آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 12 1396 غرب تهران ترکيه 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 3,496 2,156,004,714 Rls. 58,142 $
402 9 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 2,145,705,480 Rls. 60,778 $
403 8 1396 غرب تهران ترکيه 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 20,000 2,136,816,000 Rls. 62,077 $
404 10 1396 غرب تهران ترکيه 90041000 عينک آفتابي 1,200 2,124,049,005 Rls. 60,255 $
405 3 1396 غرب تهران ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 20,815 2,122,002,696 Rls. 65,402 $
406 4 1396 غرب تهران ترکيه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 1,000 2,097,180,160 Rls. 64,640 $
407 1 1396 غرب تهران ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 25,762 2,088,525,340 Rls. 64,405 $
408 7 1396 غرب تهران ترکيه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 20,513 2,086,708,220 Rls. 62,681 $
409 6 1396 غرب تهران ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,300 2,061,479,340 Rls. 62,393 $
410 12 1396 غرب تهران ترکيه 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 31,625 2,048,097,375 Rls. 55,089 $
411 9 1396 غرب تهران ترکيه 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 11,605 2,044,684,950 Rls. 58,025 $
412 3 1396 غرب تهران ترکيه 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 40,000 2,041,050,480 Rls. 62,898 $
413 4 1396 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 25,353 2,014,927,334 Rls. 61,995 $
414 6 1396 غرب تهران ترکيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 4,731 2,009,006,250 Rls. 60,448 $
415 3 1396 غرب تهران ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 16,383 1,994,964,520 Rls. 61,480 $
416 3 1396 غرب تهران ترکيه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 28,096 1,981,050,625 Rls. 61,053 $
417 2 1396 غرب تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 19,500 1,972,132,000 Rls. 60,795 $
418 8 1396 غرب تهران ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 2,876 1,971,678,690 Rls. 57,970 $
419 7 1396 غرب تهران ترکيه 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 3,684 1,970,858,131 Rls. 58,744 $
420 5 1396 غرب تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 22,000 1,961,182,080 Rls. 59,966 $
421 6 1396 غرب تهران ترکيه 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 2,580 1,957,016,282 Rls. 59,232 $
422 8 1396 غرب تهران ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 15,312 1,948,446,024 Rls. 57,480 $
423 8 1396 غرب تهران ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 35,130 1,942,045,361 Rls. 55,721 $
424 1 1396 غرب تهران ترکيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 20,400 1,941,718,400 Rls. 59,900 $
425 3 1396 غرب تهران ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 4,700 1,933,479,504 Rls. 59,582 $
426 10 1396 غرب تهران ترکيه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 19,615 1,919,715,146 Rls. 53,941 $
427 5 1396 غرب تهران ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 24,980 1,918,204,842 Rls. 58,798 $
428 1 1396 غرب تهران ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 13,010 1,916,826,296 Rls. 59,092 $
429 4 1396 غرب تهران ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 24,459 1,916,645,198 Rls. 58,992 $
430 12 1396 غرب تهران ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 31,829 1,915,765,548 Rls. 51,368 $
431 5 1396 غرب تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,276 1,912,842,560 Rls. 58,946 $
432 10 1396 غرب تهران ترکيه 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 18,656 1,896,034,104 Rls. 53,021 $
433 12 1396 غرب تهران ترکيه 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 15,000 1,895,925,000 Rls. 51,000 $
434 3 1396 غرب تهران ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 16,693 1,895,813,356 Rls. 58,424 $
435 10 1396 غرب تهران ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 18,125 1,889,478,520 Rls. 52,838 $
436 5 1396 غرب تهران ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 18,520 1,888,381,281 Rls. 57,935 $
437 10 1396 غرب تهران ترکيه 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 109,000 1,886,547,432 Rls. 51,997 $
438 4 1396 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 21,165 1,876,589,401 Rls. 57,759 $
439 7 1396 غرب تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 22,000 1,855,479,120 Rls. 54,966 $
440 5 1396 غرب تهران ترکيه 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 26,649 1,848,049,790 Rls. 56,617 $
441 10 1396 غرب تهران ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 31,973 1,839,395,816 Rls. 51,558 $
442 6 1396 غرب تهران ترکيه 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 2,694 1,838,557,361 Rls. 55,646 $
443 1 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 5,103 1,833,556,312 Rls. 56,572 $
444 4 1396 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,284 1,832,242,456 Rls. 56,474 $
445 10 1396 غرب تهران ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 31,760 1,832,112,384 Rls. 51,067 $
446 2 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 10,938 1,817,821,621 Rls. 56,042 $
447 9 1396 غرب تهران ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 31,566 1,813,953,554 Rls. 51,466 $
448 2 1396 غرب تهران ترکيه 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 15,517 1,811,851,535 Rls. 55,861 $
449 2 1396 غرب تهران ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 19,060 1,810,040,400 Rls. 55,800 $
450 8 1396 غرب تهران ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 20,160 1,809,223,812 Rls. 51,508 $
451 7 1396 غرب تهران ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 11,834 1,803,367,296 Rls. 55,584 $
452 7 1396 غرب تهران ترکيه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 13,896 1,803,114,645 Rls. 53,776 $
453 3 1396 غرب تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 22,000 1,801,578,240 Rls. 55,517 $
454 2 1396 غرب تهران ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 29,517 1,800,888,910 Rls. 55,523 $
455 6 1396 غرب تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 22,000 1,795,686,640 Rls. 54,710 $
456 5 1396 غرب تهران ترکيه 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 19,430 1,795,363,400 Rls. 54,700 $
457 6 1396 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 21,323 1,770,512,202 Rls. 53,308 $
458 2 1396 غرب تهران ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 22,060 1,768,209,988 Rls. 54,516 $
459 10 1396 غرب تهران ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 23,090 1,767,747,551 Rls. 49,154 $
460 7 1396 غرب تهران ترکيه 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,000 1,764,421,560 Rls. 51,720 $
461 2 1396 غرب تهران ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 15,219 1,749,616,585 Rls. 53,939 $
462 6 1396 غرب تهران ترکيه 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 20,000 1,748,384,000 Rls. 52,711 $
463 11 1396 غرب تهران ترکيه 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 25,720 1,746,980,026 Rls. 47,792 $
464 10 1396 غرب تهران ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 5,120 1,746,221,824 Rls. 48,431 $
465 8 1396 غرب تهران ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 21,787 1,730,982,840 Rls. 50,287 $
466 6 1396 غرب تهران ترکيه 85164000 ا توي برقي 2,182 1,729,569,800 Rls. 52,640 $
467 4 1396 غرب تهران ترکيه 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 992 1,728,064,971 Rls. 53,183 $
468 6 1396 غرب تهران ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 3,880 1,724,688,000 Rls. 52,200 $
469 11 1396 غرب تهران ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 19,170 1,719,357,300 Rls. 47,036 $
470 3 1396 غرب تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,100 1,708,491,260 Rls. 52,650 $
471 1 1396 غرب تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 22,000 1,706,369,280 Rls. 52,620 $
472 9 1396 غرب تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 15,510 1,690,575,168 Rls. 47,972 $
473 1 1396 غرب تهران ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 99,900 1,689,696,543 Rls. 52,112 $
474 11 1396 غرب تهران ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,400 1,688,176,632 Rls. 46,821 $
475 8 1396 غرب تهران ترکيه 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 17,321 1,683,078,501 Rls. 48,895 $
476 3 1396 غرب تهران ترکيه 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 15,889 1,680,209,872 Rls. 51,788 $
477 12 1396 غرب تهران ترکيه 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 14,373 1,658,676,201 Rls. 45,707 $
478 9 1396 غرب تهران ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 18,060 1,637,288,176 Rls. 46,447 $
479 1 1396 غرب تهران ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 10,665 1,634,385,532 Rls. 50,388 $
480 9 1396 غرب تهران ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 9,617 1,618,992,165 Rls. 45,944 $
481 10 1396 غرب تهران ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,700 1,613,218,567 Rls. 44,782 $
482 8 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 18,326 1,611,751,015 Rls. 45,815 $
483 3 1396 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,507 1,606,790,602 Rls. 49,546 $
484 5 1396 غرب تهران ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 18,480 1,606,504,176 Rls. 49,040 $
485 8 1396 غرب تهران ترکيه 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 25,480 1,606,273,636 Rls. 45,581 $
486 3 1396 غرب تهران ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,845 1,603,438,795 Rls. 49,422 $
487 10 1396 غرب تهران ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 1,968 1,594,387,200 Rls. 44,800 $
488 6 1396 غرب تهران ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 5,120 1,594,215,680 Rls. 47,887 $
489 3 1396 غرب تهران ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 9,540 1,585,162,744 Rls. 48,882 $
490 6 1396 غرب تهران ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 20,400 1,575,017,820 Rls. 47,310 $
491 4 1396 غرب تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 43,461 1,563,029,600 Rls. 48,200 $
492 3 1396 غرب تهران ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 150,893 1,562,577,233 Rls. 48,153 $
493 6 1396 غرب تهران ترکيه 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 5,779 1,558,464,776 Rls. 47,169 $
494 10 1396 غرب تهران ترکيه 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 24,590 1,556,372,607 Rls. 43,328 $
495 8 1396 غرب تهران ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2,677 1,555,669,832 Rls. 45,696 $
496 11 1396 غرب تهران ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 25,390 1,546,524,811 Rls. 42,469 $
497 2 1396 غرب تهران ترکيه 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 4,700 1,542,640,000 Rls. 47,586 $
498 1 1396 غرب تهران ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 36,273 1,538,866,527 Rls. 47,486 $
499 12 1396 غرب تهران ترکيه 85285290 ک ک ک ساير 1,100 1,536,350,469 Rls. 41,462 $
500 5 1396 غرب تهران ترکيه 84802000 كف قالب (Mould base) 8,150 1,534,852,500 Rls. 46,853 $
مجموع کل
180,804,665,504 ريال
مجموع کل
5,358,377 دلار