آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 111,512 13,214,673,710 Rls. 379,985 $
102 1 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 104,181 13,051,175,380 Rls. 402,547 $
103 5 1396 زنجان ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 118,454 12,834,657,652 Rls. 393,090 $
104 11 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 80,971 12,766,277,322 Rls. 349,813 $
105 3 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 181,314 12,689,589,287 Rls. 391,087 $
106 10 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 169,182 12,537,316,701 Rls. 350,596 $
107 12 1396 زنجان ترکيه 26201900 ک ک ساير 152,220 12,304,576,350 Rls. 328,867 $
108 6 1396 زنجان ترکيه 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,386 11,968,193,708 Rls. 364,410 $
109 2 1396 زنجان ترکيه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 20,044 11,798,221,614 Rls. 363,649 $
110 5 1396 زنجان ترکيه 84289090 --- سا?ر 14,226 11,749,612,407 Rls. 358,668 $
111 10 1396 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 80,466 11,509,904,922 Rls. 321,865 $
112 6 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 80,288 11,287,901,455 Rls. 342,363 $
113 11 1396 زنجان ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,349 11,170,425,803 Rls. 305,587 $
114 3 1396 زنجان ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 117,563 11,158,045,578 Rls. 343,854 $
115 2 1396 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 82,099 10,895,587,541 Rls. 335,900 $
116 7 1396 زنجان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 81,877 10,870,286,384 Rls. 320,261 $
117 5 1396 زنجان ترکيه 84561190 --- سا?ر 22,100 10,557,583,680 Rls. 323,902 $
118 10 1396 زنجان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 64,851 10,360,190,249 Rls. 288,990 $
119 12 1396 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,257 10,335,888,039 Rls. 280,562 $
120 9 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 114,332 10,148,502,607 Rls. 287,827 $
121 1 1396 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 94,527 9,864,048,178 Rls. 304,269 $
122 1 1396 زنجان ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 23,851 9,827,431,747 Rls. 303,103 $
123 9 1396 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,920 9,702,862,848 Rls. 275,337 $
124 4 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 71,782 9,624,658,202 Rls. 296,076 $
125 2 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 84,371 9,469,696,936 Rls. 291,888 $
126 12 1396 زنجان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 60,510 9,309,873,158 Rls. 249,601 $
127 1 1396 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,920 9,250,422,212 Rls. 285,296 $
128 4 1396 زنجان ترکيه 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 8,614 9,229,021,102 Rls. 284,022 $
129 7 1396 زنجان ترکيه 26080090 ک ک ک سا?ر 617,311 9,059,770,526 Rls. 277,759 $
130 5 1396 زنجان ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 120,000 8,959,672,150 Rls. 274,879 $
131 12 1396 زنجان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 33,666 8,843,934,913 Rls. 238,799 $
132 2 1396 زنجان ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 120,000 8,770,637,040 Rls. 270,390 $
133 10 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 240,900 8,768,882,642 Rls. 245,215 $
134 2 1396 زنجان ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 416,820 8,678,942,124 Rls. 267,486 $
135 12 1396 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,800 8,671,043,340 Rls. 232,474 $
136 5 1396 زنجان ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 42,111 8,601,448,368 Rls. 263,371 $
137 3 1396 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 63,106 8,597,050,583 Rls. 264,982 $
138 3 1396 زنجان ترکيه 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 30,149 8,496,909,432 Rls. 261,838 $
139 10 1396 زنجان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 59,839 8,457,613,287 Rls. 236,510 $
140 12 1396 زنجان ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 28,822 8,427,434,632 Rls. 229,499 $
141 9 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 238,740 8,366,654,949 Rls. 238,034 $
142 4 1396 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 60,567 8,350,833,527 Rls. 257,028 $
143 4 1396 زنجان ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 42,182 8,349,358,447 Rls. 256,982 $
144 4 1396 زنجان ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 18,921 8,302,967,527 Rls. 255,024 $
145 3 1396 زنجان ترکيه 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 19,586 8,107,735,947 Rls. 249,867 $
146 5 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 58,254 8,019,359,634 Rls. 244,821 $
147 8 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 71,067 7,786,100,251 Rls. 223,804 $
148 10 1396 زنجان ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 96,000 7,592,577,600 Rls. 210,677 $
149 12 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 51,366 7,592,305,876 Rls. 205,464 $
150 4 1396 زنجان ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 78,687 7,562,563,551 Rls. 232,995 $
151 9 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 54,792 7,547,183,561 Rls. 214,103 $
152 6 1396 زنجان ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 99,586 7,523,343,705 Rls. 226,668 $
153 7 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 66,576 7,238,115,092 Rls. 215,870 $
154 5 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 50,922 7,136,176,922 Rls. 217,554 $
155 10 1396 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 75,489 7,085,565,523 Rls. 197,830 $
156 6 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 65,407 7,017,303,294 Rls. 211,562 $
157 2 1396 زنجان ترکيه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 12,751 6,867,308,392 Rls. 211,699 $
158 10 1396 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 53,660 6,727,322,285 Rls. 188,209 $
159 2 1396 زنجان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 95,508 6,594,287,720 Rls. 203,251 $
160 6 1396 زنجان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 41,313 6,484,666,925 Rls. 195,272 $
161 5 1396 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 53,744 6,344,487,228 Rls. 194,138 $
162 12 1396 زنجان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 56,132 6,256,577,638 Rls. 167,221 $
163 12 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 50,393 6,207,438,132 Rls. 166,423 $
164 10 1396 زنجان ترکيه 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 48,613 6,158,914,033 Rls. 172,229 $
165 4 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 45,695 6,130,026,833 Rls. 188,674 $
166 12 1396 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 40,249 6,067,707,880 Rls. 165,993 $
167 7 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 44,720 6,011,772,437 Rls. 180,210 $
168 2 1396 زنجان ترکيه 72021930 فرومنگنز دارا? ب?ش از 1 درصد وحداکثر از 2 درصد وزن? کربن، به صورت پودر ?ا ابعاد کمتر از ?ک م?ل? متر 100,000 5,975,168,800 Rls. 184,220 $
169 4 1396 زنجان ترکيه 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 24,435 5,845,303,410 Rls. 179,886 $
170 10 1396 زنجان ترکيه 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 134,300 5,731,904,435 Rls. 160,113 $
171 2 1396 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 54,631 5,611,943,688 Rls. 173,004 $
172 6 1396 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 41,362 5,588,471,952 Rls. 169,143 $
173 4 1396 زنجان ترکيه 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,835 5,473,747,102 Rls. 168,489 $
174 10 1396 زنجان ترکيه 84283290 --- سا?ر 21,495 5,445,695,600 Rls. 152,285 $
175 11 1396 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 5,213,859,080 Rls. 142,634 $
176 5 1396 زنجان ترکيه 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120سانتي متر به وزن كمتراز25گرم درمتر توليد گرديده باشد ، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 36,190 5,089,946,638 Rls. 156,157 $
177 2 1396 زنجان ترکيه 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 6,601 5,026,877,179 Rls. 154,917 $
178 4 1396 زنجان ترکيه 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 11,062 4,994,038,123 Rls. 153,482 $
179 6 1396 زنجان ترکيه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 3,600 4,979,880,284 Rls. 149,009 $
180 1 1396 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 63,759 4,954,294,671 Rls. 152,811 $
181 8 1396 زنجان ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 14,040 4,918,456,080 Rls. 144,173 $
182 4 1396 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 7,225 4,833,635,812 Rls. 148,773 $
183 9 1396 زنجان ترکيه 26080090 ک ک ک سا?ر 191,649 4,775,744,598 Rls. 140,703 $
184 4 1396 زنجان ترکيه 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 63,428 4,748,781,266 Rls. 146,014 $
185 7 1396 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 4,701,740,022 Rls. 140,225 $
186 8 1396 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 4,662,973,378 Rls. 137,381 $
187 10 1396 زنجان ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 427 4,642,065,666 Rls. 130,435 $
188 3 1396 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 4,607,977,248 Rls. 142,029 $
189 9 1396 زنجان ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 20,297 4,602,180,924 Rls. 130,555 $
190 11 1396 زنجان ترکيه 72021930 فرومنگنز دارا? ب?ش از 1 درصد وحداکثر از 2 درصد وزن? کربن، به صورت پودر ?ا ابعاد کمتر از ?ک م?ل? متر 50,000 4,522,687,310 Rls. 122,057 $
191 2 1396 زنجان ترکيه 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 2,112 4,479,978,750 Rls. 138,062 $
192 9 1396 زنجان ترکيه 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 1,930 4,337,581,500 Rls. 122,864 $
193 12 1396 زنجان ترکيه 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 199,325 4,329,021,307 Rls. 116,261 $
194 8 1396 زنجان ترکيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 10,390 4,301,475,360 Rls. 124,963 $
195 2 1396 زنجان ترکيه 28201000 دي ا کسيدمنگنز 260,000 4,294,261,608 Rls. 132,396 $
196 10 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 36,453 4,264,279,230 Rls. 117,509 $
197 10 1396 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 28,784 4,263,977,592 Rls. 119,812 $
198 7 1396 زنجان ترکيه 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 717 4,234,495,676 Rls. 126,705 $
199 12 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 26,714 4,230,918,285 Rls. 113,081 $
200 1 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 44,879 4,204,419,546 Rls. 129,659 $
مجموع کل
767,136,400,838 ريال
مجموع کل
22,598,026 دلار