آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سرو)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 سرو ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,230 250,504,562 Rls. 6,853 $
102 2 1396 سرو ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 50,259 240,635,265 Rls. 7,419 $
103 7 1396 سرو ترکيه 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 3,820 224,696,040 Rls. 6,620 $
104 10 1396 سرو ترکيه 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 2,491 211,152,501 Rls. 5,859 $
105 5 1396 سرو ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 209,002,420 Rls. 6,380 $
106 5 1396 سرو ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 3,700 206,054,110 Rls. 6,290 $
107 7 1396 سرو ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 3,766 185,005,645 Rls. 5,423 $
108 7 1396 سرو ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,136 159,971,630 Rls. 4,771 $
109 4 1396 سرو ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 600 126,925,500 Rls. 3,900 $
110 8 1396 سرو ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 22,116 114,148,790 Rls. 3,346 $
111 3 1396 سرو ترکيه 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 300 83,705,520 Rls. 2,580 $
112 10 1396 سرو ترکيه 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 250 78,021,350 Rls. 2,150 $
113 5 1396 سرو ترکيه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 908 73,990,650 Rls. 2,270 $
114 9 1396 سرو ترکيه 84212190 ک ک ک ساير 155 72,969,570 Rls. 2,070 $
115 6 1396 سرو ترکيه 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 240 68,460,816 Rls. 2,064 $
116 5 1396 سرو ترکيه 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 1,200 68,449,500 Rls. 2,100 $
117 2 1396 سرو ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 820 66,491,750 Rls. 2,050 $
118 3 1396 سرو ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 190 61,643,600 Rls. 1,900 $
119 12 1396 سرو ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 363 59,071,075 Rls. 1,589 $
120 8 1396 سرو ترکيه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 388 58,264,100 Rls. 1,700 $
121 7 1396 سرو ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 12,670 56,187,405 Rls. 1,647 $
122 12 1396 سرو ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 352 52,751,325 Rls. 1,419 $
123 7 1396 سرو ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 371 52,273,270 Rls. 1,559 $
124 3 1396 سرو ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 190 30,821,800 Rls. 950 $
125 12 1396 سرو ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 225 23,571,450 Rls. 630 $
126 3 1396 سرو ترکيه 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 165 22,483,692 Rls. 693 $
127 7 1396 سرو ترکيه 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 141 19,849,760 Rls. 592 $
128 10 1396 سرو ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 150 16,692,940 Rls. 460 $
129 6 1396 سرو ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 155 15,423,585 Rls. 465 $
130 3 1396 سرو ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 51 6,975,460 Rls. 215 $
131 3 1396 سرو ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 23 3,147,068 Rls. 97 $
مجموع کل
2,919,342,149 ريال
مجموع کل
86,061 دلار