آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,190 787,853,950 Rls. 24,050 $
102 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85181000 ميکروفون و پايه آن 9,509 783,327,857 Rls. 23,866 $
103 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 10,000 757,729,620 Rls. 23,355 $
104 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,130 757,082,425 Rls. 22,825 $
105 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 1,324 737,374,600 Rls. 19,900 $
106 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 15,923 719,772,685 Rls. 20,700 $
107 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,715 700,230,528 Rls. 20,784 $
108 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85113090 کويل هاي روشن کردن 8,177 651,199,500 Rls. 17,459 $
109 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 9,444 641,606,000 Rls. 19,779 $
110 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 1,370 634,013,336 Rls. 17,598 $
111 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 11,720 633,116,078 Rls. 17,133 $
112 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 855 608,925,180 Rls. 17,690 $
113 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 7,241 607,207,000 Rls. 18,500 $
114 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 7,900 598,981,000 Rls. 17,000 $
115 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,764 582,277,152 Rls. 17,252 $
116 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 8,710 579,962,880 Rls. 17,920 $
117 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,090 577,243,250 Rls. 17,650 $
118 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 11,951 574,123,224 Rls. 15,537 $
119 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,415 573,146,280 Rls. 16,392 $
120 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 7,054 569,416,200 Rls. 15,800 $
121 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 13,050 568,836,450 Rls. 16,965 $
122 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,531 564,990,054 Rls. 17,362 $
123 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,200 550,351,200 Rls. 16,800 $
124 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 12,837 543,110,960 Rls. 16,688 $
125 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 2,573 537,843,750 Rls. 15,625 $
126 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 12,300 522,952,950 Rls. 15,990 $
127 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 6,386 521,791,386 Rls. 16,082 $
128 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,320 516,931,968 Rls. 15,936 $
129 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 835 516,010,500 Rls. 15,500 $
130 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,591 513,094,968 Rls. 15,812 $
131 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 5,113 475,208,025 Rls. 12,783 $
132 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 4,660 465,195,225 Rls. 14,025 $
133 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 3,342 464,320,260 Rls. 12,761 $
134 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,000 458,626,000 Rls. 14,000 $
135 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 3,463 456,784,815 Rls. 12,835 $
136 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,300 443,857,627 Rls. 12,951 $
137 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 810 435,438,300 Rls. 12,650 $
138 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,597 432,664,730 Rls. 11,865 $
139 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 4,776 423,735,000 Rls. 13,000 $
140 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,325 417,551,400 Rls. 11,160 $
141 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,130 416,094,300 Rls. 12,825 $
142 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,100 413,304,000 Rls. 12,750 $
143 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 4,282 407,084,227 Rls. 11,393 $
144 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,315 391,076,942 Rls. 11,938 $
145 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 6,312 390,982,680 Rls. 11,880 $
146 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 2,275 384,681,600 Rls. 11,840 $
147 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,007 368,738,390 Rls. 10,070 $
148 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,531 360,061,800 Rls. 11,100 $
149 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,200 356,310,735 Rls. 10,980 $
150 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,838 354,583,225 Rls. 9,595 $
151 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 5,000 352,581,000 Rls. 10,550 $
152 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 3,313 338,773,851 Rls. 9,760 $
153 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,939 329,413,151 Rls. 9,331 $
154 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,288 323,102,208 Rls. 9,152 $
155 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 2,410 312,760,160 Rls. 9,640 $
156 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,495 303,431,814 Rls. 8,526 $
157 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,168 299,327,889 Rls. 9,226 $
158 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 2,745 296,781,165 Rls. 8,235 $
159 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,630 295,345,875 Rls. 9,075 $
160 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 1,464 293,472,784 Rls. 7,942 $
161 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 3,390 292,743,450 Rls. 8,307 $
162 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,512 292,046,635 Rls. 8,710 $
163 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 3,000 291,996,000 Rls. 9,000 $
164 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,707 277,634,159 Rls. 8,501 $
165 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,425 271,055,322 Rls. 8,142 $
166 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 95069110 دستگاه TRAD MILL 3,920 267,289,120 Rls. 8,240 $
167 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 3,500 266,235,464 Rls. 8,206 $
168 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,960 265,615,750 Rls. 7,750 $
169 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 2,340 261,838,980 Rls. 7,020 $
170 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,047 261,174,200 Rls. 8,050 $
171 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 2,409 260,576,712 Rls. 7,227 $
172 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 3,113 259,070,562 Rls. 7,782 $
173 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,144 257,627,881 Rls. 7,089 $
174 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,840 251,258,340 Rls. 7,060 $
175 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,458 248,467,420 Rls. 7,660 $
176 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40118090 ک ک ک سا?ر 1,190 245,444,090 Rls. 7,553 $
177 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 925 239,283,625 Rls. 6,475 $
178 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,392 224,047,460 Rls. 6,682 $
179 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 2,650 214,941,500 Rls. 6,625 $
180 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,400 212,278,320 Rls. 6,480 $
181 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85111000 شمع هاي جرقه زن 2,403 211,905,030 Rls. 6,530 $
182 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,682 207,834,648 Rls. 5,887 $
183 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 2,550 207,202,807 Rls. 6,325 $
184 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,260 203,620,350 Rls. 5,650 $
185 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 2,442 199,696,730 Rls. 6,106 $
186 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,123 192,912,005 Rls. 5,945 $
187 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 1,706 189,135,690 Rls. 5,118 $
188 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 494 187,944,120 Rls. 5,460 $
189 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 2,400 183,810,000 Rls. 5,500 $
190 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 3,120 181,971,907 Rls. 5,609 $
191 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 480 180,174,500 Rls. 5,500 $
192 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 2,605 179,945,865 Rls. 5,405 $
193 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,343 178,534,920 Rls. 5,260 $
194 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 2,081 171,427,623 Rls. 5,223 $
195 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 1,133 170,992,630 Rls. 5,270 $
196 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 25131000 سنگ پا (pumicestone) 2,409 170,695,050 Rls. 4,844 $
197 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,192 168,329,472 Rls. 4,768 $
198 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,870 166,378,575 Rls. 4,675 $
199 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,015 164,601,360 Rls. 5,040 $
200 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 657 157,661,570 Rls. 4,859 $
مجموع کل
38,727,191,951 ريال
مجموع کل
1,139,321 دلار