آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 2,594 7,573,920,794 Rls. 226,628 $
202 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 3,100 7,512,974,525 Rls. 231,204 $
203 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,035 7,506,450,578 Rls. 222,405 $
204 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 770 7,439,793,888 Rls. 204,204 $
205 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 961 7,432,961,600 Rls. 206,248 $
206 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 622 7,410,969,921 Rls. 228,418 $
207 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 750 7,375,423,072 Rls. 226,622 $
208 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 609 7,283,281,250 Rls. 222,891 $
209 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 580 7,233,876,645 Rls. 206,885 $
210 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 1,802 7,199,111,807 Rls. 192,632 $
211 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 714 7,196,712,050 Rls. 193,904 $
212 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 659 7,092,685,200 Rls. 194,033 $
213 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 160 7,080,632,500 Rls. 216,500 $
214 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لکترونيکي مشمول رديف 847010 ،847021، 847029 1,190 7,055,357,504 Rls. 207,865 $
215 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29252910 متفورمين 6,338 7,048,380,266 Rls. 194,229 $
216 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,723 7,006,345,101 Rls. 206,359 $
217 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,676 6,989,780,503 Rls. 209,745 $
218 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 10,521 6,973,050,000 Rls. 189,893 $
219 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 349 6,869,039,520 Rls. 210,326 $
220 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,191 6,799,967,406 Rls. 198,570 $
221 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,291 6,743,993,686 Rls. 207,953 $
222 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,730 6,660,095,233 Rls. 204,989 $
223 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 300 6,595,932,000 Rls. 178,500 $
224 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 295 6,530,999,200 Rls. 180,489 $
225 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 556 6,521,043,955 Rls. 179,094 $
226 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 190 6,388,134,857 Rls. 171,268 $
227 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 938 6,308,422,043 Rls. 179,185 $
228 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,581 6,259,761,636 Rls. 182,663 $
229 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,026 6,222,066,600 Rls. 191,927 $
230 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لکترونيکي مشمول رديف 847010 ،847021، 847029 2,070 6,220,723,131 Rls. 176,525 $
231 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 280 6,088,854,087 Rls. 187,707 $
232 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 500 6,083,448,475 Rls. 166,424 $
233 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,653 6,039,820,800 Rls. 186,081 $
234 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 3,406 5,951,575,421 Rls. 182,905 $
235 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 559 5,948,233,872 Rls. 183,367 $
236 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,939 5,935,557,843 Rls. 164,514 $
237 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,643 5,927,696,698 Rls. 180,822 $
238 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 757 5,909,706,885 Rls. 180,597 $
239 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,579 5,890,141,296 Rls. 159,387 $
240 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 2,338 5,863,921,221 Rls. 165,927 $
241 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 980 5,833,350,528 Rls. 165,232 $
242 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,044 5,799,445,510 Rls. 173,330 $
243 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 745 5,794,078,376 Rls. 178,559 $
244 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,526 5,733,951,970 Rls. 155,494 $
245 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 900 5,718,405,000 Rls. 153,658 $
246 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,390 5,695,145,846 Rls. 152,791 $
247 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 38 5,668,513,834 Rls. 170,898 $
248 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 977 5,615,327,797 Rls. 171,532 $
249 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 608 5,584,597,226 Rls. 164,349 $
250 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,785 5,551,700,000 Rls. 149,827 $
251 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 21069080 کمكمل غذايي، 2,597 5,523,428,119 Rls. 169,716 $
252 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 400 5,494,386,461 Rls. 164,404 $
253 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 198 5,492,413,605 Rls. 159,561 $
254 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 628 5,470,149,460 Rls. 168,369 $
255 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 4,068 5,450,378,227 Rls. 146,562 $
256 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,210 5,315,328,450 Rls. 162,173 $
257 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 400 5,267,876,833 Rls. 161,616 $
258 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,346 5,266,569,150 Rls. 148,468 $
259 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 612 5,212,478,005 Rls. 146,480 $
260 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 367 5,175,015,120 Rls. 153,326 $
261 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 1,256 5,168,793,011 Rls. 159,314 $
262 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لکترونيکي مشمول رديف 847010 ،847021، 847029 440 5,156,084,537 Rls. 142,083 $
263 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 05119950 تخم نوغان 215 5,110,560,000 Rls. 157,549 $
264 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 169 5,081,798,120 Rls. 156,470 $
265 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 44 5,065,243,755 Rls. 156,157 $
266 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 540 5,063,206,312 Rls. 156,085 $
267 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,552 5,059,253,294 Rls. 145,793 $
268 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,232 5,033,324,930 Rls. 153,864 $
269 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 3,530 5,023,416,627 Rls. 151,113 $
270 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 913 4,993,428,700 Rls. 152,456 $
271 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 400 4,935,185,418 Rls. 152,147 $
272 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 13,444 4,926,534,608 Rls. 151,815 $
273 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 264 4,868,888,100 Rls. 134,159 $
274 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2,121 4,861,538,164 Rls. 148,305 $
275 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 717 4,860,599,780 Rls. 135,611 $
276 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 224 4,830,160,500 Rls. 148,854 $
277 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 578 4,828,085,382 Rls. 140,282 $
278 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 235 4,813,295,760 Rls. 148,384 $
279 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 570 4,800,228,004 Rls. 145,914 $
280 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 762 4,762,691,356 Rls. 145,757 $
281 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,046 4,757,495,715 Rls. 146,632 $
282 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,248 4,751,441,952 Rls. 146,432 $
283 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 914 4,742,348,800 Rls. 128,910 $
284 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 1,744 4,740,623,172 Rls. 144,803 $
285 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 135 4,737,256,650 Rls. 146,041 $
286 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 11,307 4,688,557,472 Rls. 134,714 $
287 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 170 4,674,387,200 Rls. 144,200 $
288 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2,005 4,659,312,899 Rls. 132,850 $
289 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 1,784 4,640,306,664 Rls. 142,823 $
290 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,908 4,612,157,004 Rls. 128,523 $
291 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,948 4,611,243,620 Rls. 130,785 $
292 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 973 4,610,234,646 Rls. 130,759 $
293 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 226 4,574,719,440 Rls. 139,786 $
294 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 453 4,559,761,540 Rls. 140,644 $
295 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,443 4,552,166,280 Rls. 134,713 $
296 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29252910 متفورمين 4,620 4,430,770,745 Rls. 136,567 $
297 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 920 4,429,498,500 Rls. 119,872 $
298 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 82 4,426,167,633 Rls. 136,215 $
299 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 728 4,403,175,048 Rls. 133,628 $
300 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 3,700 4,367,319,198 Rls. 134,632 $
مجموع کل
570,044,643,122 ريال
مجموع کل
16,731,871 دلار