آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 23,036 28,888,263,238 Rls. 890,593 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 529,500 28,611,633,318 Rls. 881,773 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 180,556 27,949,236,544 Rls. 861,684 $
104 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 478,660 27,451,135,362 Rls. 846,291 $
105 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,099,708 27,291,626,686 Rls. 841,351 $
106 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 454,000 27,275,236,602 Rls. 840,591 $
107 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 103,284 27,266,014,403 Rls. 840,704 $
108 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 165,438 25,970,913,821 Rls. 800,772 $
109 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,103,183 25,842,013,131 Rls. 796,457 $
110 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 23,063 25,621,657,772 Rls. 789,627 $
111 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 63,166 25,542,427,452 Rls. 787,160 $
112 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 438,350 25,455,051,905 Rls. 784,724 $
113 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 24,700 24,967,363,129 Rls. 769,553 $
114 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 632,800 24,899,915,479 Rls. 767,381 $
115 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 66,077 24,881,401,833 Rls. 767,189 $
116 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 376,000 24,741,814,721 Rls. 762,762 $
117 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 145,429 24,575,659,525 Rls. 757,422 $
118 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 456,284 24,325,173,815 Rls. 749,706 $
119 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 471,500 24,086,522,874 Rls. 742,241 $
120 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 283,333 23,483,974,414 Rls. 723,965 $
121 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 510,000 23,213,619,000 Rls. 715,387 $
122 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 509,250 23,100,387,478 Rls. 711,903 $
123 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 52,584 23,075,625,736 Rls. 711,836 $
124 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 476,000 22,781,385,780 Rls. 702,196 $
125 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,572,234 22,694,221,215 Rls. 699,612 $
126 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 775,950 22,687,217,649 Rls. 699,263 $
127 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 475,995 22,651,440,442 Rls. 698,312 $
128 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 504,000 22,167,373,055 Rls. 683,189 $
129 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 446,257 21,523,971,355 Rls. 663,360 $
130 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 544,167 21,400,716,304 Rls. 659,796 $
131 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 820,430 21,359,721,444 Rls. 658,492 $
132 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 17,828 21,211,310,240 Rls. 653,947 $
133 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 91,875 20,642,564,056 Rls. 636,453 $
134 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 442,584 20,640,977,434 Rls. 636,073 $
135 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 11,378 20,394,588,966 Rls. 628,706 $
136 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 549,300 20,374,328,417 Rls. 627,897 $
137 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 32,809 20,372,816,520 Rls. 628,480 $
138 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 42,111 20,326,614,318 Rls. 626,813 $
139 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 288,000 20,248,018,040 Rls. 624,036 $
140 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 409,000 20,217,987,123 Rls. 623,291 $
141 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29141100 استن 512,000 20,161,611,352 Rls. 621,454 $
142 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 300,000 19,917,624,810 Rls. 613,930 $
143 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 107,574 19,842,297,206 Rls. 611,586 $
144 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 65,199 19,614,110,988 Rls. 604,553 $
145 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 436,800 19,554,422,876 Rls. 602,880 $
146 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 489,067 19,187,483,555 Rls. 591,513 $
147 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 452,000 18,997,140,745 Rls. 585,637 $
148 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 366,000 18,967,772,034 Rls. 584,573 $
149 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 420,000 18,939,921,666 Rls. 583,692 $
150 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 299,000 18,809,250,960 Rls. 579,744 $
151 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 58,305 18,532,450,303 Rls. 571,319 $
152 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 188,000 18,493,712,210 Rls. 569,907 $
153 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 27,906 18,374,895,648 Rls. 566,460 $
154 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 301,378 18,172,416,601 Rls. 560,218 $
155 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 74,775 17,973,213,965 Rls. 554,231 $
156 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 413,794 17,616,221,736 Rls. 542,948 $
157 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 28230000 ا کسيدهاي تيتان 200,000 17,456,909,600 Rls. 538,005 $
158 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 890,403 17,430,487,735 Rls. 537,201 $
159 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 275,200 17,041,315,916 Rls. 525,227 $
160 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 6,654 16,871,826,741 Rls. 520,035 $
161 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 484,000 16,827,900,840 Rls. 518,819 $
162 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 289,959 16,716,329,992 Rls. 515,142 $
163 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 68,400 16,646,337,000 Rls. 513,000 $
164 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 242,000 16,553,392,467 Rls. 510,415 $
165 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 350,000 16,542,561,758 Rls. 509,923 $
166 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,051 16,501,677,555 Rls. 509,196 $
167 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 172,426 16,499,588,513 Rls. 508,555 $
168 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 90,794 16,313,415,716 Rls. 502,957 $
169 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 921,962 16,073,729,884 Rls. 495,361 $
170 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 77,145 16,033,595,795 Rls. 494,309 $
171 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,000,875 15,933,314,368 Rls. 491,026 $
172 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 335,350 15,867,530,117 Rls. 489,178 $
173 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29141100 استن 461,314 15,552,837,325 Rls. 479,898 $
174 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 28230000 ا کسيدهاي تيتان 200,000 15,538,496,400 Rls. 479,036 $
175 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 160,952 15,502,542,035 Rls. 477,914 $
176 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 174,000 15,424,952,178 Rls. 475,774 $
177 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 62,220 15,148,457,954 Rls. 467,045 $
178 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 276,000 15,146,029,807 Rls. 466,937 $
179 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 118,140 15,010,619,862 Rls. 462,753 $
180 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29270000 تركيبات دي آزوئيك يا آزوكسيك. 143,000 14,947,183,387 Rls. 460,834 $
181 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 289,000 14,639,383,361 Rls. 451,307 $
182 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 678,410 14,587,728,222 Rls. 449,725 $
183 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 373,680 14,456,661,730 Rls. 445,694 $
184 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 10,921 14,288,789,065 Rls. 440,394 $
185 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 59,839 14,286,610,881 Rls. 440,445 $
186 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 249,900 14,097,323,564 Rls. 434,589 $
187 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 91,200 14,050,399,571 Rls. 432,964 $
188 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 231,450 13,955,614,562 Rls. 430,123 $
189 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 290,000 13,508,028,979 Rls. 416,440 $
190 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84141000 - تلمبه هاي خلاء 52,814 13,495,654,015 Rls. 415,850 $
191 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 193,000 13,337,689,605 Rls. 411,064 $
192 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 191,398 13,230,139,019 Rls. 407,873 $
193 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 184,287 13,223,449,552 Rls. 407,587 $
194 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 157,000 13,140,527,468 Rls. 405,142 $
195 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 136,600 13,139,290,502 Rls. 404,984 $
196 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 515,691 12,754,383,361 Rls. 393,229 $
197 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 201,600 12,618,371,808 Rls. 389,012 $
198 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 24,911 12,567,271,255 Rls. 387,296 $
199 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 100,000 12,487,332,000 Rls. 384,829 $
200 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 296,320 12,453,869,849 Rls. 383,935 $
مجموع کل
1,911,266,018,565 ريال
مجموع کل
58,916,655 دلار