آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سرخس ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 5,526,123 360,995,486,534 Rls. 10,215,970 $
2 8 1396 سرخس ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 3,939,791 266,078,798,249 Rls. 7,725,489 $
3 7 1396 سرخس ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 3,611,992 248,684,073,575 Rls. 7,306,940 $
4 10 1396 سرخس ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 2,851,775 193,962,078,753 Rls. 5,410,327 $
5 2 1396 سرخس ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 2,579,813 174,529,525,703 Rls. 5,380,464 $
6 11 1396 سرخس ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,416,814 106,501,436,210 Rls. 2,909,173 $
7 1 1396 سرخس ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,205,417 80,278,884,892 Rls. 2,476,215 $
8 12 1396 سرخس ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 849,724 68,153,935,348 Rls. 1,833,327 $
9 2 1396 سرخس ترکيه 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 505,336 37,947,508,560 Rls. 1,169,810 $
10 3 1396 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 389,235 37,680,994,724 Rls. 1,161,169 $
11 5 1396 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 298,614 30,448,409,429 Rls. 928,957 $
12 4 1396 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 305,522 29,937,063,808 Rls. 920,365 $
13 2 1396 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 212,892 20,055,919,287 Rls. 618,213 $
14 2 1396 سرخس ترکيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 103,880 10,813,068,880 Rls. 333,340 $
15 6 1396 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 102,992 10,584,395,147 Rls. 321,607 $
16 1 1396 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 109,900 10,122,610,546 Rls. 312,156 $
17 7 1396 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 93,339 9,888,602,406 Rls. 292,451 $
18 2 1396 سرخس ترکيه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 31,217 7,477,076,000 Rls. 230,496 $
19 2 1396 سرخس ترکيه 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 89,916 5,107,179,427 Rls. 157,445 $
مجموع کل
1,709,247,047,478 ريال
مجموع کل
49,703,914 دلار