آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 676 273,606,000 Rls. 7,750 $
102 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,795 268,005,520 Rls. 8,080 $
103 8 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,663 257,528,193 Rls. 7,481 $
104 4 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 644 226,793,550 Rls. 6,980 $
105 8 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,457 225,618,999 Rls. 6,554 $
106 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,434 209,322,414 Rls. 6,453 $
107 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,955 188,923,703 Rls. 5,777 $
108 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,284 187,426,764 Rls. 5,778 $
109 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 1,040 180,993,475 Rls. 5,525 $
110 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 75 177,016,713 Rls. 5,457 $
111 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,165 173,888,482 Rls. 5,242 $
112 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 1,180 169,459,200 Rls. 4,800 $
113 3 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,120 163,616,883 Rls. 5,041 $
114 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85164000 ا توي برقي 184 162,812,230 Rls. 4,970 $
115 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 901 156,346,062 Rls. 4,714 $
116 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 265 140,960,000 Rls. 4,000 $
117 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85164000 ا توي برقي 144 130,096,400 Rls. 3,880 $
118 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85164000 ا توي برقي 147 121,578,000 Rls. 3,450 $
119 4 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85164000 ا توي برقي 117 119,481,480 Rls. 3,677 $
120 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 238 119,031,500 Rls. 3,550 $
121 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 226 102,818,800 Rls. 2,800 $
122 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 155 100,053,520 Rls. 2,984 $
123 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 207 96,311,460 Rls. 2,940 $
124 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 403 93,884,000 Rls. 2,800 $
125 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 126 90,480,720 Rls. 2,640 $
126 4 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 147 84,374,576 Rls. 2,597 $
127 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 488 82,566,450 Rls. 2,550 $
128 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 111 82,258,320 Rls. 2,330 $
129 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 147 77,668,800 Rls. 2,200 $
130 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 137 70,104,260 Rls. 2,140 $
131 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 137 62,376,860 Rls. 1,820 $
132 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 117 56,384,000 Rls. 1,600 $
133 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 118 55,827,450 Rls. 1,665 $
134 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 63 43,321,600 Rls. 1,322 $
135 4 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 78 41,302,240 Rls. 1,271 $
136 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 94 32,085,027 Rls. 990 $
137 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 298 27,676,214 Rls. 834 $
138 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 285 26,468,862 Rls. 798 $
139 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 172 25,107,012 Rls. 774 $
140 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 252 23,404,046 Rls. 706 $
141 3 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 151 22,055,211 Rls. 680 $
142 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 29 21,144,000 Rls. 600 $
143 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 19 14,911,667 Rls. 460 $
144 4 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 30 14,382,030 Rls. 443 $
145 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 35 12,166,369 Rls. 375 $
146 8 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 83 9,696,677 Rls. 281 $
147 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 41 3,807,801 Rls. 115 $
148 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 37 3,436,308 Rls. 104 $
149 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 3 441,116 Rls. 14 $
مجموع کل
5,029,020,964 ريال
مجموع کل
149,992 دلار