آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 غرب تهران جمهوري كره 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 2,862 477,485,283 Rls. 13,062 $
102 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 85181000 ميکروفون و پايه آن 9,000 416,076,700 Rls. 12,822 $
103 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,700 402,243,813 Rls. 12,401 $
104 4 1396 غرب تهران جمهوري كره 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 3,950 383,978,140 Rls. 11,830 $
105 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 4,109 361,498,824 Rls. 9,756 $
106 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 5,650 358,036,150 Rls. 11,033 $
107 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,747 344,901,015 Rls. 9,333 $
108 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,035 344,420,600 Rls. 9,320 $
109 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,498 338,692,575 Rls. 9,165 $
110 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 17,733 328,707,488 Rls. 8,813 $
111 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 18,720 317,862,193 Rls. 9,043 $
112 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,700 233,499,565 Rls. 7,199 $
113 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 29209090 --- ساير استرهاي ساير اسيدهاي غيرآلي فلزي بجز گرانول نيترو گليسرين 1,000 227,073,000 Rls. 7,000 $
114 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 3,020 203,640,110 Rls. 6,117 $
115 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 3,195 192,451,469 Rls. 5,864 $
116 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 6,500 185,870,190 Rls. 5,583 $
117 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 4,350 174,628,012 Rls. 5,381 $
118 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,140 141,791,040 Rls. 4,320 $
119 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,315 140,151,635 Rls. 4,321 $
120 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 835 126,847,272 Rls. 3,593 $
121 1 1396 غرب تهران جمهوري كره 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 1,240 122,724,840 Rls. 3,785 $
122 1 1396 غرب تهران جمهوري كره 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 1,200 120,033,648 Rls. 3,702 $
123 1 1396 غرب تهران جمهوري كره 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 1,740 102,946,200 Rls. 3,175 $
124 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 870 85,823,010 Rls. 2,646 $
125 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 414 84,996,500 Rls. 2,300 $
126 1 1396 غرب تهران جمهوري كره 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 280 71,981,280 Rls. 2,220 $
127 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 615 69,236,368 Rls. 2,109 $
128 1 1396 غرب تهران جمهوري كره 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 894 61,800,144 Rls. 1,906 $
129 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 370 54,717,845 Rls. 1,687 $
130 4 1396 غرب تهران جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 368 49,336,160 Rls. 1,520 $
131 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 541 41,779,813 Rls. 1,183 $
132 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 135 39,999,432 Rls. 1,133 $
133 4 1396 غرب تهران جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 135 35,054,640 Rls. 1,080 $
134 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 95 28,121,890 Rls. 857 $
135 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 221 18,309,360 Rls. 519 $
136 11 1396 غرب تهران جمهوري كره 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 71 11,285,879 Rls. 311 $
137 1 1396 غرب تهران جمهوري كره 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 30 8,430,240 Rls. 260 $
مجموع کل
6,706,432,323 ريال
مجموع کل
196,349 دلار