آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 224,000 12,292,132,318 Rls. 378,791 $
202 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 249,750 12,285,795,330 Rls. 378,595 $
203 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 269,314 12,191,580,462 Rls. 375,855 $
204 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 20,880 11,869,731,913 Rls. 365,954 $
205 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 257,250 11,816,607,323 Rls. 364,216 $
206 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 20,300 11,758,032,000 Rls. 362,354 $
207 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 49,545 11,745,217,528 Rls. 361,988 $
208 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 60,640 11,684,748,103 Rls. 360,164 $
209 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 27121020 ژله کابل 149,600 11,681,996,814 Rls. 360,000 $
210 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 97,132 11,487,729,687 Rls. 354,052 $
211 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 284,400 11,487,270,439 Rls. 354,130 $
212 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 252,400 11,457,149,357 Rls. 353,199 $
213 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 256,500 11,332,477,782 Rls. 349,404 $
214 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 56,160 11,327,525,100 Rls. 349,200 $
215 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 433,397 11,238,370,317 Rls. 346,324 $
216 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 15,460 11,225,980,574 Rls. 345,957 $
217 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 4,320 10,972,518,000 Rls. 338,398 $
218 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 101,683 10,868,777,061 Rls. 335,362 $
219 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 192,000 10,676,555,763 Rls. 329,471 $
220 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 174,125 10,557,032,468 Rls. 325,388 $
221 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 78,792 10,473,987,364 Rls. 322,883 $
222 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 234,000 10,473,641,897 Rls. 322,883 $
223 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 3,004 10,411,243,200 Rls. 320,988 $
224 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 90,415 10,276,787,629 Rls. 316,781 $
225 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 63,421 10,254,408,096 Rls. 316,082 $
226 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 240,000 9,946,321,034 Rls. 306,537 $
227 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 26204000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "آلومينيم 400,000 9,897,651,000 Rls. 305,036 $
228 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 87,279 9,887,101,727 Rls. 304,801 $
229 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,150 9,880,416,000 Rls. 304,594 $
230 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 37,600 9,878,945,523 Rls. 304,532 $
231 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 424 9,862,602,042 Rls. 304,054 $
232 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 341,201 9,746,958,014 Rls. 300,403 $
233 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 6,986 9,689,550,981 Rls. 298,766 $
234 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 22,500 9,650,934,500 Rls. 297,424 $
235 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 371,420 9,585,462,936 Rls. 295,408 $
236 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 966,009 9,508,439,073 Rls. 293,119 $
237 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 206,400 9,450,378,440 Rls. 291,231 $
238 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 161,100 9,306,333,863 Rls. 286,911 $
239 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 240,000 9,270,103,150 Rls. 285,745 $
240 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 42,181 9,174,744,109 Rls. 282,941 $
241 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 38,111 8,972,424,991 Rls. 276,500 $
242 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 219,180 8,947,711,344 Rls. 275,747 $
243 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 184,000 8,947,423,249 Rls. 275,721 $
244 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 240,000 8,640,834,259 Rls. 266,273 $
245 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29270000 تركيبات دي آزوئيك يا آزوكسيك. 96,000 8,640,372,728 Rls. 266,271 $
246 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 100,800 8,631,666,893 Rls. 266,048 $
247 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 34,825 8,610,462,732 Rls. 265,479 $
248 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 98 8,553,235,360 Rls. 263,582 $
249 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 66,095 8,531,712,133 Rls. 262,911 $
250 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 41,981 8,492,364,503 Rls. 261,762 $
251 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 108,000 8,435,369,268 Rls. 260,067 $
252 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 64,736 8,434,492,134 Rls. 259,949 $
253 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 143,950 8,425,256,807 Rls. 259,742 $
254 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 99,250 8,403,011,975 Rls. 258,978 $
255 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 176,000 8,383,591,143 Rls. 258,456 $
256 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,110 8,383,375,000 Rls. 258,355 $
257 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 89,683 8,314,410,225 Rls. 256,280 $
258 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 51,186 8,186,008,928 Rls. 252,334 $
259 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 34,840 8,118,259,520 Rls. 250,220 $
260 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 24,053 8,093,514,601 Rls. 249,461 $
261 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 38123010 آنتي ا کسيدا نها 96,000 8,035,471,392 Rls. 247,619 $
262 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 38123020 آنتي ا زونانتها 118,000 7,963,657,194 Rls. 245,948 $
263 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 38,880 7,957,207,073 Rls. 245,347 $
264 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 76,980 7,948,134,929 Rls. 244,978 $
265 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 3,100 7,933,151,521 Rls. 244,518 $
266 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 133,152 7,884,684,142 Rls. 242,972 $
267 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 142,000 7,739,496,818 Rls. 238,515 $
268 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 292,354 7,721,695,990 Rls. 239,611 $
269 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 67,760 7,675,176,782 Rls. 236,565 $
270 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 20,500 7,663,201,014 Rls. 236,263 $
271 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 34039910 روانکكننده سيليكوني 76,404 7,572,062,698 Rls. 233,348 $
272 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 26,680 7,570,474,185 Rls. 233,314 $
273 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 321,022 7,551,339,597 Rls. 232,864 $
274 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 323,450 7,397,018,026 Rls. 228,029 $
275 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 385,523 7,386,140,010 Rls. 227,793 $
276 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 299,487 7,382,267,699 Rls. 227,679 $
277 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 71,223 7,381,707,039 Rls. 227,573 $
278 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 168,000 7,347,460,400 Rls. 226,424 $
279 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 25233000 سيمان آلومينو 247,500 7,281,831,870 Rls. 224,410 $
280 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 315,620 7,225,020,589 Rls. 222,659 $
281 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 41,950 7,210,939,450 Rls. 222,224 $
282 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 36,570 7,203,071,780 Rls. 222,100 $
283 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 40,550 6,992,550,158 Rls. 215,561 $
284 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 230,672 6,959,036,841 Rls. 214,494 $
285 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 116,250 6,907,949,775 Rls. 212,880 $
286 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 140,000 6,843,296,880 Rls. 210,972 $
287 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 7,300 6,832,671,000 Rls. 210,634 $
288 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 297,900 6,777,771,103 Rls. 209,010 $
289 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 216,289 6,697,654,402 Rls. 206,438 $
290 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 63,480 6,677,610,828 Rls. 205,794 $
291 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 90,455 6,619,634,322 Rls. 204,070 $
292 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 125,250 6,574,067,667 Rls. 202,667 $
293 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11,820 6,531,224,245 Rls. 201,327 $
294 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 969 6,441,960,757 Rls. 198,598 $
295 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 38244010 ک افزودنيکهاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون : پلي کربوکسيلات اتر 182,200 6,408,096,222 Rls. 197,542 $
296 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 102,862 6,380,476,400 Rls. 196,640 $
297 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 316,676 6,375,204,684 Rls. 196,463 $
298 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 47,275 6,337,799,418 Rls. 195,421 $
299 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 46,957 6,337,218,942 Rls. 195,329 $
300 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 240,000 6,242,556,902 Rls. 192,456 $
مجموع کل
882,696,727,454 ريال
مجموع کل
27,211,106 دلار