آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 2,074 152,114,928 Rls. 4,078 $
202 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,190 150,532,770 Rls. 4,435 $
203 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 1,608 150,224,932 Rls. 4,593 $
204 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 641 146,297,580 Rls. 4,508 $
205 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 2,800 146,205,000 Rls. 4,500 $
206 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,440 144,695,915 Rls. 4,095 $
207 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,540 142,657,900 Rls. 3,850 $
208 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,139 138,214,240 Rls. 4,260 $
209 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1,037 136,989,912 Rls. 4,036 $
210 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,095 136,363,550 Rls. 4,190 $
211 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 534 135,946,408 Rls. 3,679 $
212 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,487 135,210,000 Rls. 3,750 $
213 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 296 133,040,900 Rls. 4,100 $
214 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 340 132,976,002 Rls. 4,098 $
215 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,470 132,443,325 Rls. 3,675 $
216 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,400 128,523,750 Rls. 3,750 $
217 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 405 128,203,460 Rls. 3,951 $
218 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,370 120,596,000 Rls. 3,650 $
219 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,800 120,312,000 Rls. 3,600 $
220 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 347 119,628,317 Rls. 3,318 $
221 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 862 117,099,900 Rls. 3,450 $
222 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 350 116,970,000 Rls. 3,500 $
223 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 1,043 116,757,154 Rls. 3,151 $
224 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 735 114,329,488 Rls. 3,094 $
225 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,519 114,073,104 Rls. 3,516 $
226 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 800 114,012,796 Rls. 3,514 $
227 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 885 112,386,552 Rls. 3,117 $
228 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 765 111,962,994 Rls. 3,146 $
229 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 860 111,607,360 Rls. 3,440 $
230 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,600 108,159,210 Rls. 3,329 $
231 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 436 106,474,570 Rls. 3,281 $
232 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 1,400 104,258,466 Rls. 3,042 $
233 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 602 101,452,388 Rls. 3,127 $
234 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 984 101,322,612 Rls. 3,123 $
235 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85111000 شمع هاي جرقه زن 372 101,034,557 Rls. 2,790 $
236 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 700 100,930,404 Rls. 2,836 $
237 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 743 99,687,654 Rls. 2,937 $
238 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 850 97,972,005 Rls. 2,745 $
239 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 651 97,656,440 Rls. 3,010 $
240 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,400 95,964,400 Rls. 2,800 $
241 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85111000 شمع هاي جرقه زن 847 91,208,760 Rls. 2,595 $
242 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 560 91,085,951 Rls. 2,789 $
243 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,052 90,956,460 Rls. 2,540 $
244 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 736 90,943,104 Rls. 2,576 $
245 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,260 90,818,280 Rls. 2,520 $
246 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 960 88,449,300 Rls. 2,700 $
247 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 925 84,623,110 Rls. 2,608 $
248 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 675 84,500,880 Rls. 2,363 $
249 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,496 82,927,020 Rls. 2,244 $
250 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 960 82,552,680 Rls. 2,520 $
251 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 360 81,874,800 Rls. 2,520 $
252 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 80 81,701,780 Rls. 2,251 $
253 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 525 81,439,365 Rls. 2,510 $
254 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 710 80,655,784 Rls. 2,486 $
255 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,002 80,417,400 Rls. 2,275 $
256 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1,600 78,621,600 Rls. 2,400 $
257 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 947 78,011,513 Rls. 2,377 $
258 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 176 74,308,210 Rls. 2,290 $
259 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84159070 ک ک ک فن کويل 15 71,404,051 Rls. 1,968 $
260 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,644 70,080,140 Rls. 2,160 $
261 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,000 69,930,000 Rls. 2,000 $
262 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 615 69,785,100 Rls. 2,096 $
263 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 986 67,672,629 Rls. 2,062 $
264 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 475 66,729,375 Rls. 1,875 $
265 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,020 66,279,600 Rls. 2,040 $
266 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,657 64,900,800 Rls. 1,800 $
267 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 880 62,242,100 Rls. 1,900 $
268 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 425 60,679,245 Rls. 1,705 $
269 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 700 57,586,560 Rls. 1,597 $
270 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 187 56,777,000 Rls. 1,750 $
271 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 129 53,933,562 Rls. 1,662 $
272 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 800 53,465,880 Rls. 1,560 $
273 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 750 53,260,242 Rls. 1,554 $
274 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 570 52,188,815 Rls. 1,425 $
275 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 352 50,730,890 Rls. 1,513 $
276 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 128 49,648,500 Rls. 1,530 $
277 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 2,632 48,802,685 Rls. 1,504 $
278 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 267 48,114,452 Rls. 1,483 $
279 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 400 47,053,950 Rls. 1,450 $
280 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 361 46,204,256 Rls. 1,264 $
281 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 44191190 --- سا?ر 355 45,701,280 Rls. 1,278 $
282 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 540 44,778,150 Rls. 1,350 $
283 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 500 44,700,000 Rls. 1,250 $
284 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 608 44,464,560 Rls. 1,260 $
285 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 627 43,979,000 Rls. 1,250 $
286 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 600 42,912,000 Rls. 1,200 $
287 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 160 42,586,700 Rls. 1,300 $
288 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 586 39,661,600 Rls. 1,100 $
289 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 995 39,449,760 Rls. 1,194 $
290 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 369 36,082,734 Rls. 1,006 $
291 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 680 36,056,000 Rls. 1,000 $
292 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 259 35,396,404 Rls. 1,091 $
293 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 36 34,801,877 Rls. 959 $
294 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 500 34,273,000 Rls. 1,000 $
295 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 104 34,007,808 Rls. 1,048 $
296 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 355 33,673,500 Rls. 900 $
297 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 285 32,435,100 Rls. 900 $
298 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85423300 آمپلي فاير ها 125 32,266,118 Rls. 983 $
299 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 96 30,762,600 Rls. 948 $
300 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 470 30,497,360 Rls. 940 $
مجموع کل
8,436,340,323 ريال
مجموع کل
247,483 دلار