آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (رازي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 رازي ترکيه 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 2,441 331,978,665 Rls. 9,292 $
202 2 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 4,646 331,617,712 Rls. 10,222 $
203 6 1396 رازي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 4,146 330,203,082 Rls. 9,950 $
204 2 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,805 327,625,935 Rls. 10,101 $
205 7 1396 رازي ترکيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 8,024 326,820,730 Rls. 9,629 $
206 8 1396 رازي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,237 326,749,805 Rls. 9,547 $
207 3 1396 رازي ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,670 324,440,000 Rls. 10,000 $
208 9 1396 رازي ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,214 324,048,648 Rls. 9,196 $
209 9 1396 رازي ترکيه 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 6,520 323,436,660 Rls. 9,140 $
210 11 1396 رازي ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,900 321,052,200 Rls. 8,700 $
211 9 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 6,060 320,724,180 Rls. 9,090 $
212 7 1396 رازي ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,230 318,880,050 Rls. 9,450 $
213 4 1396 رازي ترکيه 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 2,450 318,373,440 Rls. 9,800 $
214 8 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 3,690 317,914,575 Rls. 9,225 $
215 5 1396 رازي ترکيه 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 13,460 317,631,264 Rls. 9,696 $
216 4 1396 رازي ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,400 314,551,600 Rls. 9,680 $
217 9 1396 رازي ترکيه 54083400 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته ها يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 1,306 313,747,944 Rls. 8,891 $
218 7 1396 رازي ترکيه 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 4,618 313,488,312 Rls. 9,236 $
219 11 1396 رازي ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,554 313,300,725 Rls. 8,550 $
220 11 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,370 311,919,255 Rls. 8,505 $
221 4 1396 رازي ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 3,800 311,520,000 Rls. 9,600 $
222 9 1396 رازي ترکيه 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 4,000 310,816,800 Rls. 8,820 $
223 7 1396 رازي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 3,788 309,783,989 Rls. 9,156 $
224 4 1396 رازي ترکيه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 1,610 309,023,650 Rls. 9,495 $
225 1 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 3,274 306,736,452 Rls. 9,459 $
226 5 1396 رازي ترکيه 58063910 ک ک ک نواربافي ابريشمي دستباف (پنکبافي، گارتکبافي) 2,340 306,300,000 Rls. 9,360 $
227 8 1396 رازي ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 2,900 299,471,400 Rls. 8,700 $
228 10 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 2,468 298,484,814 Rls. 8,326 $
229 3 1396 رازي ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 3,060 297,835,920 Rls. 9,180 $
230 8 1396 رازي ترکيه 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 4,324 297,681,456 Rls. 8,648 $
231 12 1396 رازي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,750 296,199,447 Rls. 7,970 $
232 12 1396 رازي ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 22,300 296,116,761 Rls. 7,939 $
233 11 1396 رازي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,850 294,749,552 Rls. 8,048 $
234 3 1396 رازي ترکيه 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 14,470 294,636,920 Rls. 9,080 $
235 9 1396 رازي ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,300 294,254,940 Rls. 8,340 $
236 2 1396 رازي ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 9,660 292,689,980 Rls. 9,020 $
237 2 1396 رازي ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,308 291,939,600 Rls. 9,000 $
238 12 1396 رازي ترکيه 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 950 291,003,588 Rls. 8,454 $
239 4 1396 رازي ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 3,780 289,885,060 Rls. 8,924 $
240 3 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,290 288,114,195 Rls. 8,879 $
241 8 1396 رازي ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,445 286,078,091 Rls. 8,263 $
242 1 1396 رازي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,200 285,454,400 Rls. 8,800 $
243 10 1396 رازي ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 930 283,556,700 Rls. 7,950 $
244 5 1396 رازي ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,409 283,189,472 Rls. 8,660 $
245 7 1396 رازي ترکيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 253 282,883,660 Rls. 8,380 $
246 4 1396 رازي ترکيه 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 2,835 282,835,705 Rls. 8,698 $
247 11 1396 رازي ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 2,300 282,751,700 Rls. 7,700 $
248 9 1396 رازي ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,170 279,491,000 Rls. 7,925 $
249 12 1396 رازي ترکيه 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,012 278,254,875 Rls. 7,485 $
250 3 1396 رازي ترکيه 52121100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, سفيدنشده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 920 278,031,600 Rls. 8,568 $
251 9 1396 رازي ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 3,050 276,982,138 Rls. 7,849 $
252 6 1396 رازي ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,130 276,452,400 Rls. 8,400 $
253 6 1396 رازي ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,310 273,847,075 Rls. 8,275 $
254 2 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 3,360 272,475,475 Rls. 8,400 $
255 6 1396 رازي ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 4,140 271,766,160 Rls. 8,280 $
256 6 1396 رازي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,248 271,011,830 Rls. 8,174 $
257 5 1396 رازي ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 2,180 270,917,660 Rls. 8,295 $
258 9 1396 رازي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,335 270,910,299 Rls. 7,689 $
259 3 1396 رازي ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,210 270,796,240 Rls. 8,346 $
260 7 1396 رازي ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 3,527 268,011,922 Rls. 7,937 $
261 12 1396 رازي ترکيه 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,762 267,288,250 Rls. 7,190 $
262 12 1396 رازي ترکيه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,380 266,314,860 Rls. 7,140 $
263 11 1396 رازي ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 3,200 264,358,528 Rls. 7,232 $
264 4 1396 رازي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,700 263,614,500 Rls. 8,100 $
265 2 1396 رازي ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 1,120 262,537,088 Rls. 8,096 $
266 1 1396 رازي ترکيه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,120 261,580,032 Rls. 8,064 $
267 10 1396 رازي ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,450 258,576,000 Rls. 7,250 $
268 9 1396 رازي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,440 257,290,680 Rls. 7,320 $
269 8 1396 رازي ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,000 257,047,500 Rls. 7,500 $
270 5 1396 رازي ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,800 255,637,200 Rls. 7,800 $
271 5 1396 رازي ترکيه 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 2,280 253,681,950 Rls. 7,780 $
272 7 1396 رازي ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 3,420 253,246,268 Rls. 7,524 $
273 2 1396 رازي ترکيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 7,368 252,938,400 Rls. 7,800 $
274 11 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 1,720 252,628,600 Rls. 6,880 $
275 11 1396 رازي ترکيه 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 1,850 251,392,800 Rls. 7,030 $
276 5 1396 رازي ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 970 251,171,862 Rls. 7,660 $
277 5 1396 رازي ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 17,200 250,596,500 Rls. 7,700 $
278 10 1396 رازي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,195 249,694,212 Rls. 6,954 $
279 10 1396 رازي ترکيه 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,300 248,669,100 Rls. 6,900 $
280 1 1396 رازي ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,530 248,085,700 Rls. 7,650 $
281 3 1396 رازي ترکيه 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 246,680,800 Rls. 7,600 $
282 9 1396 رازي ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 19,100 244,536,187 Rls. 6,937 $
283 12 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 2,624 244,471,712 Rls. 6,561 $
284 11 1396 رازي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,876 243,026,994 Rls. 6,621 $
285 6 1396 رازي ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,700 242,882,800 Rls. 7,400 $
286 1 1396 رازي ترکيه 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 1,065 241,825,290 Rls. 7,455 $
287 7 1396 رازي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 5,456 240,615,996 Rls. 7,093 $
288 2 1396 رازي ترکيه 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 1,235 240,365,580 Rls. 7,410 $
289 9 1396 رازي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,875 239,887,368 Rls. 6,797 $
290 12 1396 رازي ترکيه 54083400 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته ها يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 837 238,258,720 Rls. 6,368 $
291 7 1396 رازي ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,107 236,931,200 Rls. 7,053 $
292 1 1396 رازي ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 730 236,755,400 Rls. 7,300 $
293 6 1396 رازي ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,700 234,254,692 Rls. 7,068 $
294 12 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 4,200 233,953,620 Rls. 6,300 $
295 4 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 3,250 232,303,500 Rls. 7,150 $
296 11 1396 رازي ترکيه 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 10,450 231,393,424 Rls. 6,262 $
297 6 1396 رازي ترکيه 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 8,860 229,528,560 Rls. 6,868 $
298 3 1396 رازي ترکيه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 2,347 228,526,131 Rls. 7,042 $
299 12 1396 رازي ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 5,776 228,439,850 Rls. 6,118 $
300 2 1396 رازي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 2,928 228,025,613 Rls. 7,027 $
مجموع کل
27,820,461,175 ريال
مجموع کل
816,372 دلار