آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 762 819,279,384 Rls. 25,256 $
102 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 8,400 800,814,630 Rls. 24,486 $
103 11 1396 چابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 4,560 716,782,500 Rls. 20,500 $
104 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 5,130 696,829,260 Rls. 20,530 $
105 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 6,840 687,365,000 Rls. 20,500 $
106 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 4,740 683,621,760 Rls. 18,960 $
107 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 5,208 675,873,408 Rls. 20,832 $
108 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 2,560 674,841,861 Rls. 20,271 $
109 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85086000 ساير جارومكنده 663 646,046,050 Rls. 18,850 $
110 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85086000 ساير جارومكنده 663 641,044,842 Rls. 19,754 $
111 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 7,250 625,824,000 Rls. 19,200 $
112 9 1396 چابهار جمهوري كره 85285290 ک ک ک ساير 266 616,853,995 Rls. 17,473 $
113 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 4,565 600,268,863 Rls. 18,498 $
114 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 5,450 592,246,890 Rls. 17,790 $
115 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 1,184 591,366,761 Rls. 18,232 $
116 10 1396 چابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 3,597 575,862,831 Rls. 16,341 $
117 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 2,043 564,391,400 Rls. 17,400 $
118 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 2,090 533,977,356 Rls. 15,004 $
119 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 5,700 372,837,000 Rls. 11,400 $
120 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 1,981 305,072,240 Rls. 9,328 $
121 1 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 3,000 226,719,372 Rls. 6,996 $
122 9 1396 چابهار جمهوري كره 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,700 202,314,025 Rls. 5,731 $
123 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 105 196,911,378 Rls. 6,075 $
124 8 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,322 193,836,000 Rls. 5,800 $
125 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 3,787 187,072,600 Rls. 5,720 $
126 7 1396 چابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 980 145,397,868 Rls. 4,452 $
127 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 847 140,759,079 Rls. 4,339 $
128 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 128,170,350 Rls. 3,850 $
129 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 535 94,399,959 Rls. 2,909 $
130 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 34054000 خمير، پودر و ساير فرآوردهکها براي تميزكاري 797 74,276,769 Rls. 2,289 $
131 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 1,000 61,670,000 Rls. 1,750 $
132 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 399 56,042,877 Rls. 1,727 $
133 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 528 55,507,436 Rls. 1,710 $
134 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,500 52,860,000 Rls. 1,500 $
135 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85098010 دستگاه بخار التراسونيک غيراز نيولايزرهاي مشمول رديف 90192010 247 45,409,287 Rls. 1,259 $
136 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 204 34,738,153 Rls. 963 $
137 9 1396 چابهار جمهوري كره 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 78 29,911,799 Rls. 851 $
138 6 1396 چابهار جمهوري كره 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 218 23,384,725 Rls. 705 $
139 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 9 1,298,040 Rls. 40 $
مجموع کل
14,371,879,748 ريال
مجموع کل
429,271 دلار