آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (رازي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 رازي ترکيه 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 4,000 519,200,000 Rls. 16,000 $
102 12 1396 رازي ترکيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 4,000 518,756,000 Rls. 14,000 $
103 5 1396 رازي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 12,202 517,241,369 Rls. 15,862 $
104 10 1396 رازي ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,750 509,580,000 Rls. 14,250 $
105 11 1396 رازي ترکيه 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 1,390 508,100,600 Rls. 13,900 $
106 3 1396 رازي ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 7,370 503,050,695 Rls. 15,505 $
107 3 1396 رازي ترکيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 6,930 498,432,000 Rls. 15,360 $
108 9 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 3,500 493,323,040 Rls. 14,000 $
109 8 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 9,430 490,437,126 Rls. 14,208 $
110 10 1396 رازي ترکيه 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 5,400 489,901,500 Rls. 13,500 $
111 2 1396 رازي ترکيه 54024900 نخ ها، يک لا، بدون تاب يا با تابي کمتراز50 دوردرمترغيرازنخ دوخت از سايرمواد سنتتيک همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,018 489,444,150 Rls. 15,090 $
112 12 1396 رازي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 7,213 489,270,160 Rls. 13,156 $
113 5 1396 رازي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,755 486,831,499 Rls. 14,861 $
114 12 1396 رازي ترکيه 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 600 484,887,000 Rls. 13,000 $
115 3 1396 رازي ترکيه 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,830 483,100,712 Rls. 14,888 $
116 9 1396 رازي ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 6,230 483,026,456 Rls. 13,706 $
117 7 1396 رازي ترکيه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,782 481,021,380 Rls. 14,346 $
118 7 1396 رازي ترکيه 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,593 479,009,580 Rls. 14,286 $
119 5 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 6,660 478,849,162 Rls. 14,652 $
120 12 1396 رازي ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,084 476,593,150 Rls. 12,818 $
121 8 1396 رازي ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,000 469,856,687 Rls. 13,755 $
122 9 1396 رازي ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 5,142 466,538,070 Rls. 13,229 $
123 7 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,188 465,269,510 Rls. 13,843 $
124 6 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,278 464,710,053 Rls. 14,117 $
125 10 1396 رازي ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 5,850 460,901,430 Rls. 12,870 $
126 10 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,125 460,518,393 Rls. 12,812 $
127 9 1396 رازي ترکيه 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 3,730 460,032,090 Rls. 13,055 $
128 7 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 3,390 457,330,320 Rls. 13,560 $
129 9 1396 رازي ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 2,960 455,829,400 Rls. 12,935 $
130 11 1396 رازي ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,965 455,810,481 Rls. 12,429 $
131 5 1396 رازي ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 11,350 446,177,580 Rls. 13,620 $
132 2 1396 رازي ترکيه 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 9,450 444,424,370 Rls. 13,702 $
133 7 1396 رازي ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 4,840 442,629,504 Rls. 13,167 $
134 5 1396 رازي ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,640 433,061,625 Rls. 13,200 $
135 10 1396 رازي ترکيه 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,420 432,696,000 Rls. 12,100 $
136 12 1396 رازي ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 7,700 430,803,450 Rls. 11,550 $
137 6 1396 رازي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 2,945 423,202,816 Rls. 12,778 $
138 5 1396 رازي ترکيه 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,902 422,722,136 Rls. 12,904 $
139 2 1396 رازي ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,727 421,568,651 Rls. 12,997 $
140 8 1396 رازي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 3,189 418,345,489 Rls. 12,151 $
141 4 1396 رازي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 5,364 417,859,677 Rls. 12,874 $
142 11 1396 رازي ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 1,119 407,975,550 Rls. 11,190 $
143 12 1396 رازي ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 3,620 405,160,500 Rls. 10,860 $
144 2 1396 رازي ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,280 404,302,102 Rls. 12,464 $
145 12 1396 رازي ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,180 401,710,230 Rls. 10,770 $
146 4 1396 رازي ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 7,790 401,242,590 Rls. 12,355 $
147 10 1396 رازي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 3,695 400,525,965 Rls. 11,085 $
148 2 1396 رازي ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 2,517 400,275,950 Rls. 12,340 $
149 7 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 4,750 400,050,950 Rls. 11,850 $
150 11 1396 رازي ترکيه 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 3,066 398,054,041 Rls. 10,969 $
151 4 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 3,625 396,849,060 Rls. 12,226 $
152 7 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 6,570 395,373,450 Rls. 11,780 $
153 9 1396 رازي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 4,579 393,705,947 Rls. 11,146 $
154 9 1396 رازي ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,115 392,903,700 Rls. 11,150 $
155 11 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 4,277 391,642,545 Rls. 10,630 $
156 10 1396 رازي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 3,010 391,161,180 Rls. 10,870 $
157 9 1396 رازي ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,370 390,205,938 Rls. 11,088 $
158 5 1396 رازي ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 28,830 385,546,550 Rls. 11,784 $
159 7 1396 رازي ترکيه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 2,855 384,756,750 Rls. 11,475 $
160 4 1396 رازي ترکيه 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر,يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ ، نوار ، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 2,350 381,757,500 Rls. 11,750 $
161 4 1396 رازي ترکيه 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,214 379,255,770 Rls. 11,673 $
162 4 1396 رازي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 3,280 376,879,325 Rls. 11,605 $
163 12 1396 رازي ترکيه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,010 376,597,400 Rls. 10,100 $
164 8 1396 رازي ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,160 375,324,244 Rls. 10,964 $
165 11 1396 رازي ترکيه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 2,600 371,904,000 Rls. 10,400 $
166 7 1396 رازي ترکيه 84821000 بلبرينگ. 1,364 370,375,104 Rls. 10,912 $
167 11 1396 رازي ترکيه 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,400 370,147,800 Rls. 10,200 $
168 6 1396 رازي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 3,704 369,697,158 Rls. 11,112 $
169 1 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 2,850 369,679,200 Rls. 11,400 $
170 6 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 5,055 368,874,614 Rls. 11,154 $
171 9 1396 رازي ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,610 367,905,600 Rls. 10,440 $
172 2 1396 رازي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 3,015 367,732,695 Rls. 11,335 $
173 4 1396 رازي ترکيه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,768 367,169,490 Rls. 11,301 $
174 11 1396 رازي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,000 365,540,000 Rls. 10,000 $
175 5 1396 رازي ترکيه 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 3,700 363,025,500 Rls. 11,100 $
176 10 1396 رازي ترکيه 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 2,061 362,850,940 Rls. 10,065 $
177 5 1396 رازي ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,094 358,152,110 Rls. 10,940 $
178 6 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 4,299 357,015,093 Rls. 10,747 $
179 5 1396 رازي ترکيه 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 2,160 353,797,200 Rls. 10,800 $
180 11 1396 رازي ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,472 353,199,185 Rls. 9,665 $
181 10 1396 رازي ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,410 351,618,954 Rls. 9,791 $
182 3 1396 رازي ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,850 351,422,670 Rls. 10,830 $
183 8 1396 رازي ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 4,600 350,292,800 Rls. 10,120 $
184 5 1396 رازي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,015 349,356,476 Rls. 10,680 $
185 5 1396 رازي ترکيه 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 16,310 348,928,756 Rls. 10,684 $
186 12 1396 رازي ترکيه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 3,887 348,879,636 Rls. 9,387 $
187 11 1396 رازي ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 1,590 348,849,500 Rls. 9,500 $
188 6 1396 رازي ترکيه 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر,يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ ، نوار ، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 2,100 348,274,500 Rls. 10,500 $
189 8 1396 رازي ترکيه 84324100 ک ک پخش­کننده­ها?­ فضولات ح?وان? 4,600 347,870,950 Rls. 10,150 $
190 6 1396 رازي ترکيه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 4,200 346,743,869 Rls. 10,617 $
191 4 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,019 346,448,811 Rls. 10,668 $
192 3 1396 رازي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,825 344,446,135 Rls. 10,615 $
193 11 1396 رازي ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,650 344,163,750 Rls. 9,330 $
194 8 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 2,485 341,903,380 Rls. 9,940 $
195 3 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 4,108 340,621,400 Rls. 10,498 $
196 2 1396 رازي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,610 338,621,400 Rls. 10,440 $
197 3 1396 رازي ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,150 336,679,125 Rls. 10,375 $
198 1 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 87,000 336,317,184 Rls. 10,368 $
199 3 1396 رازي ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 2,470 336,300,435 Rls. 10,365 $
200 5 1396 رازي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 4,351 335,213,018 Rls. 10,251 $
مجموع کل
40,991,618,986 ريال
مجموع کل
1,199,840 دلار