,993 Rls. 4,953 $
156 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 42 161,611,027 Rls. 4,622 $
157 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 916 158,946,465 Rls. 4,898 $
158 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 862 148,016,310 Rls. 4,563 $
159 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 1,411 147,003,390 Rls. 4,529 $
160 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 347 145,366,458 Rls. 4,480 $
161 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 438 136,692,635 Rls. 4,121 $
162 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 95 134,080,200 Rls. 3,694 $
163 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 1,016 133,511,011 Rls. 3,751 $
164 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 232 131,631,000 Rls. 4,045 $
165 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 280 130,610,690 Rls. 4,025 $
166 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 730 121,298,367 Rls. 3,593 $
167 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 1,251 120,439,435 Rls. 3,240 $
168 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 277 119,492,731 Rls. 3,684 $
169 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 440 112,167,300 Rls. 3,452 $
170 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 187 110,767,973 Rls. 3,392 $
171 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 67 108,677,960 Rls. 3,276 $
172 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 131 106,152,144 Rls. 2,846 $
173 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 561 103,399,090 Rls. 3,182 $
174 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 250 100,699,200 Rls. 2,880 $
175 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 1,430 100,204,762 Rls. 3,087 $
176 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 38 86,196,497 Rls. 2,639 $
177 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 648 85,576,708 Rls. 2,590 $
178 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84198970 ک ک ک راکتورها? ش?م?ا?? 900 77,552,200 Rls. 2,200 $
179 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 38 75,606,878 Rls. 2,320 $
180 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 180 71,912,040 Rls. 2,040 $
181 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 100 66,872,740 Rls. 2,061 $
182 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 400 64,763,200 Rls. 1,980 $
183 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 560 63,341,924 Rls. 1,917 $
184 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9 58,994,040 Rls. 1,577 $
185 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 654 58,717,732 Rls. 1,811 $
186 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 311 58,595,340 Rls. 1,803 $
187 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 300 51,577,020 Rls. 1,405 $
188 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 870 49,538,328 Rls. 1,406 $
189 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 110 42,854,025 Rls. 1,317 $
190 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 15 39,884,346 Rls. 1,106 $
191 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 200 38,621,282 Rls. 1,025 $
192 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 398 35,399,139 Rls. 990 $
193 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 150 33,636,330 Rls. 962 $
194 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 5 29,586,755 Rls. 912 $
195 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 48 29,099,585 Rls. 891 $
196 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 753 25,313,668 Rls. 780 $
197 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 890 23,571,766 Rls. 727 $
198 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 10 15,320,928 Rls. 411 $
199 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 25 14,515,600 Rls. 400 $
200 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 6 10,604,601 Rls. 325 $
مجموع کل
20,874,824,082 ريال
مجموع کل
615,616 دلار