آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 688,339 46,018,396,978 Rls. 1,304,987 $
2 10 1396 يزد ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 211,440 44,358,021,792 Rls. 1,253,362 $
3 5 1396 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 490,745 38,316,479,006 Rls. 1,170,958 $
4 8 1396 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 543,185 36,957,693,152 Rls. 1,066,187 $
5 9 1396 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 478,305 36,476,470,439 Rls. 1,033,211 $
6 7 1396 يزد ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 143,240 30,032,345,832 Rls. 889,664 $
7 5 1396 يزد ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 142,670 28,512,322,672 Rls. 870,816 $
8 2 1396 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 379,593 24,815,617,338 Rls. 764,886 $
9 2 1396 يزد ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 124,800 23,963,141,510 Rls. 738,661 $
10 3 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 209,922 23,313,603,800 Rls. 718,562 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 389,021 22,802,981,954 Rls. 703,705 $
12 3 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 87,526 22,100,369,759 Rls. 681,102 $
13 4 1396 يزد ترکيه 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 129,650 19,458,443,870 Rls. 598,830 $
14 11 1396 يزد ترکيه 85151990 سايرماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري وغيرا زهويه وطپانچه لحيم کاري 4,150 18,822,445,290 Rls. 512,580 $
15 8 1396 يزد ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 87,530 18,660,358,176 Rls. 538,451 $
16 12 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,521 17,028,288,425 Rls. 453,056 $
17 9 1396 يزد ترکيه 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 114,750 17,026,236,600 Rls. 482,275 $
18 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 21,769 17,005,243,350 Rls. 503,755 $
19 7 1396 يزد ترکيه 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 113,950 16,819,039,678 Rls. 503,263 $
20 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 141,865 16,365,202,800 Rls. 498,605 $
21 9 1396 يزد ترکيه 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 92,003 15,195,060,000 Rls. 431,212 $
22 12 1396 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 172,705 14,799,183,428 Rls. 395,709 $
23 3 1396 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 199,636 14,469,105,543 Rls. 445,972 $
24 3 1396 يزد ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 71,620 14,304,252,600 Rls. 440,700 $
25 6 1396 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 197,822 14,292,135,054 Rls. 434,266 $
26 12 1396 يزد ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,842 12,626,212,500 Rls. 337,464 $
27 2 1396 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 215,419 12,475,195,292 Rls. 384,604 $
28 2 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 47,229 11,996,628,385 Rls. 369,745 $
29 9 1396 يزد ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 31,810 11,873,596,000 Rls. 339,585 $
30 9 1396 يزد ترکيه 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 78,500 10,859,574,108 Rls. 315,484 $
31 10 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 28,290 10,639,749,350 Rls. 296,359 $
32 7 1396 يزد ترکيه 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 78,500 10,625,806,714 Rls. 315,484 $
33 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 117,646 10,595,437,313 Rls. 301,160 $
34 6 1396 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 141,428 10,367,776,539 Rls. 312,182 $
35 12 1396 يزد ترکيه 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 172,469 10,213,693,600 Rls. 275,736 $
36 4 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 103,940 9,250,301,625 Rls. 283,910 $
37 2 1396 يزد ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 56,632 9,009,440,500 Rls. 277,649 $
38 7 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 47,900 8,804,499,000 Rls. 263,450 $
39 4 1396 يزد ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 44,250 8,745,174,535 Rls. 269,431 $
40 11 1396 يزد ترکيه 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 103,560 8,623,896,864 Rls. 239,293 $
41 10 1396 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 111,154 8,389,587,131 Rls. 235,735 $
42 8 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 36,741 8,110,359,720 Rls. 233,687 $
43 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 60,940 7,819,374,000 Rls. 219,655 $
44 3 1396 يزد ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 40,825 7,641,382,950 Rls. 235,495 $
45 8 1396 يزد ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 36,459 7,397,086,591 Rls. 210,449 $
46 3 1396 يزد ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 37,164 7,371,737,910 Rls. 227,165 $
47 6 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 24,842 7,323,512,740 Rls. 220,366 $
48 4 1396 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 96,812 7,271,038,118 Rls. 223,904 $
49 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 99,324 7,235,356,104 Rls. 210,196 $
50 9 1396 يزد ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 33,960 7,164,688,596 Rls. 203,279 $
51 6 1396 يزد ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 35,310 7,105,112,120 Rls. 213,424 $
52 1 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 30,510 6,923,066,976 Rls. 213,569 $
53 9 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 34,830 6,920,343,826 Rls. 195,658 $
54 8 1396 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 94,269 6,883,341,417 Rls. 198,427 $
55 2 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 62,960 6,843,655,812 Rls. 210,973 $
56 5 1396 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 93,924 6,744,401,125 Rls. 205,484 $
57 8 1396 يزد ترکيه 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 119,014 6,711,048,738 Rls. 196,719 $
58 9 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 14,025 6,612,731,800 Rls. 188,134 $
59 5 1396 يزد ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 38,075 6,466,169,000 Rls. 197,423 $
60 4 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 39,074 6,310,610,855 Rls. 194,039 $
61 9 1396 يزد ترکيه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 75,093 6,056,845,500 Rls. 181,936 $
62 1 1396 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 95,191 5,906,001,447 Rls. 182,183 $
63 10 1396 يزد ترکيه 38123940 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه قلع 19,360 5,661,575,508 Rls. 158,321 $
64 7 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 20,228 5,610,234,064 Rls. 166,845 $
65 5 1396 يزد ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 112,570 5,256,415,000 Rls. 160,000 $
66 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 20,400 5,226,585,800 Rls. 148,698 $
67 6 1396 يزد ترکيه 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 39,250 5,191,462,220 Rls. 157,742 $
68 12 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 20,960 4,729,750,966 Rls. 127,455 $
69 12 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 7,951 4,587,676,840 Rls. 121,705 $
70 11 1396 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 46,704 4,287,987,648 Rls. 116,042 $
71 10 1396 يزد ترکيه 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 51,780 4,147,453,728 Rls. 117,478 $
72 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 50,561 3,911,967,771 Rls. 111,016 $
73 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 21,500 3,907,764,000 Rls. 120,257 $
74 3 1396 يزد ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 20,000 3,876,557,500 Rls. 119,485 $
75 5 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,861 3,788,317,038 Rls. 115,603 $
76 11 1396 يزد ترکيه 28362000 کربنات دي سديم 240,000 3,652,176,800 Rls. 99,912 $
77 2 1396 يزد ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 50,060 3,534,500,000 Rls. 108,925 $
78 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 13,100 3,455,622,800 Rls. 105,809 $
79 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 26,980 3,373,553,000 Rls. 103,971 $
80 3 1396 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 47,598 3,347,041,382 Rls. 103,164 $
81 6 1396 يزد ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 5,932 3,309,480,720 Rls. 99,411 $
82 5 1396 يزد ترکيه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 35,745 3,272,585,000 Rls. 99,707 $
83 11 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 7,817 3,214,599,850 Rls. 87,061 $
84 10 1396 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 49,306 3,200,171,416 Rls. 90,782 $
85 11 1396 يزد ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 11,450 3,109,770,000 Rls. 84,150 $
86 8 1396 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 69,267 3,073,514,990 Rls. 87,869 $
87 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 6,750 3,064,668,480 Rls. 92,756 $
88 11 1396 يزد ترکيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 7,647 3,040,329,600 Rls. 82,795 $
89 2 1396 يزد ترکيه 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 22,100 2,944,010,000 Rls. 90,755 $
90 10 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,545 2,916,824,488 Rls. 80,987 $
91 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 39,942 2,857,929,984 Rls. 88,202 $
92 11 1396 يزد ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 4,542 2,727,987,735 Rls. 74,629 $
93 5 1396 يزد ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,745 2,695,070,000 Rls. 82,112 $
94 3 1396 يزد ترکيه 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 34,200 2,645,066,640 Rls. 81,545 $
95 4 1396 يزد ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 4,780 2,588,250,000 Rls. 79,528 $
96 2 1396 يزد ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 14,660 2,474,150,000 Rls. 76,247 $
97 11 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 12,500 2,197,405,000 Rls. 60,114 $
98 8 1396 يزد ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 36,000 2,189,000,736 Rls. 63,870 $
99 2 1396 يزد ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 36,000 2,168,910,580 Rls. 66,841 $
100 2 1396 يزد ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 6,450 2,116,013,892 Rls. 65,235 $
مجموع کل
1,037,179,255,023 ريال
مجموع کل
30,511,235 دلار