آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (رازي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 7 1396 رازي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,702 227,300,054 Rls. 6,750 $
302 10 1396 رازي ترکيه 52105900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً... بوزن مترمربع حدا کثر 200 گرم 830 227,045,700 Rls. 6,300 $
303 2 1396 رازي ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 2,590 226,838,934 Rls. 6,993 $
304 12 1396 رازي ترکيه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,033 226,767,500 Rls. 6,100 $
305 10 1396 رازي ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 630 226,581,900 Rls. 6,300 $
306 12 1396 رازي ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 2,246 226,133,625 Rls. 6,080 $
307 8 1396 رازي ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 3,600 225,524,250 Rls. 6,450 $
308 4 1396 رازي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,230 224,330,412 Rls. 6,907 $
309 10 1396 رازي ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,770 224,162,580 Rls. 6,220 $
310 7 1396 رازي ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 2,200 224,017,200 Rls. 6,600 $
311 4 1396 رازي ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 1,721 223,457,152 Rls. 6,884 $
312 5 1396 رازي ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,500 222,512,367 Rls. 6,808 $
313 5 1396 رازي ترکيه 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 2,990 221,340,284 Rls. 6,782 $
314 4 1396 رازي ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 8,820 220,884,490 Rls. 6,801 $
315 5 1396 رازي ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,776 220,409,059 Rls. 6,749 $
316 7 1396 رازي ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,420 219,426,077 Rls. 6,529 $
317 11 1396 رازي ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,460 218,405,600 Rls. 5,920 $
318 11 1396 رازي ترکيه 84141010 --- تلمبه­ها? خلا، به طور و?ژه طراح? ?ا آماده شده برا? فرآ?ند جداساز? ا?زوتوپ? اوران?وم، مقاوم در برابر خوردگ? UF6 با ظرف?ت مکش حداقل 5 متر مکعب در دق?قه 2,200 217,734,000 Rls. 6,000 $
319 9 1396 رازي ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 860 217,145,580 Rls. 6,162 $
320 2 1396 رازي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,000 216,429,025 Rls. 6,672 $
321 12 1396 رازي ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 582 215,654,280 Rls. 5,820 $
322 5 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 1,640 214,578,000 Rls. 6,560 $
323 5 1396 رازي ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,432 214,221,760 Rls. 6,560 $
324 7 1396 رازي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,895 213,552,570 Rls. 6,369 $
325 10 1396 رازي ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 2,040 212,986,560 Rls. 5,956 $
326 4 1396 رازي ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 900 211,477,410 Rls. 6,498 $
327 3 1396 رازي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 2,712 211,212,002 Rls. 6,509 $
328 6 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 1,590 209,602,760 Rls. 6,360 $
329 9 1396 رازي ترکيه 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زسايرفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد). 1,963 207,528,360 Rls. 5,889 $
330 4 1396 رازي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,100 207,027,280 Rls. 6,372 $
331 8 1396 رازي ترکيه 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 1,190 204,319,200 Rls. 5,950 $
332 8 1396 رازي ترکيه 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 4,210 204,028,622 Rls. 5,894 $
333 3 1396 رازي ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,044 203,172,840 Rls. 6,264 $
334 10 1396 رازي ترکيه 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 1,430 201,880,426 Rls. 5,634 $
335 7 1396 رازي ترکيه 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 4,180 200,584,200 Rls. 5,956 $
336 3 1396 رازي ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,920 198,946,608 Rls. 6,131 $
337 4 1396 رازي ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,530 198,258,060 Rls. 6,094 $
338 2 1396 رازي ترکيه 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 600 197,885,935 Rls. 6,101 $
339 5 1396 رازي ترکيه 54082200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, دا را ي 85% يابيشتررشته ها يا اشكال همانند مصنوعي 700 197,466,000 Rls. 6,000 $
340 8 1396 رازي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,660 196,810,143 Rls. 5,723 $
341 3 1396 رازي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,770 196,649,060 Rls. 6,060 $
342 12 1396 رازي ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 1,230 195,898,078 Rls. 5,252 $
343 3 1396 رازي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,015 195,870,546 Rls. 6,036 $
344 5 1396 رازي ترکيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 1,700 195,570,000 Rls. 6,000 $
345 9 1396 رازي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,640 194,791,270 Rls. 5,531 $
346 3 1396 رازي ترکيه 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 1,198 194,369,510 Rls. 5,990 $
347 7 1396 رازي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,440 194,276,880 Rls. 5,760 $
348 12 1396 رازي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,404 194,108,470 Rls. 5,238 $
349 8 1396 رازي ترکيه 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 2,687 193,469,884 Rls. 5,642 $
350 6 1396 رازي ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 2,650 191,871,130 Rls. 5,830 $
351 4 1396 رازي ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 2,360 191,691,000 Rls. 5,900 $
352 8 1396 رازي ترکيه 84141010 --- تلمبه­ها? خلا، به طور و?ژه طراح? ?ا آماده شده برا? فرآ?ند جداساز? ا?زوتوپ? اوران?وم، مقاوم در برابر خوردگ? UF6 با ظرف?ت مکش حداقل 5 متر مکعب در دق?قه 2,000 191,044,000 Rls. 5,600 $
353 10 1396 رازي ترکيه 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 969 188,823,795 Rls. 5,235 $
354 6 1396 رازي ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,106 188,563,825 Rls. 5,725 $
355 7 1396 رازي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,870 188,264,670 Rls. 5,610 $
356 4 1396 رازي ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,195 187,536,060 Rls. 5,778 $
357 3 1396 رازي ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,551 187,215,380 Rls. 5,770 $
358 10 1396 رازي ترکيه 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 2,070 186,501,825 Rls. 5,175 $
359 9 1396 رازي ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,100 186,461,745 Rls. 5,293 $
360 12 1396 رازي ترکيه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 1,180 185,705,600 Rls. 5,000 $
361 3 1396 رازي ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,570 184,947,000 Rls. 5,700 $
362 3 1396 رازي ترکيه 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 1,620 183,957,480 Rls. 5,670 $
363 3 1396 رازي ترکيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,450 183,308,600 Rls. 5,650 $
364 6 1396 رازي ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 2,750 182,231,790 Rls. 5,490 $
365 6 1396 رازي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,835 181,885,200 Rls. 5,505 $
366 2 1396 رازي ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 2,848 180,293,762 Rls. 5,558 $
367 12 1396 رازي ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,267 178,982,755 Rls. 4,815 $
368 11 1396 رازي ترکيه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 1,650 178,477,200 Rls. 4,950 $
369 3 1396 رازي ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 550 178,475,000 Rls. 5,500 $
370 5 1396 رازي ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,726 178,012,406 Rls. 5,434 $
371 5 1396 رازي ترکيه 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,950 176,898,600 Rls. 5,400 $
372 10 1396 رازي ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 935 176,036,470 Rls. 4,900 $
373 8 1396 رازي ترکيه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 1,673 175,489,335 Rls. 5,019 $
374 11 1396 رازي ترکيه 83024140 ---انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 1,500 175,459,200 Rls. 4,800 $
375 2 1396 رازي ترکيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,568 175,170,600 Rls. 5,400 $
376 4 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 1,347 175,116,104 Rls. 5,388 $
377 5 1396 رازي ترکيه 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 864 174,947,731 Rls. 5,357 $
378 8 1396 رازي ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,870 174,327,650 Rls. 5,110 $
379 12 1396 رازي ترکيه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 2,330 173,235,500 Rls. 4,660 $
380 7 1396 رازي ترکيه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 1,700 173,104,200 Rls. 5,100 $
381 4 1396 رازي ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 934 172,875,935 Rls. 5,319 $
382 9 1396 رازي ترکيه 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 850 172,729,900 Rls. 4,900 $
383 4 1396 رازي ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,650 172,488,500 Rls. 5,300 $
384 12 1396 رازي ترکيه 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 1,530 171,202,410 Rls. 4,590 $
385 3 1396 رازي ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,209 170,895,915 Rls. 5,268 $
386 3 1396 رازي ترکيه 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 600 170,822,064 Rls. 5,264 $
387 10 1396 رازي ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,890 169,759,950 Rls. 4,725 $
388 8 1396 رازي ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 1,996 169,747,920 Rls. 4,990 $
389 1 1396 رازي ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 168,625,600 Rls. 5,200 $
390 3 1396 رازي ترکيه 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 888 168,323,672 Rls. 5,188 $
391 1 1396 رازي ترکيه 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 1,150 167,847,328 Rls. 5,176 $
392 11 1396 رازي ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 2,060 167,466,464 Rls. 4,532 $
393 11 1396 رازي ترکيه 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,500 167,080,550 Rls. 4,550 $
394 5 1396 رازي ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 10,200 167,070,900 Rls. 5,100 $
395 7 1396 رازي ترکيه 96062900 دگمه که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,420 166,941,880 Rls. 4,970 $
396 11 1396 رازي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,145 166,640,339 Rls. 4,538 $
397 12 1396 رازي ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,724 166,583,750 Rls. 4,490 $
398 5 1396 رازي ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 2,100 166,539,830 Rls. 5,090 $
399 8 1396 رازي ترکيه 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 1,100 165,973,500 Rls. 4,950 $
400 4 1396 رازي ترکيه 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 2,550 165,699,000 Rls. 5,100 $
مجموع کل
19,341,993,523 ريال
مجموع کل
569,718 دلار