آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,198,566 794,873,638,065 Rls. 24,505,166 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,636,776 584,787,922,806 Rls. 18,021,756 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 13,206,369 303,001,649,077 Rls. 9,338,025 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 139,927 280,339,101,952 Rls. 8,641,929 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 181,696 255,809,126,825 Rls. 7,884,163 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,108,246 249,203,123,695 Rls. 7,679,753 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,010,990 243,247,894,296 Rls. 7,498,399 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,155,183 242,959,764,434 Rls. 7,490,597 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 742,086 220,997,967,161 Rls. 6,811,500 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 102,633 208,096,945,547 Rls. 6,413,433 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,819,840 191,404,257,666 Rls. 5,900,763 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,014,080 166,623,728,613 Rls. 5,137,239 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,329,187 158,308,004,041 Rls. 4,878,889 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,222,350 131,208,712,638 Rls. 4,044,997 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 446,643 124,798,104,965 Rls. 3,847,443 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 889,580 118,100,430,101 Rls. 3,640,236 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 83,658 107,777,124,046 Rls. 3,322,499 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,894,467 103,624,100,261 Rls. 3,193,772 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 734,420 99,881,055,947 Rls. 3,080,256 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 2,672,400 99,151,775,186 Rls. 3,056,688 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,599,415 95,542,721,527 Rls. 2,944,496 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 1,965,948 95,041,735,050 Rls. 2,929,201 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 705,270 94,272,361,845 Rls. 2,907,890 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 24,062 84,241,563,091 Rls. 2,596,859 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,088,927 83,143,943,518 Rls. 2,562,935 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,320,000 82,143,286,280 Rls. 2,531,564 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 157,278 78,705,423,726 Rls. 2,425,595 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 4,934,712 77,410,843,364 Rls. 2,386,425 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29291090 --- ساير 906,630 75,192,749,392 Rls. 2,318,095 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 3,716,364 73,938,230,722 Rls. 2,279,369 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 792,550 71,135,922,726 Rls. 2,193,154 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 966,000 69,662,902,118 Rls. 2,148,124 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,278,880 67,014,821,239 Rls. 2,065,175 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,818,000 66,478,186,261 Rls. 2,048,592 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 62,820 66,383,478,414 Rls. 2,046,654 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,576,410 66,186,547,314 Rls. 2,040,029 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,433,253 65,904,937,222 Rls. 2,037,391 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 3,126,874 65,601,742,746 Rls. 2,021,636 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 41,909 65,191,413,353 Rls. 2,008,949 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 458,780 63,756,298,926 Rls. 1,966,916 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 802,100 62,967,477,580 Rls. 1,940,607 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,155,050 61,166,895,587 Rls. 1,885,722 $
43 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 42,351 60,009,634,602 Rls. 1,851,440 $
44 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 22,555 59,456,265,956 Rls. 1,833,021 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29291090 --- ساير 655,034 56,016,077,916 Rls. 1,726,360 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 312,437 54,216,399,900 Rls. 1,671,540 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 1,177,864 53,321,167,327 Rls. 1,643,776 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 416,372 53,166,978,000 Rls. 1,639,084 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 402,320 52,562,496,000 Rls. 1,620,099 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 598,200 51,601,104,933 Rls. 1,590,670 $
51 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,389,600 49,844,400,184 Rls. 1,536,169 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 29,023 49,730,998,228 Rls. 1,533,044 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 814,000 49,553,011,200 Rls. 1,527,679 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 653,256 49,335,201,230 Rls. 1,520,977 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 579,213 49,295,454,364 Rls. 1,519,291 $
56 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 1,972,414 47,078,604,061 Rls. 1,451,446 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 119,489 46,812,355,342 Rls. 1,443,119 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 320,284 45,988,421,819 Rls. 1,417,758 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,798,358 45,098,409,205 Rls. 1,390,326 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 1,730,353 45,009,230,208 Rls. 1,387,052 $
61 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 952,000 44,320,669,383 Rls. 1,366,303 $
62 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 69,226 42,699,811,421 Rls. 1,316,348 $
63 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 521,500 42,092,234,170 Rls. 1,297,397 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 33,829 41,930,190,388 Rls. 1,292,188 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,121,600 41,898,897,917 Rls. 1,291,831 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 134,520 41,818,821,754 Rls. 1,289,266 $
67 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 746,000 39,175,696,313 Rls. 1,210,122 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 1,231,526 39,089,081,170 Rls. 1,204,569 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,616,276 39,071,646,835 Rls. 1,204,083 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 754,000 39,003,409,321 Rls. 1,202,538 $
71 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 101,160 37,601,458,128 Rls. 1,159,215 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 104,892 37,291,366,133 Rls. 1,149,407 $
73 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,644,590 37,235,756,565 Rls. 1,147,937 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 25,786 36,958,869,285 Rls. 1,139,429 $
75 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,522,992 36,151,288,473 Rls. 1,114,342 $
76 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 2,101,119 35,549,124,352 Rls. 1,095,903 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 768,450 35,417,961,929 Rls. 1,091,892 $
78 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,152,260 34,997,215,788 Rls. 1,078,919 $
79 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 575,000 34,640,811,980 Rls. 1,068,057 $
80 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 36,048 34,287,618,282 Rls. 1,056,798 $
81 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 313,353 34,260,026,051 Rls. 1,055,848 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 474,400 34,110,506,405 Rls. 1,051,541 $
83 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 600,375 33,699,692,899 Rls. 1,038,840 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 383,005 32,928,008,598 Rls. 1,014,882 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 899,860 32,873,923,978 Rls. 1,013,130 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 115,481 32,637,334,666 Rls. 1,008,385 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 705,200 32,614,447,397 Rls. 1,005,656 $
88 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 785,600 32,613,203,101 Rls. 1,005,138 $
89 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 10,140 32,612,030,213 Rls. 1,005,239 $
90 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 963,050 32,295,413,706 Rls. 995,404 $
91 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 597,450 31,832,258,785 Rls. 981,069 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 28,600 31,699,001,766 Rls. 977,286 $
93 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 171,907 31,451,405,519 Rls. 969,291 $
94 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 31,521 31,242,374,438 Rls. 962,918 $
95 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 286,499 30,982,865,670 Rls. 955,513 $
96 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 393,480 30,968,916,444 Rls. 954,692 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 981,775 30,480,594,225 Rls. 939,484 $
98 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 598,942 30,444,256,506 Rls. 938,264 $
99 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 21069080 کمكمل غذايي، 4,303 30,089,213,017 Rls. 927,248 $
100 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 114,241 29,007,892,410 Rls. 894,057 $
مجموع کل
8,643,449,415,179 ريال
مجموع کل
266,446,161 دلار