آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 30,224 164,600,960,764 Rls. 4,520,739 $
2 3 1396 غرب تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 615,775 152,331,581,155 Rls. 4,694,649 $
3 5 1396 غرب تهران ترکيه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 436,917 130,724,141,035 Rls. 4,000,319 $
4 11 1396 غرب تهران ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 218,925 120,705,182,508 Rls. 3,279,999 $
5 7 1396 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 15,099 113,512,075,528 Rls. 3,344,295 $
6 10 1396 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 15,800 111,731,153,592 Rls. 3,137,662 $
7 12 1396 غرب تهران ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 194,803 108,782,782,200 Rls. 2,922,045 $
8 3 1396 غرب تهران ترکيه 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 168,805 76,892,351,424 Rls. 2,369,570 $
9 9 1396 غرب تهران ترکيه 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 143,943 76,161,694,140 Rls. 2,159,145 $
10 10 1396 غرب تهران ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 130,630 69,940,429,176 Rls. 1,951,689 $
11 6 1396 غرب تهران ترکيه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 195,605 61,663,532,528 Rls. 1,874,314 $
12 8 1396 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 9,000 59,462,450,180 Rls. 1,734,965 $
13 11 1396 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 86,016 58,140,547,376 Rls. 1,591,856 $
14 4 1396 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 5,849 53,613,750,000 Rls. 1,647,373 $
15 8 1396 غرب تهران ترکيه 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 90,018 46,743,189,660 Rls. 1,350,270 $
16 2 1396 غرب تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 124,615 46,441,774,466 Rls. 1,431,223 $
17 9 1396 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 56,841 46,163,230,032 Rls. 1,309,967 $
18 12 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,459,290 44,827,439,754 Rls. 1,340,666 $
19 12 1396 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 94,567 44,280,555,019 Rls. 1,188,871 $
20 5 1396 غرب تهران ترکيه 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 82,663 40,066,106,906 Rls. 1,225,442 $
21 12 1396 غرب تهران ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 253,550 39,476,774,724 Rls. 1,068,326 $
22 6 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 395,755 39,441,146,403 Rls. 1,203,229 $
23 9 1396 غرب تهران ترکيه 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 6,181 39,261,590,368 Rls. 1,122,883 $
24 9 1396 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 9,500 38,892,500,000 Rls. 1,103,709 $
25 8 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 168,979 38,063,800,004 Rls. 1,113,707 $
26 5 1396 غرب تهران ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 426,333 37,926,300,880 Rls. 1,159,341 $
27 3 1396 غرب تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 308,888 37,646,713,349 Rls. 1,160,145 $
28 9 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 169,043 37,345,733,642 Rls. 1,059,102 $
29 5 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,296,537 36,494,506,296 Rls. 1,122,534 $
30 12 1396 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 42,946 36,374,593,608 Rls. 980,092 $
31 1 1396 غرب تهران ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 67,768 35,693,772,800 Rls. 1,100,800 $
32 3 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 174,155 35,120,741,881 Rls. 1,082,639 $
33 6 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 263,253 33,859,790,914 Rls. 1,030,870 $
34 12 1396 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 6,225 33,479,168,768 Rls. 901,353 $
35 12 1396 غرب تهران ترکيه 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 754,860 33,268,769,700 Rls. 891,386 $
36 7 1396 غرب تهران ترکيه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 65,255 33,023,382,015 Rls. 978,825 $
37 6 1396 غرب تهران ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 186,821 32,057,253,000 Rls. 962,941 $
38 11 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 133,985 31,907,242,514 Rls. 880,978 $
39 7 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 146,737 31,758,236,452 Rls. 950,774 $
40 1 1396 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 67,170 31,542,521,728 Rls. 972,736 $
41 7 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 224,624 29,870,890,234 Rls. 906,768 $
42 3 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 227,866 29,619,577,819 Rls. 912,884 $
43 9 1396 غرب تهران ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 55,424 29,510,658,765 Rls. 831,360 $
44 4 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 150,639 29,308,617,082 Rls. 903,356 $
45 7 1396 غرب تهران ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 249,671 28,571,361,094 Rls. 870,494 $
46 7 1396 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 31,780 28,257,367,227 Rls. 845,023 $
47 5 1396 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 46,325 27,545,009,487 Rls. 839,809 $
48 5 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 136,029 27,360,671,260 Rls. 840,660 $
49 2 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 211,195 27,309,442,229 Rls. 846,081 $
50 10 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 118,081 27,111,737,586 Rls. 758,802 $
51 5 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 134,381 26,700,849,143 Rls. 821,154 $
52 10 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 895,520 26,391,901,865 Rls. 810,309 $
53 11 1396 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 57,081 26,157,780,761 Rls. 710,062 $
54 12 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 104,073 26,090,353,589 Rls. 710,130 $
55 9 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 132,488 25,563,810,789 Rls. 731,383 $
56 3 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 132,724 25,175,839,092 Rls. 776,136 $
57 8 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 119,920 24,618,347,135 Rls. 726,655 $
58 12 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 787,985 24,497,489,120 Rls. 739,891 $
59 4 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 893,579 24,226,266,719 Rls. 746,308 $
60 7 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 122,338 23,778,092,917 Rls. 720,080 $
61 3 1396 غرب تهران ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 30,600 23,178,490,485 Rls. 714,107 $
62 6 1396 غرب تهران ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 106,214 22,392,774,470 Rls. 680,629 $
63 4 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 136,828 22,205,732,148 Rls. 683,749 $
64 2 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 185,016 22,191,954,355 Rls. 685,438 $
65 8 1396 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 221,592 21,757,856,931 Rls. 635,053 $
66 7 1396 غرب تهران ترکيه 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 42,333 21,483,221,250 Rls. 634,995 $
67 8 1396 غرب تهران ترکيه 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 40,459 21,358,138,485 Rls. 606,885 $
68 8 1396 غرب تهران ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 31,242 20,595,496,638 Rls. 601,004 $
69 6 1396 غرب تهران ترکيه 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 38,898 19,451,672,280 Rls. 583,470 $
70 11 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 97,487 19,192,184,736 Rls. 523,316 $
71 1 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 112,896 18,957,287,938 Rls. 584,992 $
72 7 1396 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 43,918 18,790,520,871 Rls. 554,293 $
73 4 1396 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 24,507 18,603,630,149 Rls. 570,750 $
74 8 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 491,645 18,462,339,573 Rls. 538,528 $
75 2 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 91,700 18,333,957,804 Rls. 565,218 $
76 4 1396 غرب تهران ترکيه 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 40,130 18,265,027,830 Rls. 561,820 $
77 4 1396 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 49,429 18,131,122,276 Rls. 558,008 $
78 2 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 637,356 17,712,200,735 Rls. 546,059 $
79 7 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 548,275 17,683,133,846 Rls. 541,307 $
80 10 1396 غرب تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 6,251 17,569,961,794 Rls. 491,330 $
81 7 1396 غرب تهران ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 23,926 17,338,854,337 Rls. 513,638 $
82 5 1396 غرب تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,059 17,019,200,000 Rls. 519,527 $
83 9 1396 غرب تهران ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 34,915 16,577,119,837 Rls. 468,829 $
84 8 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 573,095 16,510,382,624 Rls. 500,173 $
85 3 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 612,646 16,295,437,343 Rls. 502,356 $
86 2 1396 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 189,460 16,199,664,025 Rls. 499,422 $
87 6 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 563,160 16,180,557,454 Rls. 494,044 $
88 8 1396 غرب تهران ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 82,088 15,931,763,400 Rls. 455,649 $
89 11 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 130,291 15,389,156,120 Rls. 434,140 $
90 5 1396 غرب تهران ترکيه 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,680 15,067,799,160 Rls. 460,200 $
91 12 1396 غرب تهران ترکيه 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 24,155 14,586,205,700 Rls. 393,647 $
92 11 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 111,488 14,563,065,400 Rls. 448,990 $
93 6 1396 غرب تهران ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 52,426 14,196,801,340 Rls. 433,406 $
94 5 1396 غرب تهران ترکيه 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 26,256 14,141,404,120 Rls. 431,690 $
95 6 1396 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 64,860 13,795,012,204 Rls. 420,950 $
96 9 1396 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 471,464 13,784,383,173 Rls. 416,965 $
97 8 1396 غرب تهران ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 13,251 13,624,350,334 Rls. 397,524 $
98 4 1396 غرب تهران ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 24,338 13,137,253,232 Rls. 403,883 $
99 10 1396 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 87,798 13,094,678,297 Rls. 373,713 $
100 8 1396 غرب تهران ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,620 13,086,720,000 Rls. 374,281 $
مجموع کل
3,573,922,043,096 ريال
مجموع کل
104,772,752 دلار