آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 2,056,812 827,526,942,174 Rls. 24,983,549 $
2 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,192,336 438,878,399,028 Rls. 13,493,087 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 947,120 332,017,720,650 Rls. 10,239,876 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 789,847 331,798,343,908 Rls. 9,544,941 $
5 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 606,919 253,543,372,096 Rls. 7,399,877 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 114,120 37,621,834,200 Rls. 1,160,523 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 359 148,764,700 Rls. 4,126 $
8 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 78 43,262,785 Rls. 1,200 $
مجموع کل
2,221,578,639,541 ريال
مجموع کل
66,827,179 دلار