آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 11 1396 غرب تهران ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,200 1,534,408,050 Rls. 41,524 $
502 4 1396 غرب تهران ترکيه 82121000 ک خودتراش 7,228 1,533,935,692 Rls. 47,213 $
503 11 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6,883 1,530,901,704 Rls. 42,459 $
504 10 1396 غرب تهران ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 14,700 1,520,509,100 Rls. 41,900 $
505 3 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 3,890 1,513,804,596 Rls. 46,659 $
506 12 1396 غرب تهران ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,261 1,497,714,984 Rls. 40,358 $
507 4 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 18,210 1,480,090,627 Rls. 45,525 $
508 9 1396 غرب تهران ترکيه 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 20,000 1,479,530,100 Rls. 41,908 $
509 9 1396 غرب تهران ترکيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 22,680 1,478,877,015 Rls. 41,966 $
510 3 1396 غرب تهران ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 8,975 1,467,367,000 Rls. 45,250 $
511 4 1396 غرب تهران ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 18,039 1,465,217,775 Rls. 45,098 $
512 5 1396 غرب تهران ترکيه 94061090 ک ک ک ساير 26,200 1,459,602,000 Rls. 44,470 $
513 11 1396 غرب تهران ترکيه 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,426 1,458,408,240 Rls. 41,310 $
514 8 1396 غرب تهران ترکيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 10,000 1,458,046,950 Rls. 43,192 $
515 12 1396 غرب تهران ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 1,880 1,457,663,763 Rls. 39,838 $
516 3 1396 غرب تهران ترکيه 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 8,991 1,456,631,910 Rls. 44,955 $
517 2 1396 غرب تهران ترکيه 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 39,000 1,449,950,700 Rls. 44,700 $
518 9 1396 غرب تهران ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 28,180 1,445,774,900 Rls. 41,029 $
519 4 1396 غرب تهران ترکيه 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 3,000 1,437,297,309 Rls. 44,231 $
520 1 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 55,282 1,430,336,600 Rls. 44,124 $
521 12 1396 غرب تهران ترکيه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,500 1,430,330,825 Rls. 38,229 $
522 3 1396 غرب تهران ترکيه 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 69,540 1,429,909,079 Rls. 44,068 $
523 2 1396 غرب تهران ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 7,856 1,424,999,290 Rls. 43,934 $
524 11 1396 غرب تهران ترکيه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 12,713 1,405,155,075 Rls. 38,139 $
525 1 1396 غرب تهران ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 16,462 1,404,035,116 Rls. 43,297 $
526 8 1396 غرب تهران ترکيه 06029010 هاگ مولد قارچ 18,944 1,391,500,872 Rls. 39,797 $
527 1 1396 غرب تهران ترکيه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 17,119 1,387,789,955 Rls. 42,798 $
528 8 1396 غرب تهران ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 100,460 1,372,873,535 Rls. 39,460 $
529 1 1396 غرب تهران ترکيه 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 19,823 1,362,910,542 Rls. 42,016 $
530 11 1396 غرب تهران ترکيه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20,500 1,362,089,070 Rls. 36,858 $
531 4 1396 غرب تهران ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 20,880 1,356,991,200 Rls. 41,760 $
532 6 1396 غرب تهران ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 18,240 1,355,347,277 Rls. 40,862 $
533 7 1396 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 9,400 1,354,938,466 Rls. 40,138 $
534 3 1396 غرب تهران ترکيه 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 11,680 1,351,183,680 Rls. 41,638 $
535 6 1396 غرب تهران ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 26,229 1,349,867,514 Rls. 40,931 $
536 10 1396 غرب تهران ترکيه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 1,310 1,346,992,910 Rls. 37,849 $
537 10 1396 غرب تهران ترکيه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,500 1,343,769,867 Rls. 37,269 $
538 3 1396 غرب تهران ترکيه 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 20,958 1,339,835,267 Rls. 41,303 $
539 11 1396 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,066 1,338,945,928 Rls. 37,487 $
540 5 1396 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,952 1,337,805,864 Rls. 40,842 $
541 1 1396 غرب تهران ترکيه 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,405 1,324,716,228 Rls. 40,851 $
542 2 1396 غرب تهران ترکيه 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 14,577 1,324,405,935 Rls. 40,815 $
543 12 1396 غرب تهران ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,300 1,321,094,880 Rls. 35,309 $
544 10 1396 غرب تهران ترکيه 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 15,546 1,316,634,536 Rls. 36,819 $
545 10 1396 غرب تهران ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 4,811 1,315,598,803 Rls. 36,667 $
546 12 1396 غرب تهران ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 11,500 1,315,417,000 Rls. 35,500 $
547 2 1396 غرب تهران ترکيه 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,359 1,309,057,565 Rls. 40,357 $
548 2 1396 غرب تهران ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,866 1,305,629,500 Rls. 40,250 $
549 5 1396 غرب تهران ترکيه 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 17,309 1,304,544,712 Rls. 39,944 $
550 4 1396 غرب تهران ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 17,600 1,298,880,000 Rls. 39,978 $
551 8 1396 غرب تهران ترکيه 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 22,464 1,294,230,600 Rls. 37,599 $
552 4 1396 غرب تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 9,056 1,288,932,859 Rls. 39,711 $
553 9 1396 غرب تهران ترکيه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,605 1,287,630,184 Rls. 36,527 $
554 6 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,262 1,287,345,150 Rls. 39,690 $
555 5 1396 غرب تهران ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 8,096 1,281,742,968 Rls. 39,191 $
556 12 1396 غرب تهران ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 32,745 1,281,018,460 Rls. 34,565 $
557 5 1396 غرب تهران ترکيه 85164000 ا توي برقي 1,872 1,280,287,280 Rls. 39,216 $
558 2 1396 غرب تهران ترکيه 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 524 1,279,587,366 Rls. 39,451 $
559 11 1396 غرب تهران ترکيه 55031900 سايرالياف سنتتيك غيريكسره ازنايلون ياديگر پلي آميدها، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل آوري نشده 7,044 1,275,207,229 Rls. 34,727 $
560 5 1396 غرب تهران ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 9,371 1,272,492,701 Rls. 38,770 $
561 3 1396 غرب تهران ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 109,735 1,259,619,493 Rls. 38,822 $
562 2 1396 غرب تهران ترکيه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 18,000 1,248,079,350 Rls. 38,479 $
563 8 1396 غرب تهران ترکيه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20,500 1,242,396,250 Rls. 36,250 $
564 12 1396 غرب تهران ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 153 1,238,834,891 Rls. 33,111 $
565 11 1396 غرب تهران ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 3,160 1,234,841,240 Rls. 34,885 $
566 6 1396 غرب تهران ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 40,948 1,233,628,300 Rls. 37,483 $
567 3 1396 غرب تهران ترکيه 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 22,048 1,232,480,150 Rls. 37,982 $
568 11 1396 غرب تهران ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 41,562 1,231,914,502 Rls. 33,246 $
569 3 1396 غرب تهران ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 15,016 1,231,162,118 Rls. 37,943 $
570 5 1396 غرب تهران ترکيه 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 2,808 1,230,446,020 Rls. 37,796 $
571 1 1396 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,794 1,228,999,940 Rls. 37,915 $
572 12 1396 غرب تهران ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 22,050 1,225,457,415 Rls. 34,004 $
573 11 1396 غرب تهران ترکيه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 850 1,221,242,137 Rls. 33,049 $
574 2 1396 غرب تهران ترکيه 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 4,070 1,215,015,100 Rls. 37,460 $
575 8 1396 غرب تهران ترکيه 95061100 ا سکي روي برف 2,500 1,209,390,000 Rls. 34,589 $
576 1 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,860 1,204,650,431 Rls. 37,150 $
577 12 1396 غرب تهران ترکيه 27101950 روغن صنعتي 9,012 1,203,266,657 Rls. 32,367 $
578 8 1396 غرب تهران ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,329 1,202,877,860 Rls. 34,945 $
579 3 1396 غرب تهران ترکيه 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 14,055 1,198,775,823 Rls. 36,949 $
580 9 1396 غرب تهران ترکيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 11,000 1,198,534,000 Rls. 34,000 $
581 4 1396 غرب تهران ترکيه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 12,238 1,197,249,561 Rls. 36,858 $
582 3 1396 غرب تهران ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,325 1,186,581,285 Rls. 36,565 $
583 10 1396 غرب تهران ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 636 1,185,818,142 Rls. 33,737 $
584 5 1396 غرب تهران ترکيه 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 5,295 1,185,129,792 Rls. 36,288 $
585 9 1396 غرب تهران ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,170 1,184,656,996 Rls. 33,624 $
586 5 1396 غرب تهران ترکيه 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,296 1,182,144,815 Rls. 35,995 $
587 11 1396 غرب تهران ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 4,282 1,177,258,124 Rls. 32,206 $
588 9 1396 غرب تهران ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 13,960 1,176,979,440 Rls. 33,400 $
589 6 1396 غرب تهران ترکيه 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 11,501 1,174,340,720 Rls. 35,543 $
590 1 1396 غرب تهران ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 15,005 1,167,447,600 Rls. 36,015 $
591 8 1396 غرب تهران ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 22,050 1,160,072,550 Rls. 33,702 $
592 3 1396 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,152 1,157,666,808 Rls. 35,682 $
593 5 1396 غرب تهران ترکيه 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 5,860 1,157,150,760 Rls. 35,160 $
594 11 1396 غرب تهران ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 20,500 1,154,637,900 Rls. 31,818 $
595 10 1396 غرب تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 10,708 1,145,519,008 Rls. 32,034 $
596 9 1396 غرب تهران ترکيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,114 1,140,962,400 Rls. 32,378 $
597 1 1396 غرب تهران ترکيه 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 13,964 1,132,041,755 Rls. 34,911 $
598 4 1396 غرب تهران ترکيه 72024910 سا?ر آل?اژها? آهن دارا? 0/05 درصد وزن? ?ا کمتر کربن 7,000 1,131,269,658 Rls. 34,707 $
599 8 1396 غرب تهران ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,200 1,128,713,585 Rls. 32,933 $
600 8 1396 غرب تهران ترکيه 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 15,700 1,128,534,840 Rls. 33,249 $
مجموع کل
130,713,581,719 ريال
مجموع کل
3,847,551 دلار