آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (رازي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 2,662,578 11,272,187,153 Rls. 344,335 $
2 3 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 2,449,899 9,919,484,064 Rls. 305,716 $
3 7 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 2,086,787 9,367,326,413 Rls. 277,201 $
4 9 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 1,950,506 9,265,157,952 Rls. 262,699 $
5 6 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 2,169,715 8,953,669,566 Rls. 269,517 $
6 4 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 2,171,293 8,748,389,823 Rls. 269,228 $
7 2 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 1,580,967 6,525,900,326 Rls. 201,158 $
8 12 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 1,031,000 5,857,009,265 Rls. 157,377 $
9 8 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 822,000 3,969,694,185 Rls. 113,711 $
10 11 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 556,150 3,159,394,000 Rls. 85,858 $
11 4 1396 رازي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 62,471 2,697,942,394 Rls. 83,068 $
12 10 1396 رازي ترکيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 468,217 2,389,057,656 Rls. 66,808 $
13 3 1396 رازي ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 22,500 2,190,442,500 Rls. 67,500 $
14 3 1396 رازي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 39,160 1,687,982,098 Rls. 52,026 $
15 12 1396 رازي ترکيه 84244900 ک ک ساير 17,000 1,403,427,600 Rls. 37,626 $
16 2 1396 رازي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 16,365 1,390,563,496 Rls. 42,867 $
17 10 1396 رازي ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 11,450 1,228,815,600 Rls. 34,350 $
18 11 1396 رازي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 10,930 1,199,006,460 Rls. 32,790 $
19 12 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 4,517 1,173,914,226 Rls. 31,644 $
20 5 1396 رازي ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 18,430 1,162,125,525 Rls. 35,475 $
21 11 1396 رازي ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,576 1,130,772,688 Rls. 30,671 $
22 9 1396 رازي ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 16,428 1,124,408,568 Rls. 31,867 $
23 12 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,553 1,118,113,838 Rls. 30,022 $
24 12 1396 رازي ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,259 1,105,411,034 Rls. 29,704 $
25 2 1396 رازي ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 12,430 1,104,415,125 Rls. 34,045 $
26 5 1396 رازي ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 4,700 1,084,955,670 Rls. 33,174 $
27 2 1396 رازي ترکيه 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 20,790 1,079,050,896 Rls. 33,264 $
28 12 1396 رازي ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 4,250 1,055,828,250 Rls. 28,250 $
29 5 1396 رازي ترکيه 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 9,550 1,051,026,084 Rls. 32,022 $
30 3 1396 رازي ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 15,989 1,039,719,740 Rls. 32,045 $
31 5 1396 رازي ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 9,925 1,025,601,867 Rls. 31,356 $
32 11 1396 رازي ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 8,733 968,144,346 Rls. 26,199 $
33 12 1396 رازي ترکيه 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 11,450 930,854,434 Rls. 25,016 $
34 2 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 7,112 922,753,864 Rls. 28,448 $
35 9 1396 رازي ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 8,984 922,273,005 Rls. 26,172 $
36 6 1396 رازي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,845 903,613,520 Rls. 27,380 $
37 11 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 3,330 873,802,620 Rls. 23,760 $
38 5 1396 رازي ترکيه 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 6,900 865,886,175 Rls. 26,565 $
39 10 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 5,900 844,607,680 Rls. 23,600 $
40 2 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 6,523 836,011,505 Rls. 25,775 $
41 6 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 8,132 835,784,496 Rls. 25,160 $
42 10 1396 رازي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 8,615 831,362,270 Rls. 23,012 $
43 10 1396 رازي ترکيه 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 7,070 824,873,400 Rls. 23,400 $
44 3 1396 رازي ترکيه 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 2,820 822,843,390 Rls. 25,357 $
45 8 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 7,902 796,135,705 Rls. 23,107 $
46 5 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 7,898 794,399,263 Rls. 24,304 $
47 9 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 7,417 787,756,198 Rls. 22,363 $
48 12 1396 رازي ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 8,285 779,528,263 Rls. 20,961 $
49 5 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 9,108 744,648,615 Rls. 22,770 $
50 3 1396 رازي ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 2,970 740,547,633 Rls. 22,827 $
51 7 1396 رازي ترکيه 84141010 --- تلمبه­ها? خلا، به طور و?ژه طراح? ?ا آماده شده برا? فرآ?ند جداساز? ا?زوتوپ? اوران?وم، مقاوم در برابر خوردگ? UF6 با ظرف?ت مکش حداقل 5 متر مکعب در دق?قه 7,800 739,918,800 Rls. 22,140 $
52 11 1396 رازي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,850 716,868,800 Rls. 19,400 $
53 3 1396 رازي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 5,095 704,003,072 Rls. 21,698 $
54 3 1396 رازي ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 23,776 692,839,682 Rls. 21,352 $
55 6 1396 رازي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 16,007 692,752,419 Rls. 20,809 $
56 9 1396 رازي ترکيه 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,154 674,633,638 Rls. 19,138 $
57 12 1396 رازي ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 1,780 664,813,750 Rls. 17,800 $
58 6 1396 رازي ترکيه 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 2,800 656,878,876 Rls. 19,804 $
59 5 1396 رازي ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 18,710 655,034,240 Rls. 20,080 $
60 10 1396 رازي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,550 652,763,400 Rls. 18,200 $
61 10 1396 رازي ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,603 645,113,668 Rls. 17,899 $
62 5 1396 رازي ترکيه 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 8,410 640,929,160 Rls. 19,592 $
63 9 1396 رازي ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,545 637,376,600 Rls. 18,025 $
64 5 1396 رازي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,840 634,101,040 Rls. 19,416 $
65 6 1396 رازي ترکيه 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 6,730 632,919,730 Rls. 19,030 $
66 1 1396 رازي ترکيه 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 12,600 629,103,200 Rls. 19,400 $
67 12 1396 رازي ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 5,200 628,015,200 Rls. 16,800 $
68 4 1396 رازي ترکيه 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 5,510 626,306,135 Rls. 19,285 $
69 6 1396 رازي ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 7,548 621,741,170 Rls. 18,870 $
70 6 1396 رازي ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 8,140 620,998,750 Rls. 18,700 $
71 5 1396 رازي ترکيه 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 3,619 619,749,525 Rls. 18,975 $
72 5 1396 رازي ترکيه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,252 614,460,563 Rls. 18,757 $
73 7 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 6,266 613,172,840 Rls. 18,118 $
74 1 1396 رازي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 8,560 610,684,096 Rls. 18,832 $
75 8 1396 رازي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,400 608,444,400 Rls. 17,600 $
76 9 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 6,850 603,407,400 Rls. 17,125 $
77 6 1396 رازي ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 6,508 592,061,692 Rls. 17,972 $
78 8 1396 رازي ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 4,012 588,517,865 Rls. 17,251 $
79 12 1396 رازي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 6,486 580,192,281 Rls. 15,593 $
80 6 1396 رازي ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 4,365 579,130,740 Rls. 17,460 $
81 7 1396 رازي ترکيه 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 8,040 573,619,800 Rls. 16,900 $
82 5 1396 رازي ترکيه 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 12,450 571,231,710 Rls. 17,430 $
83 9 1396 رازي ترکيه 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 8,077 569,904,906 Rls. 16,154 $
84 9 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,240 566,342,760 Rls. 16,060 $
85 4 1396 رازي ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 6,178 560,107,497 Rls. 17,248 $
86 10 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 6,220 555,322,425 Rls. 15,550 $
87 10 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 8,365 553,947,819 Rls. 15,386 $
88 3 1396 رازي ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 6,710 546,315,105 Rls. 16,835 $
89 9 1396 رازي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 5,145 544,014,885 Rls. 15,435 $
90 8 1396 رازي ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,250 542,681,640 Rls. 16,240 $
91 8 1396 رازي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 6,613 541,635,282 Rls. 15,871 $
92 6 1396 رازي ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 5,440 537,107,520 Rls. 16,320 $
93 5 1396 رازي ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 6,550 536,428,625 Rls. 16,375 $
94 3 1396 رازي ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 2,123 535,533,891 Rls. 16,509 $
95 6 1396 رازي ترکيه 90011019 ک ک ک بدون اتصالات 5,500 526,576,000 Rls. 16,000 $
96 9 1396 رازي ترکيه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,970 525,592,410 Rls. 14,910 $
97 4 1396 رازي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 6,450 524,345,000 Rls. 16,125 $
98 3 1396 رازي ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 9,633 521,694,790 Rls. 16,079 $
99 3 1396 رازي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 7,301 521,246,091 Rls. 16,063 $
100 8 1396 رازي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,735 521,019,641 Rls. 15,151 $
مجموع کل
151,558,220,973 ريال
مجموع کل
4,471,312 دلار