آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 741 19,913,853,872 Rls. 611,608 $
102 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 260 19,811,012,161 Rls. 532,136 $
103 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 417 19,170,318,069 Rls. 542,877 $
104 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 646 19,161,700,192 Rls. 512,139 $
105 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,912 18,794,983,408 Rls. 504,607 $
106 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 21069080 کمكمل غذايي، 13,257 18,731,053,783 Rls. 574,730 $
107 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,797 18,519,555,312 Rls. 566,325 $
108 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 245 18,130,815,734 Rls. 558,661 $
109 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 9,844 17,962,883,349 Rls. 498,231 $
110 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30064050 كامپوزيت 1,477 17,101,784,273 Rls. 462,811 $
111 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,099 16,825,761,263 Rls. 467,133 $
112 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,322 16,783,229,685 Rls. 517,401 $
113 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021900 ک ک ساير 1,119 16,767,885,300 Rls. 513,906 $
114 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 3,766 16,155,166,528 Rls. 497,983 $
115 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 438 16,031,878,038 Rls. 494,158 $
116 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 972 15,877,909,805 Rls. 489,349 $
117 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,410 15,731,668,453 Rls. 433,188 $
118 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 3,474 15,708,876,336 Rls. 484,510 $
119 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 3,614 15,627,378,312 Rls. 471,065 $
120 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,458 15,611,672,624 Rls. 474,721 $
121 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,301 15,260,575,545 Rls. 470,164 $
122 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,569 15,147,128,530 Rls. 467,229 $
123 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30064050 كامپوزيت 1,632 14,625,681,357 Rls. 445,642 $
124 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 21069080 کمكمل غذايي، 6,922 14,444,573,680 Rls. 397,415 $
125 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 3,234 14,368,821,750 Rls. 424,619 $
126 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 660 14,312,361,816 Rls. 424,148 $
127 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,075 14,098,163,782 Rls. 376,343 $
128 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 246 13,850,190,685 Rls. 386,413 $
129 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لکترونيکي مشمول رديف 847010 ،847021، 847029 1,600 13,829,652,546 Rls. 378,336 $
130 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,328 13,637,004,576 Rls. 413,909 $
131 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 6,255 13,591,518,668 Rls. 418,907 $
132 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,262 13,577,480,227 Rls. 416,263 $
133 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 52,573 13,475,768,550 Rls. 376,106 $
134 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 100 13,371,334,200 Rls. 359,686 $
135 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,250 13,324,835,986 Rls. 356,136 $
136 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 181 13,031,675,939 Rls. 383,990 $
137 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,421 12,889,133,250 Rls. 359,282 $
138 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 136 12,712,694,680 Rls. 388,623 $
139 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 192 12,538,153,625 Rls. 386,646 $
140 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 1,937 12,447,466,296 Rls. 382,469 $
141 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,742 12,317,667,943 Rls. 346,034 $
142 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 9,773 12,271,546,676 Rls. 378,184 $
143 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 4,998 11,922,352,664 Rls. 355,314 $
144 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 209 11,911,411,743 Rls. 366,521 $
145 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 266 11,838,278,831 Rls. 364,872 $
146 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,000 11,573,775,000 Rls. 352,554 $
147 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 6,524 11,394,499,369 Rls. 338,090 $
148 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,654 11,316,131,395 Rls. 316,327 $
149 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 1,333 11,276,733,204 Rls. 345,045 $
150 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 190 11,199,743,194 Rls. 299,338 $
151 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي 4,078 11,049,111,859 Rls. 330,614 $
152 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 140 11,027,302,000 Rls. 339,834 $
153 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,755 11,002,022,250 Rls. 298,650 $
154 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,846 10,879,215,765 Rls. 332,691 $
155 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 192 10,673,486,496 Rls. 302,897 $
156 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 371 10,472,738,538 Rls. 289,076 $
157 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,707 10,321,008,370 Rls. 316,528 $
158 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 134 10,315,051,207 Rls. 286,219 $
159 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,901 10,266,731,745 Rls. 277,490 $
160 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 2,497 9,855,748,648 Rls. 274,567 $
161 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,396 9,787,042,800 Rls. 274,707 $
162 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,841 9,615,871,906 Rls. 296,454 $
163 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,282 9,596,487,484 Rls. 295,398 $
164 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 136 9,582,054,086 Rls. 286,109 $
165 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,694 9,516,999,835 Rls. 252,477 $
166 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,053 9,451,125,450 Rls. 289,336 $
167 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 1,530 9,440,369,616 Rls. 290,445 $
168 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29252910 متفورمين 8,882 9,433,126,582 Rls. 286,625 $
169 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 8,264 9,421,720,294 Rls. 256,563 $
170 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,144 9,402,587,921 Rls. 289,773 $
171 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 118 9,395,113,982 Rls. 289,454 $
172 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85279100 سا?ر دستگاه ها? گ?رنده برا? پخش راد?و?? توامان شده بادستگاه ضبط ?ابازتول?د صوت 2,192 9,200,598,607 Rls. 283,139 $
173 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,849 9,175,465,731 Rls. 282,824 $
174 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 1,148 9,111,829,968 Rls. 280,926 $
175 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,321 9,098,201,964 Rls. 280,653 $
176 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 292 9,054,598,433 Rls. 256,738 $
177 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,062 9,016,869,194 Rls. 277,949 $
178 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,075 8,994,730,255 Rls. 257,987 $
179 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 2,514 8,954,069,624 Rls. 262,467 $
180 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 316 8,918,047,434 Rls. 270,975 $
181 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 264 8,902,335,748 Rls. 271,979 $
182 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29415030 كلاريترومايسين 2,140 8,788,996,476 Rls. 271,207 $
183 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 160 8,711,340,000 Rls. 235,099 $
184 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,096 8,675,194,950 Rls. 267,350 $
185 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,064 8,664,067,809 Rls. 250,056 $
186 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 43 8,604,907,284 Rls. 261,013 $
187 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 500 8,565,529,929 Rls. 248,839 $
188 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 3,260 8,545,917,357 Rls. 238,529 $
189 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 510 8,479,890,000 Rls. 261,000 $
190 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 400 8,254,478,637 Rls. 234,329 $
191 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 630 8,248,946,716 Rls. 247,783 $
192 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,413 8,233,889,092 Rls. 253,615 $
193 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29252910 متفورمين 6,752 8,172,951,981 Rls. 240,792 $
194 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 760 8,170,041,640 Rls. 241,291 $
195 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 856 8,105,393,950 Rls. 218,734 $
196 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 1,327 8,070,172,215 Rls. 248,718 $
197 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 869 7,975,071,991 Rls. 240,520 $
198 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 209 7,798,737,306 Rls. 231,775 $
199 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 475 7,701,678,307 Rls. 235,246 $
200 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 1,949 7,637,651,070 Rls. 208,833 $
مجموع کل
1,198,312,262,706 ريال
مجموع کل
35,198,417 دلار