آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 سمنان ترکيه 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 2,280 422,543,470 Rls. 11,434 $
102 12 1396 سمنان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 6,100 416,878,054 Rls. 11,214 $
103 10 1396 سمنان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 3,000 415,716,685 Rls. 11,625 $
104 5 1396 سمنان ترکيه 35011000 كازئين 570 399,409,680 Rls. 12,192 $
105 5 1396 سمنان ترکيه 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 17,632 397,435,352 Rls. 12,248 $
106 4 1396 سمنان ترکيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 35 387,760,307 Rls. 11,873 $
107 10 1396 سمنان ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 362 378,291,291 Rls. 10,492 $
108 6 1396 سمنان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 5,000 377,492,000 Rls. 11,381 $
109 2 1396 سمنان ترکيه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 4,080 366,259,397 Rls. 11,292 $
110 7 1396 سمنان ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 4,000 363,941,700 Rls. 11,058 $
111 10 1396 سمنان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 10,149 357,959,412 Rls. 9,864 $
112 2 1396 سمنان ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 4,200 352,056,630 Rls. 10,852 $
113 10 1396 سمنان ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 3,578 350,285,449 Rls. 9,720 $
114 2 1396 سمنان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 780 345,949,500 Rls. 10,666 $
115 1 1396 سمنان ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 5,051 342,294,210 Rls. 10,552 $
116 10 1396 سمنان ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 4,900 341,455,824 Rls. 9,549 $
117 1 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 6,741 337,257,240 Rls. 10,400 $
118 9 1396 سمنان ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,500 337,033,919 Rls. 9,589 $
119 8 1396 سمنان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 10,229 334,363,140 Rls. 9,714 $
120 2 1396 سمنان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,090 332,907,985 Rls. 10,263 $
121 8 1396 سمنان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 5,670 318,559,605 Rls. 9,255 $
122 12 1396 سمنان ترکيه 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 1,520 310,783,000 Rls. 8,360 $
123 12 1396 سمنان ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 3,000 309,426,750 Rls. 8,324 $
124 2 1396 سمنان ترکيه 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 1,775 308,149,295 Rls. 9,500 $
125 8 1396 سمنان ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 3,000 301,703,850 Rls. 8,765 $
126 8 1396 سمنان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 276,207,750 Rls. 8,024 $
127 1 1396 سمنان ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,000 274,434,150 Rls. 8,464 $
128 8 1396 سمنان ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 282 260,589,796 Rls. 7,603 $
129 2 1396 سمنان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 242,082,750 Rls. 7,463 $
130 9 1396 سمنان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 4,000 222,598,740 Rls. 6,333 $
131 6 1396 سمنان ترکيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 40 217,898,400 Rls. 6,520 $
132 6 1396 سمنان ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,100 217,164,163 Rls. 6,498 $
133 10 1396 سمنان ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,250 209,088,204 Rls. 5,775 $
134 12 1396 سمنان ترکيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 5,000 209,034,000 Rls. 5,587 $
135 5 1396 سمنان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 4,000 205,754,640 Rls. 6,300 $
136 10 1396 سمنان ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 2,100 205,721,545 Rls. 5,706 $
137 1 1396 سمنان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 5,040 194,433,372 Rls. 5,994 $
138 9 1396 سمنان ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 2,000 186,187,500 Rls. 5,284 $
139 6 1396 سمنان ترکيه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 34 184,812,600 Rls. 5,530 $
140 11 1396 سمنان ترکيه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,500 180,320,190 Rls. 4,866 $
141 12 1396 سمنان ترکيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 5,000 150,969,000 Rls. 4,035 $
142 8 1396 سمنان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 725 145,504,561 Rls. 4,140 $
143 1 1396 سمنان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 2,500 139,889,400 Rls. 4,315 $
144 2 1396 سمنان ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 500 137,345,450 Rls. 4,234 $
145 4 1396 سمنان ترکيه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 151 102,567,252 Rls. 3,147 $
146 9 1396 سمنان ترکيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 13 100,581,600 Rls. 2,849 $
147 10 1396 سمنان ترکيه 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 51 83,818,000 Rls. 2,374 $
148 1 1396 سمنان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 800 66,964,600 Rls. 2,066 $
149 3 1396 سمنان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 500 48,675,000 Rls. 1,500 $
150 10 1396 سمنان ترکيه 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 14 40,940,480 Rls. 1,120 $
151 1 1396 سمنان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 420 40,859,280 Rls. 1,260 $
152 10 1396 سمنان ترکيه 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 500 31,535,168 Rls. 869 $
153 7 1396 سمنان ترکيه 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 835 30,696,677 Rls. 900 $
154 8 1396 سمنان ترکيه 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 210 23,630,433 Rls. 686 $
155 1 1396 سمنان ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 620 23,358,604 Rls. 720 $
156 8 1396 سمنان ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 540 17,588,262 Rls. 511 $
157 11 1396 سمنان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5 80,141 Rls. 2 $
مجموع کل
13,377,245,453 ريال
مجموع کل
390,857 دلار