آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 غرب تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 74,789 5,805,103,778 Rls. 176,866 $
202 4 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 58,374 5,804,179,080 Rls. 178,645 $
203 4 1396 غرب تهران ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 9,240 5,709,367,833 Rls. 175,708 $
204 9 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 12,793 5,709,358,130 Rls. 161,714 $
205 4 1396 غرب تهران ترکيه 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 12,103 5,691,561,657 Rls. 175,152 $
206 6 1396 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 12,198 5,670,413,713 Rls. 172,114 $
207 9 1396 غرب تهران ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 18,200 5,639,747,302 Rls. 171,980 $
208 10 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 173,920 5,609,861,300 Rls. 166,184 $
209 6 1396 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 14,026 5,590,097,961 Rls. 169,855 $
210 2 1396 غرب تهران ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 104,875 5,545,288,530 Rls. 170,950 $
211 9 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 61,983 5,475,436,325 Rls. 154,958 $
212 5 1396 غرب تهران ترکيه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 51,214 5,336,112,680 Rls. 163,283 $
213 2 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 19,871 5,305,152,320 Rls. 163,560 $
214 9 1396 غرب تهران ترکيه 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 11,880 5,299,970,000 Rls. 150,786 $
215 8 1396 غرب تهران ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,783 5,286,190,000 Rls. 151,185 $
216 3 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 50,113 5,256,628,872 Rls. 161,995 $
217 10 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 28,140 5,197,714,237 Rls. 146,713 $
218 12 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 38,011 5,140,109,230 Rls. 141,918 $
219 11 1396 غرب تهران ترکيه 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 8,025 5,138,417,783 Rls. 139,904 $
220 10 1396 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 9,617 5,134,044,228 Rls. 144,259 $
221 7 1396 غرب تهران ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 93,995 5,129,590,221 Rls. 151,896 $
222 1 1396 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 62,701 5,083,170,070 Rls. 156,753 $
223 11 1396 غرب تهران ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 32,736 4,967,133,550 Rls. 135,884 $
224 7 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 57,841 4,888,766,644 Rls. 144,601 $
225 2 1396 غرب تهران ترکيه 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 15,929 4,865,508,274 Rls. 150,020 $
226 9 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 145,960 4,849,129,091 Rls. 142,455 $
227 7 1396 غرب تهران ترکيه 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 50,000 4,831,920,000 Rls. 144,107 $
228 5 1396 غرب تهران ترکيه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 10,306 4,719,096,678 Rls. 144,293 $
229 12 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 13,618 4,711,166,628 Rls. 126,076 $
230 4 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 27,572 4,677,101,040 Rls. 143,932 $
231 5 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 21,937 4,660,150,975 Rls. 143,231 $
232 9 1396 غرب تهران ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 32,736 4,627,379,301 Rls. 131,072 $
233 3 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 11,490 4,611,141,495 Rls. 142,110 $
234 7 1396 غرب تهران ترکيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 12,225 4,582,793,808 Rls. 135,310 $
235 11 1396 غرب تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 49,298 4,562,321,904 Rls. 123,466 $
236 1 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 35,023 4,508,363,768 Rls. 139,052 $
237 7 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 33,554 4,356,890,137 Rls. 133,595 $
238 6 1396 غرب تهران ترکيه 61012000 ک از پنبه 8,711 4,349,968,515 Rls. 130,665 $
239 9 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 15,494 4,314,652,809 Rls. 121,412 $
240 5 1396 غرب تهران ترکيه 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 18,739 4,307,754,759 Rls. 131,901 $
241 8 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 10,809 4,248,285,236 Rls. 125,778 $
242 11 1396 غرب تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 35,200 4,212,698,629 Rls. 115,246 $
243 2 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,581 4,206,535,680 Rls. 129,679 $
244 11 1396 غرب تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 44,000 4,191,695,376 Rls. 116,255 $
245 6 1396 غرب تهران ترکيه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 10,214 4,180,485,120 Rls. 126,528 $
246 1 1396 غرب تهران ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 29,926 4,172,028,504 Rls. 128,671 $
247 5 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 9,179 4,170,960,455 Rls. 127,438 $
248 2 1396 غرب تهران ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 57,852 4,165,459,500 Rls. 128,500 $
249 4 1396 غرب تهران ترکيه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 18,293 4,160,610,648 Rls. 128,058 $
250 7 1396 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 11,950 4,104,342,018 Rls. 124,598 $
251 6 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 125,650 4,097,468,614 Rls. 125,286 $
252 7 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 21,714 4,078,599,156 Rls. 123,336 $
253 5 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 49,654 4,061,871,539 Rls. 124,122 $
254 2 1396 غرب تهران ترکيه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 18,293 4,003,221,168 Rls. 123,423 $
255 8 1396 غرب تهران ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 144,225 3,981,923,306 Rls. 113,287 $
256 10 1396 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 25,700 3,937,664,192 Rls. 109,739 $
257 3 1396 غرب تهران ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 25,200 3,921,506,280 Rls. 120,870 $
258 9 1396 غرب تهران ترکيه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 7,396 3,916,625,760 Rls. 110,940 $
259 3 1396 غرب تهران ترکيه 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 36,891 3,857,737,085 Rls. 118,903 $
260 9 1396 غرب تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 44,000 3,849,992,080 Rls. 109,373 $
261 12 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 20,804 3,848,464,129 Rls. 110,300 $
262 8 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 44,532 3,844,831,461 Rls. 111,333 $
263 4 1396 غرب تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 24,552 3,825,685,120 Rls. 117,891 $
264 6 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 8,777 3,815,371,480 Rls. 115,658 $
265 12 1396 غرب تهران ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 8,000 3,800,985,000 Rls. 102,854 $
266 4 1396 غرب تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 44,000 3,799,790,280 Rls. 116,818 $
267 4 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 11,138 3,784,268,160 Rls. 116,640 $
268 3 1396 غرب تهران ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 59,562 3,775,339,923 Rls. 116,352 $
269 5 1396 غرب تهران ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 442 3,770,710,938 Rls. 114,884 $
270 4 1396 غرب تهران ترکيه 40118090 ک ک ک سا?ر 35,317 3,758,013,420 Rls. 115,813 $
271 5 1396 غرب تهران ترکيه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,421 3,735,774,323 Rls. 114,387 $
272 2 1396 غرب تهران ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 50,000 3,697,590,000 Rls. 114,000 $
273 2 1396 غرب تهران ترکيه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 60,575 3,694,272,200 Rls. 113,891 $
274 5 1396 غرب تهران ترکيه 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 36,870 3,691,673,230 Rls. 113,117 $
275 8 1396 غرب تهران ترکيه 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,518 3,690,228,747 Rls. 107,672 $
276 4 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 119,100 3,679,817,347 Rls. 113,420 $
277 12 1396 غرب تهران ترکيه 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 32,379 3,653,645,970 Rls. 98,282 $
278 4 1396 غرب تهران ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 145,470 3,613,288,221 Rls. 111,212 $
279 12 1396 غرب تهران ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 19,891 3,593,811,668 Rls. 97,206 $
280 9 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 31,266 3,586,498,513 Rls. 102,037 $
281 4 1396 غرب تهران ترکيه 44219990 --- ساير 22,300 3,572,348,500 Rls. 109,766 $
282 11 1396 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 40,765 3,557,099,047 Rls. 97,181 $
283 3 1396 غرب تهران ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 26,806 3,538,305,320 Rls. 109,059 $
284 7 1396 غرب تهران ترکيه 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 53,450 3,531,976,000 Rls. 106,900 $
285 4 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 35,176 3,530,662,348 Rls. 108,776 $
286 10 1396 غرب تهران ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 481 3,519,210,863 Rls. 97,604 $
287 7 1396 غرب تهران ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 22,500 3,510,787,824 Rls. 102,910 $
288 3 1396 غرب تهران ترکيه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,420 3,503,899,359 Rls. 107,982 $
289 5 1396 غرب تهران ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 66,750 3,484,214,940 Rls. 106,267 $
290 2 1396 غرب تهران ترکيه 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 50,000 3,477,100,000 Rls. 107,195 $
291 5 1396 غرب تهران ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 15,101 3,455,700,702 Rls. 105,936 $
292 8 1396 غرب تهران ترکيه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 7,658 3,454,122,420 Rls. 98,788 $
293 2 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 38,489 3,443,044,000 Rls. 106,139 $
294 1 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 119,996 3,438,580,304 Rls. 106,076 $
295 1 1396 غرب تهران ترکيه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,421 3,432,621,848 Rls. 105,854 $
296 4 1396 غرب تهران ترکيه 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 121,620 3,401,662,574 Rls. 104,553 $
297 3 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,381 3,312,605,208 Rls. 102,064 $
298 11 1396 غرب تهران ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 18,429 3,312,270,073 Rls. 90,716 $
299 3 1396 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 20,559 3,289,709,614 Rls. 101,413 $
300 9 1396 غرب تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 22,500 3,272,784,075 Rls. 92,842 $
مجموع کل
428,167,230,121 ريال
مجموع کل
12,731,378 دلار