آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سرخس جمهوري كره 07133310 لوبيا چيتي 610,000 24,294,301,143 Rls. 689,795 $
2 1 1396 سرخس جمهوري كره 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,511,350 23,405,552,002 Rls. 721,948 $
3 8 1396 سرخس جمهوري كره 07133310 لوبيا چيتي 586,000 22,758,956,533 Rls. 653,973 $
4 3 1396 سرخس جمهوري كره 31022100 سولفات آمونيوم 1,477,000 11,762,970,930 Rls. 362,488 $
5 10 1396 سرخس جمهوري كره 07133310 لوبيا چيتي 195,000 8,230,996,316 Rls. 227,338 $
6 4 1396 سرخس جمهوري كره 31022100 سولفات آمونيوم 963,400 7,557,569,837 Rls. 232,291 $
7 11 1396 سرخس جمهوري كره 07133310 لوبيا چيتي 168,000 7,198,902,042 Rls. 195,291 $
8 7 1396 سرخس جمهوري كره 07133310 لوبيا چيتي 137,000 5,149,727,267 Rls. 150,830 $
9 5 1396 سرخس جمهوري كره 31022100 سولفات آمونيوم 605,000 4,843,145,212 Rls. 148,049 $
10 9 1396 سرخس جمهوري كره 31022100 سولفات آمونيوم 378,000 3,400,381,971 Rls. 96,317 $
11 8 1396 سرخس جمهوري كره 31022100 سولفات آمونيوم 311,000 2,635,641,523 Rls. 76,260 $
12 12 1396 سرخس جمهوري كره 07133310 لوبيا چيتي 48,000 2,055,809,230 Rls. 55,373 $
13 6 1396 سرخس جمهوري كره 31022100 سولفات آمونيوم 89,000 720,351,348 Rls. 21,638 $
مجموع کل
124,014,305,354 ريال
مجموع کل
3,631,591 دلار