آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 462,000 88,574,173,000 Rls. 2,709,701 $
2 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 378,000 73,933,677,435 Rls. 2,203,192 $
3 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 309,700 57,691,953,500 Rls. 1,776,073 $
4 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 315,000 56,827,214,550 Rls. 1,752,080 $
5 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 105,868 53,034,881,270 Rls. 1,633,520 $
6 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 209,000 40,131,454,975 Rls. 1,215,449 $
7 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 168,000 35,500,277,360 Rls. 953,367 $
8 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 184,900 34,844,938,960 Rls. 1,014,252 $
9 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 189,000 34,591,265,650 Rls. 1,066,095 $
10 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 168,000 31,144,611,785 Rls. 884,247 $
11 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 126,000 22,470,415,380 Rls. 630,367 $
12 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 84,000 16,657,872,000 Rls. 462,000 $
13 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 84,000 14,776,257,600 Rls. 455,832 $
14 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 19,083 13,153,235,558 Rls. 352,642 $
15 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 5,310 7,888,500,000 Rls. 243,336 $
16 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 25,600 4,955,775,258 Rls. 149,080 $
17 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 8,000 4,604,122,740 Rls. 130,414 $
18 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,442 4,134,696,600 Rls. 127,800 $
19 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 15,414 3,433,319,568 Rls. 96,471 $
20 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 13,181 3,300,937,550 Rls. 101,770 $
21 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,000 3,277,122,300 Rls. 98,439 $
22 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 11,900 3,191,719,460 Rls. 97,648 $
23 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 18,650 3,145,740,260 Rls. 96,980 $
24 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,000 3,007,781,100 Rls. 92,667 $
25 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 24,687 2,725,483,656 Rls. 73,071 $
26 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 12,045 2,579,362,414 Rls. 71,901 $
27 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 13,436 2,558,012,304 Rls. 75,364 $
28 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 10,300 2,523,633,000 Rls. 77,772 $
29 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 24,600 2,443,870,185 Rls. 75,363 $
30 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 10,868 2,360,298,140 Rls. 72,734 $
31 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 396 2,189,470,047 Rls. 58,701 $
32 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 30,751 2,050,051,124 Rls. 61,580 $
33 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 23,410 1,937,177,500 Rls. 54,974 $
34 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 16,985 1,773,493,172 Rls. 54,322 $
35 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,500 1,767,925,500 Rls. 54,500 $
36 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 9,947 1,720,181,340 Rls. 46,548 $
37 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 1,635,177,600 Rls. 50,400 $
38 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 21,602 1,629,944,896 Rls. 50,248 $
39 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 12,464 1,573,762,852 Rls. 48,438 $
40 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 7,231 1,564,003,335 Rls. 42,053 $
41 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 20,515 1,516,263,650 Rls. 41,030 $
42 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 23,064 1,360,022,644 Rls. 41,516 $
43 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 8,365 1,330,641,520 Rls. 36,010 $
44 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 16,348 1,278,886,350 Rls. 37,679 $
45 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,459 1,219,196,205 Rls. 37,578 $
46 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 5,240 1,192,893,750 Rls. 36,762 $
47 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,082 1,190,558,795 Rls. 36,688 $
48 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 14,759 1,172,696,062 Rls. 36,130 $
49 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 11,800 1,149,692,280 Rls. 30,926 $
50 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 6,030 1,142,335,722 Rls. 32,098 $
51 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 7,100 1,107,194,000 Rls. 34,120 $
52 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 15,690 1,094,618,342 Rls. 33,734 $
53 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 5,652 1,074,312,222 Rls. 32,270 $
54 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 10,262 1,063,474,842 Rls. 32,612 $
55 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 6,709 1,055,985,000 Rls. 28,680 $
56 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 9,165 1,047,622,680 Rls. 28,869 $
57 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 8,500 1,032,660,000 Rls. 30,000 $
58 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 7,165 1,001,311,784 Rls. 30,878 $
59 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,500 822,775,000 Rls. 25,000 $
60 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,238 807,058,400 Rls. 21,920 $
61 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 3,960 796,847,250 Rls. 23,250 $
62 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 5,557 730,367,790 Rls. 19,582 $
63 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 5,624 730,079,560 Rls. 20,248 $
64 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 3,400 662,143,200 Rls. 20,400 $
65 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,618 646,324,352 Rls. 19,925 $
66 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 6,327 645,211,700 Rls. 17,298 $
67 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 4,287 637,476,900 Rls. 17,148 $
68 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 4,464 629,527,360 Rls. 17,864 $
69 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,885 625,335,532 Rls. 16,765 $
70 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 975 622,970,400 Rls. 18,354 $
71 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 5,588 550,240,200 Rls. 15,163 $
72 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,126 540,328,216 Rls. 16,654 $
73 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 8,828 532,755,380 Rls. 14,283 $
74 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 3,290 525,531,440 Rls. 15,483 $
75 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,615 523,359,592 Rls. 14,824 $
76 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,600 482,958,720 Rls. 13,680 $
77 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 5,700 478,191,660 Rls. 14,166 $
78 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 1,609 452,742,542 Rls. 12,138 $
79 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,734 428,003,464 Rls. 12,954 $
80 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,100 415,360,000 Rls. 12,800 $
81 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 944 408,134,840 Rls. 11,045 $
82 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 705 341,896,520 Rls. 10,540 $
83 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,100 339,172,990 Rls. 9,178 $
84 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,700 333,019,080 Rls. 10,260 $
85 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,179 319,695,000 Rls. 9,800 $
86 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 8,790 297,251,450 Rls. 9,161 $
87 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 222 291,942,000 Rls. 9,000 $
88 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 470 278,699,386 Rls. 8,211 $
89 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,900 254,470,720 Rls. 7,840 $
90 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 715 239,221,125 Rls. 6,435 $
91 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 150 222,824,851 Rls. 6,180 $
92 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 652 220,477,796 Rls. 6,115 $
93 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,686 195,406,512 Rls. 6,024 $
94 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 1,191 193,813,240 Rls. 5,245 $
95 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,453 185,606,826 Rls. 5,618 $
96 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,248 176,138,340 Rls. 5,430 $
97 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 1,170 173,581,200 Rls. 4,814 $
98 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 1,780 164,449,750 Rls. 4,450 $
99 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,288 162,511,272 Rls. 4,357 $
100 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,315 161,508,116 Rls. 4,330 $
مجموع کل
686,579,566,444 ريال
مجموع کل
20,452,903 دلار