آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 485,581 38,042,470,388 Rls. 1,159,054 $
2 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 352,604 30,596,389,243 Rls. 942,907 $
3 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 328,818 27,785,281,404 Rls. 856,038 $
4 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 244,295 19,225,846,977 Rls. 579,633 $
5 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 129,289 18,646,770,683 Rls. 529,137 $
6 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 203,526 17,721,016,800 Rls. 546,675 $
7 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 36,750 13,007,093,369 Rls. 400,888 $
8 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 144,096 12,484,662,627 Rls. 339,987 $
9 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 65,750 12,196,576,347 Rls. 346,996 $
10 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 182,191 12,016,432,646 Rls. 349,092 $
11 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 130,674 11,971,008,983 Rls. 355,227 $
12 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 128,093 11,588,544,516 Rls. 331,433 $
13 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 162,757 11,470,496,676 Rls. 318,280 $
14 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 175,967 11,315,430,000 Rls. 320,514 $
15 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 157,820 10,113,236,891 Rls. 306,091 $
16 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 204,000 7,676,637,500 Rls. 206,500 $
17 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 127,632 7,433,141,595 Rls. 229,107 $
18 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 114,985 7,069,638,500 Rls. 217,443 $
19 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 90,587 6,638,059,574 Rls. 177,969 $
20 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 52,015 5,071,596,678 Rls. 136,425 $
21 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 86,638 4,945,969,857 Rls. 133,838 $
22 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 79,530 4,603,680,400 Rls. 141,927 $
23 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 47,224 4,516,978,955 Rls. 123,608 $
24 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 26,370 4,386,375,072 Rls. 135,169 $
25 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 42,950 4,342,200,069 Rls. 123,218 $
26 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 55,520 4,183,417,571 Rls. 112,533 $
27 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 63,820 4,150,784,000 Rls. 128,000 $
28 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 21,536 4,137,549,607 Rls. 122,755 $
29 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 73,064 3,960,810,850 Rls. 122,175 $
30 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 11,508 3,954,741,537 Rls. 107,697 $
31 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 60,590 3,953,773,500 Rls. 121,300 $
32 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 45,774 3,866,973,750 Rls. 109,536 $
33 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 53,197 3,522,841,500 Rls. 107,332 $
34 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 22,130 3,492,260,800 Rls. 106,400 $
35 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 38089910 --- كارت يا نوار آغشته به چسب بدون ماده سمي براي از بين بردن حشرات، جونده ها ، آفات و... 39,610 3,410,531,137 Rls. 99,972 $
36 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 49,012 3,267,511,650 Rls. 98,150 $
37 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 32,863 3,265,908,911 Rls. 90,576 $
38 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 35,206 3,149,559,510 Rls. 97,057 $
39 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 13,176 3,087,654,660 Rls. 95,034 $
40 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 35,493 3,039,798,042 Rls. 85,278 $
41 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 24,400 2,883,084,480 Rls. 87,840 $
42 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 19,140 2,553,736,603 Rls. 69,421 $
43 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 37,600 2,495,967,250 Rls. 75,250 $
44 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84138200 بالابرهاي آبگونها 7,091 2,494,384,704 Rls. 69,181 $
45 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 24,649 2,433,669,717 Rls. 73,947 $
46 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 31,800 2,412,339,740 Rls. 66,937 $
47 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 4,659 2,360,886,500 Rls. 63,100 $
48 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 18,471 2,346,199,942 Rls. 70,341 $
49 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 17,064 2,213,877,212 Rls. 61,430 $
50 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 25,900 2,146,517,904 Rls. 64,715 $
51 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 28,195 2,143,159,830 Rls. 57,905 $
52 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 3,064 2,121,104,400 Rls. 59,600 $
53 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 19,201 2,056,916,042 Rls. 56,727 $
54 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 29,440 2,047,180,268 Rls. 62,548 $
55 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 16,975 1,895,670,700 Rls. 58,291 $
56 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,609 1,871,681,000 Rls. 57,608 $
57 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 11,680 1,858,697,400 Rls. 57,300 $
58 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 16,915 1,854,567,190 Rls. 50,735 $
59 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 27,656 1,775,701,190 Rls. 51,760 $
60 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,910 1,602,134,444 Rls. 48,987 $
61 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 17,450 1,549,875,600 Rls. 47,781 $
62 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,846 1,506,809,236 Rls. 41,810 $
63 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 15,400 1,500,444,100 Rls. 46,300 $
64 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 15,103 1,483,661,801 Rls. 45,740 $
65 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 13,420 1,474,828,857 Rls. 40,260 $
66 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,250 1,466,841,600 Rls. 45,248 $
67 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 22,392 1,456,725,390 Rls. 44,890 $
68 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 23,246 1,424,028,330 Rls. 41,742 $
69 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,736 1,413,890,070 Rls. 43,570 $
70 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 16,730 1,382,724,000 Rls. 41,850 $
71 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 12,767 1,371,162,140 Rls. 37,340 $
72 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 13,385 1,349,145,057 Rls. 40,155 $
73 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 16,910 1,345,339,047 Rls. 41,500 $
74 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,562 1,343,119,000 Rls. 41,000 $
75 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,434 1,336,486,800 Rls. 41,200 $
76 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 14,200 1,332,964,598 Rls. 35,856 $
77 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 7,943 1,318,706,024 Rls. 35,687 $
78 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 16,880 1,290,251,763 Rls. 37,483 $
79 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 11,833 1,275,687,540 Rls. 34,740 $
80 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 21,320 1,270,725,020 Rls. 39,160 $
81 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 26,357 1,241,467,693 Rls. 34,559 $
82 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 11,322 1,210,488,300 Rls. 34,620 $
83 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,291 1,206,841,752 Rls. 35,556 $
84 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 7,236 1,175,231,790 Rls. 32,610 $
85 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 24,472 1,079,830,788 Rls. 31,814 $
86 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 1,500 971,877,500 Rls. 29,950 $
87 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 22,836 967,689,818 Rls. 29,851 $
88 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 82021000 ا ره دستي. 7,650 945,892,080 Rls. 29,160 $
89 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,846 924,358,447 Rls. 27,577 $
90 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10,930 920,576,100 Rls. 26,140 $
91 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 85181000 ميکروفون و پايه آن 4,480 911,509,691 Rls. 27,825 $
92 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 8,950 884,778,336 Rls. 24,701 $
93 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 10,800 857,736,000 Rls. 26,400 $
94 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,640 856,825,000 Rls. 25,000 $
95 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 12,328 824,499,176 Rls. 23,581 $
96 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 12,512 818,975,000 Rls. 25,000 $
97 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 19,347 815,905,728 Rls. 25,152 $
98 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,540 803,962,320 Rls. 24,780 $
99 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 8,100 802,296,000 Rls. 24,750 $
100 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 7,534 796,554,752 Rls. 24,109 $
مجموع کل
459,787,841,535 ريال
مجموع کل
13,561,021 دلار