آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سرو)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سرو ترکيه 26080090 ک ک ک سا?ر 8,756,421 56,853,170,114 Rls. 1,528,209 $
2 10 1396 سرو ترکيه 26080090 ک ک ک سا?ر 6,428,787 40,434,951,382 Rls. 1,125,491 $
3 3 1396 سرو ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 6,687,776 38,129,522,051 Rls. 1,175,362 $
4 2 1396 سرو ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 5,097,898 28,940,741,544 Rls. 892,133 $
5 5 1396 سرو ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 4,646,318 26,571,646,991 Rls. 813,105 $
6 9 1396 سرو ترکيه 26080090 ک ک ک سا?ر 3,583,644 22,109,416,596 Rls. 627,137 $
7 8 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,196,022 15,177,236,331 Rls. 440,001 $
8 4 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,151,195 14,016,396,359 Rls. 431,007 $
9 5 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,106,080 14,008,262,209 Rls. 427,460 $
10 3 1396 سرو ترکيه 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 189,000 13,796,426,250 Rls. 425,250 $
11 4 1396 سرو ترکيه 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 183,958 13,438,204,490 Rls. 413,905 $
12 5 1396 سرو ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 153,260 13,435,710,742 Rls. 410,138 $
13 1 1396 سرو ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,155,503 12,232,295,592 Rls. 377,214 $
14 6 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 898,188 10,819,467,114 Rls. 328,163 $
15 9 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 756,721 10,267,978,911 Rls. 291,942 $
16 1 1396 سرو ترکيه 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 139,060 10,145,928,240 Rls. 312,885 $
17 5 1396 سرو ترکيه 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 133,000 9,773,205,750 Rls. 299,250 $
18 3 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 926,412 9,763,599,914 Rls. 300,901 $
19 10 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 765,222 9,736,356,051 Rls. 272,755 $
20 2 1396 سرو ترکيه 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 121,600 8,875,444,275 Rls. 273,600 $
21 11 1396 سرو ترکيه 26080090 ک ک ک سا?ر 1,372,706 8,858,396,748 Rls. 240,957 $
22 10 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 690,434 8,499,337,420 Rls. 236,554 $
23 12 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 643,332 8,051,952,032 Rls. 215,840 $
24 2 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 800,475 7,977,312,996 Rls. 245,949 $
25 7 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 663,272 7,821,119,236 Rls. 231,396 $
26 11 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 548,179 6,984,647,508 Rls. 190,052 $
27 5 1396 سرو ترکيه 26080090 ک ک ک سا?ر 1,187,798 6,816,978,684 Rls. 207,864 $
28 8 1396 سرو ترکيه 26080090 ک ک ک سا?ر 999,096 6,145,521,458 Rls. 174,842 $
29 2 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 509,374 5,282,868,293 Rls. 162,859 $
30 9 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 368,276 5,178,043,079 Rls. 147,843 $
31 4 1396 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 404,308 5,166,083,038 Rls. 158,666 $
32 8 1396 سرو ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 845,369 5,046,938,985 Rls. 147,939 $
33 6 1396 سرو ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 35,620 4,923,617,244 Rls. 149,604 $
34 10 1396 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 396,749 4,832,763,225 Rls. 133,856 $
35 4 1396 سرو ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 816,101 4,645,672,400 Rls. 142,817 $
36 12 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 335,726 4,193,095,844 Rls. 112,787 $
37 6 1396 سرو ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 681,246 3,923,583,598 Rls. 119,218 $
38 5 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 315,860 3,551,071,159 Rls. 108,496 $
39 2 1396 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 345,475 3,550,063,462 Rls. 109,424 $
40 3 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 326,738 3,515,435,317 Rls. 108,354 $
41 10 1396 سرو ترکيه 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 23,280 3,481,367,400 Rls. 96,600 $
42 1 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 342,961 3,432,614,175 Rls. 105,837 $
43 4 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 304,377 3,268,827,425 Rls. 100,511 $
44 9 1396 سرو ترکيه 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 24,720 3,102,261,120 Rls. 87,169 $
45 7 1396 سرو ترکيه 82121000 ک خودتراش 20,135 2,927,537,500 Rls. 86,900 $
46 1 1396 سرو ترکيه 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 23,000 2,368,054,700 Rls. 73,025 $
47 11 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 188,792 2,337,242,453 Rls. 64,182 $
48 6 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 207,745 2,315,278,052 Rls. 70,396 $
49 9 1396 سرو ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 24,000 2,118,240,000 Rls. 60,000 $
50 7 1396 سرو ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 23,800 2,008,541,500 Rls. 59,500 $
51 5 1396 سرو ترکيه 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 16,800 1,949,472,000 Rls. 59,510 $
52 7 1396 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 138,996 1,884,395,309 Rls. 55,814 $
53 4 1396 سرو ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 23,000 1,868,175,000 Rls. 57,500 $
54 2 1396 سرو ترکيه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 15,790 1,674,292,650 Rls. 51,598 $
55 11 1396 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 134,739 1,668,471,462 Rls. 45,445 $
56 9 1396 سرو ترکيه 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 19,770 1,407,189,060 Rls. 39,540 $
57 2 1396 سرو ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 132,722 1,359,013,843 Rls. 41,898 $
58 7 1396 سرو ترکيه 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 33,940 1,246,447,000 Rls. 37,000 $
59 7 1396 سرو ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,226 968,057,050 Rls. 28,535 $
60 9 1396 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 79,186 909,293,158 Rls. 25,804 $
61 8 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 54,230 850,411,680 Rls. 24,132 $
62 7 1396 سرو ترکيه 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 6,000 792,910,800 Rls. 23,726 $
63 9 1396 سرو ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 58,280 791,875,943 Rls. 22,468 $
64 5 1396 سرو ترکيه 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 5,582 762,984,980 Rls. 23,444 $
65 12 1396 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 53,759 674,227,750 Rls. 18,048 $
66 10 1396 سرو ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 7,400 673,388,715 Rls. 18,685 $
67 9 1396 سرو ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 145,500 670,831,027 Rls. 19,078 $
68 5 1396 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 40,226 586,741,066 Rls. 17,942 $
69 4 1396 سرو ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 52,720 577,568,025 Rls. 17,777 $
70 4 1396 سرو ترکيه 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 26,954 565,813,350 Rls. 17,415 $
71 2 1396 سرو ترکيه 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 4,471 564,842,894 Rls. 17,413 $
72 1 1396 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 54,720 546,956,608 Rls. 16,862 $
73 10 1396 سرو ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 41,700 546,882,975 Rls. 15,298 $
74 3 1396 سرو ترکيه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 4,050 523,256,250 Rls. 16,125 $
75 3 1396 سرو ترکيه 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 12,420 498,918,750 Rls. 15,375 $
76 2 1396 سرو ترکيه 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 12,421 498,474,746 Rls. 15,367 $
77 2 1396 سرو ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 10,050 488,987,775 Rls. 15,075 $
78 8 1396 سرو ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,300 465,724,250 Rls. 13,250 $
79 3 1396 سرو ترکيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 3,295 449,061,711 Rls. 13,839 $
80 5 1396 سرو ترکيه 72164010 ک ک ک با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 27,380 447,636,991 Rls. 13,706 $
81 6 1396 سرو ترکيه 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 27,829 423,164,040 Rls. 12,662 $
82 7 1396 سرو ترکيه 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 26,902 410,407,200 Rls. 12,240 $
83 10 1396 سرو ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,500 405,630,000 Rls. 11,250 $
84 3 1396 سرو ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,840 387,051,672 Rls. 11,928 $
85 9 1396 سرو ترکيه 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 25,604 386,547,560 Rls. 10,969 $
86 12 1396 سرو ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,080 326,322,150 Rls. 8,778 $
87 6 1396 سرو ترکيه 72162200 ک ک پروفيل با مقطع T 27,373 316,001,254 Rls. 9,455 $
88 12 1396 سرو ترکيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,021 315,913,150 Rls. 8,498 $
89 11 1396 سرو ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 3,600 315,826,560 Rls. 8,640 $
90 7 1396 سرو ترکيه 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 4,893 300,450,805 Rls. 8,807 $
91 6 1396 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 26,630 298,267,312 Rls. 9,027 $
92 6 1396 سرو ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 26,410 295,800,340 Rls. 8,953 $
93 5 1396 سرو ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 26,830 294,689,317 Rls. 9,023 $
94 7 1396 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,500 287,907,576 Rls. 8,529 $
95 7 1396 سرو ترکيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,014 284,300,870 Rls. 8,479 $
96 3 1396 سرو ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 25,480 276,184,518 Rls. 8,511 $
97 2 1396 سرو ترکيه 72162200 ک ک پروفيل با مقطع T 25,559 268,235,222 Rls. 8,269 $
98 1 1396 سرو ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 26,015 261,545,083 Rls. 8,068 $
99 7 1396 سرو ترکيه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,980 259,274,000 Rls. 7,600 $
100 11 1396 سرو ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,370 251,235,642 Rls. 6,873 $
مجموع کل
554,127,484,046 ريال
مجموع کل
16,299,573 دلار