آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 37,332 12,823,438,042 Rls. 388,757 $
102 12 1396 غرب تهران ترکيه 61102000 پ?راهن ?قه اسک? پواوور ازپنبه 22,811 12,802,103,475 Rls. 342,165 $
103 12 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 104,396 12,726,653,330 Rls. 355,430 $
104 2 1396 غرب تهران ترکيه 62019900 آنورا ک, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 30,610 12,709,467,904 Rls. 391,808 $
105 8 1396 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 26,984 12,522,827,989 Rls. 361,130 $
106 12 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 26,671 12,443,231,942 Rls. 334,132 $
107 3 1396 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 30,634 12,420,164,459 Rls. 382,830 $
108 8 1396 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 141,337 12,202,154,704 Rls. 354,946 $
109 2 1396 غرب تهران ترکيه 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 24,766 11,863,249,545 Rls. 365,755 $
110 5 1396 غرب تهران ترکيه 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 34,300 11,679,184,000 Rls. 357,318 $
111 1 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 33,497 11,535,036,598 Rls. 355,906 $
112 4 1396 غرب تهران ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 54,570 11,461,540,320 Rls. 352,176 $
113 7 1396 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 72,047 11,039,233,942 Rls. 332,972 $
114 3 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 94,701 10,993,352,595 Rls. 338,805 $
115 3 1396 غرب تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 149,221 10,900,782,967 Rls. 335,914 $
116 12 1396 غرب تهران ترکيه 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 9,522 10,872,787,380 Rls. 290,600 $
117 2 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 56,591 10,824,859,838 Rls. 333,745 $
118 8 1396 غرب تهران ترکيه 61102000 پ?راهن ?قه اسک? پواوور ازپنبه 20,471 10,793,027,685 Rls. 307,065 $
119 8 1396 غرب تهران ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 32,360 10,424,768,025 Rls. 351,519 $
120 7 1396 غرب تهران ترکيه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 20,453 10,413,405,600 Rls. 306,800 $
121 6 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 86,039 10,390,242,792 Rls. 315,000 $
122 5 1396 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 15,652 10,380,521,884 Rls. 318,276 $
123 11 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 92,169 10,355,712,616 Rls. 284,570 $
124 8 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 70,352 10,352,705,133 Rls. 304,623 $
125 10 1396 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 21,688 10,178,414,207 Rls. 283,229 $
126 9 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 25,483 10,155,143,633 Rls. 288,917 $
127 11 1396 غرب تهران ترکيه 90321000 ترموستات 18,661 10,108,098,000 Rls. 276,525 $
128 2 1396 غرب تهران ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 18,912 9,962,905,600 Rls. 307,200 $
129 10 1396 غرب تهران ترکيه 90321000 ترموستات 18,540 9,928,051,584 Rls. 277,630 $
130 12 1396 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 55,441 9,898,623,007 Rls. 269,865 $
131 5 1396 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 57,454 9,831,816,650 Rls. 302,336 $
132 6 1396 غرب تهران ترکيه 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 19,792 9,804,133,815 Rls. 296,880 $
133 5 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 331,630 9,686,357,851 Rls. 298,639 $
134 9 1396 غرب تهران ترکيه 90321000 ترموستات 18,680 9,642,822,190 Rls. 273,633 $
135 1 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 52,407 9,627,643,612 Rls. 297,000 $
136 12 1396 غرب تهران ترکيه 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,930 9,520,845,390 Rls. 254,466 $
137 9 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 97,565 9,512,057,142 Rls. 293,419 $
138 8 1396 غرب تهران ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 101,583 9,506,957,721 Rls. 288,869 $
139 9 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 84,573 9,483,291,245 Rls. 269,803 $
140 12 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 45,380 9,430,560,038 Rls. 260,882 $
141 1 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 52,935 9,398,296,056 Rls. 289,924 $
142 2 1396 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 34,641 9,395,194,034 Rls. 289,627 $
143 5 1396 غرب تهران ترکيه 33051000 شامپوها 217,900 9,170,293,824 Rls. 282,528 $
144 5 1396 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 110,619 9,139,137,646 Rls. 279,372 $
145 3 1396 غرب تهران ترکيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 113,400 9,088,767,324 Rls. 280,085 $
146 3 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 25,405 9,076,736,450 Rls. 279,800 $
147 10 1396 غرب تهران ترکيه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 9,829 8,926,127,085 Rls. 247,915 $
148 4 1396 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 50,054 8,882,972,536 Rls. 273,794 $
149 12 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 23,865 8,879,490,834 Rls. 254,442 $
150 12 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 78,739 8,795,982,795 Rls. 236,217 $
151 4 1396 غرب تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 40,626 8,744,101,777 Rls. 269,297 $
152 6 1396 غرب تهران ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 17,512 8,712,832,920 Rls. 262,680 $
153 11 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 17,614 8,657,595,399 Rls. 235,081 $
154 8 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 76,967 8,608,753,476 Rls. 248,947 $
155 8 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 40,800 8,473,246,521 Rls. 249,429 $
156 7 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 66,982 8,405,296,796 Rls. 250,680 $
157 10 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 41,313 8,374,507,030 Rls. 232,411 $
158 5 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 66,587 8,371,570,265 Rls. 257,350 $
159 10 1396 غرب تهران ترکيه 84281010 آسانسور 43,740 8,370,414,920 Rls. 250,461 $
160 9 1396 غرب تهران ترکيه 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 10,952 8,309,500,376 Rls. 235,798 $
161 3 1396 غرب تهران ترکيه 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 17,280 8,263,527,238 Rls. 254,662 $
162 1 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 17,146 8,132,877,544 Rls. 250,798 $
163 10 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 52,744 8,128,408,860 Rls. 248,844 $
164 10 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 25,943 7,817,954,200 Rls. 236,300 $
165 7 1396 غرب تهران ترکيه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 20,259 7,815,058,656 Rls. 239,293 $
166 4 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 51,933 7,793,627,392 Rls. 239,717 $
167 10 1396 غرب تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 73,932 7,655,528,944 Rls. 218,669 $
168 7 1396 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 87,556 7,550,153,045 Rls. 222,619 $
169 3 1396 غرب تهران ترکيه 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 89,190 7,535,734,221 Rls. 232,269 $
170 5 1396 غرب تهران ترکيه 90321000 ترموستات 18,596 7,477,259,280 Rls. 228,949 $
171 5 1396 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 69,912 7,326,726,826 Rls. 224,781 $
172 11 1396 غرب تهران ترکيه 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 6,487 7,191,295,180 Rls. 194,596 $
173 11 1396 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 45,436 7,135,560,124 Rls. 195,206 $
174 2 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 25,231 7,097,663,460 Rls. 218,845 $
175 3 1396 غرب تهران ترکيه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 16,320 6,969,814,744 Rls. 214,826 $
176 9 1396 غرب تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 73,692 6,969,426,481 Rls. 198,366 $
177 11 1396 غرب تهران ترکيه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,243 6,964,381,861 Rls. 190,523 $
178 8 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 40,032 6,868,765,920 Rls. 197,132 $
179 12 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 41,648 6,866,213,285 Rls. 211,398 $
180 5 1396 غرب تهران ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 12,320 6,832,351,654 Rls. 208,165 $
181 10 1396 غرب تهران ترکيه 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 165,300 6,814,584,000 Rls. 189,000 $
182 7 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 232,970 6,719,597,613 Rls. 207,118 $
183 5 1396 غرب تهران ترکيه 44219990 --- ساير 41,200 6,704,270,598 Rls. 206,000 $
184 11 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 59,113 6,530,825,428 Rls. 176,902 $
185 2 1396 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 39,285 6,519,606,794 Rls. 200,995 $
186 3 1396 غرب تهران ترکيه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 21,904 6,467,399,904 Rls. 199,340 $
187 6 1396 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 13,844 6,458,215,314 Rls. 194,150 $
188 3 1396 غرب تهران ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 12,205 6,436,777,432 Rls. 198,397 $
189 3 1396 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 79,647 6,430,290,774 Rls. 198,227 $
190 2 1396 غرب تهران ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 87,400 6,367,746,795 Rls. 196,288 $
191 5 1396 غرب تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 52,742 6,361,469,322 Rls. 194,511 $
192 5 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 17,864 6,140,275,020 Rls. 188,606 $
193 2 1396 غرب تهران ترکيه 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 40,800 6,110,876,488 Rls. 188,388 $
194 9 1396 غرب تهران ترکيه 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 5,300 6,080,212,800 Rls. 176,637 $
195 11 1396 غرب تهران ترکيه 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 58,074 5,967,658,877 Rls. 169,036 $
196 1 1396 غرب تهران ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 44,800 5,948,951,882 Rls. 183,394 $
197 12 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 26,524 5,934,011,250 Rls. 159,107 $
198 6 1396 غرب تهران ترکيه 33051000 شامپوها 135,535 5,906,089,728 Rls. 177,408 $
199 11 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,920 5,904,909,000 Rls. 160,295 $
200 11 1396 غرب تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 9,101 5,880,904,645 Rls. 160,648 $
مجموع کل
881,065,995,093 ريال
مجموع کل
26,057,778 دلار