آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 اميرآباد ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 2,199,980 23,558,482,674 Rls. 725,993 $
2 10 1396 اميرآباد ترکيه 10059010 ---ذرت دامي 3,087,462 23,353,892,531 Rls. 656,211 $
3 2 1396 اميرآباد ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,022,000 20,677,765,500 Rls. 637,455 $
4 12 1396 اميرآباد ترکيه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 107,170 12,680,360,000 Rls. 338,911 $
5 5 1396 اميرآباد ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 12,457 11,124,478,940 Rls. 338,934 $
6 3 1396 اميرآباد ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 39,055 10,279,330,469 Rls. 316,779 $
7 5 1396 اميرآباد ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 21,904 8,552,767,628 Rls. 261,382 $
8 1 1396 اميرآباد ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 808,800 8,331,015,600 Rls. 256,908 $
9 5 1396 اميرآباد ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 44,000 5,631,808,000 Rls. 171,916 $
10 12 1396 اميرآباد ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 312,000 5,484,722,880 Rls. 150,044 $
11 8 1396 اميرآباد ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 14,103 4,717,208,007 Rls. 138,665 $
12 7 1396 اميرآباد ترکيه 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 216,000 3,862,418,672 Rls. 116,447 $
13 12 1396 اميرآباد ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 60,000 3,173,620,800 Rls. 85,086 $
14 11 1396 اميرآباد ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 42,500 2,925,825,750 Rls. 82,172 $
15 5 1396 اميرآباد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 252 2,505,383,056 Rls. 76,714 $
16 9 1396 اميرآباد ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,500 2,366,650,000 Rls. 67,162 $
17 9 1396 اميرآباد ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 40,000 1,928,337,600 Rls. 54,720 $
18 1 1396 اميرآباد ترکيه 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 5,000 1,910,770,000 Rls. 58,942 $
19 11 1396 اميرآباد ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 18,956 1,804,382,970 Rls. 48,830 $
20 10 1396 اميرآباد ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 17,693 1,632,420,759 Rls. 45,275 $
21 6 1396 اميرآباد ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 40,000 1,624,560,000 Rls. 49,591 $
22 6 1396 اميرآباد ترکيه 23099010 خوراك اماده ابزيان 21,000 1,611,497,856 Rls. 49,098 $
23 7 1396 اميرآباد ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 17,670 1,505,479,195 Rls. 44,130 $
24 4 1396 اميرآباد ترکيه 38062000 املاح كولوفانکها، از اسيدهاي رزيني يا از مشتقات اسيدهاي رزيني يا از كولوفان، غير از املاح محصولات اضافاي كولوفانکها(Rosin adducts) 20,000 1,409,457,000 Rls. 43,451 $
25 8 1396 اميرآباد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 158 902,719,942 Rls. 26,786 $
26 4 1396 اميرآباد ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 20,000 857,820,000 Rls. 26,358 $
27 5 1396 اميرآباد ترکيه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 5,550 658,527,900 Rls. 20,164 $
28 7 1396 اميرآباد ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 8,600 409,380,000 Rls. 12,000 $
29 5 1396 اميرآباد ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,702 375,521,060 Rls. 11,498 $
30 10 1396 اميرآباد ترکيه 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 1,750 304,129,000 Rls. 8,435 $
31 5 1396 اميرآباد ترکيه 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 1,750 291,178,125 Rls. 8,947 $
32 6 1396 اميرآباد ترکيه 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,250 153,091,188 Rls. 4,652 $
33 12 1396 اميرآباد ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,480 152,851,302 Rls. 4,098 $
34 8 1396 اميرآباد ترکيه 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 975 132,285,600 Rls. 4,038 $
35 10 1396 اميرآباد ترکيه 29181200 اسيد تارتريك 700 91,238,700 Rls. 2,530 $
36 5 1396 اميرآباد ترکيه 29181200 اسيد تارتريك 700 90,588,750 Rls. 2,783 $
37 8 1396 اميرآباد ترکيه 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 10 86,063,000 Rls. 2,627 $
38 10 1396 اميرآباد ترکيه 87087039 ک ک ک ک ساير 489 75,076,416 Rls. 2,082 $
39 10 1396 اميرآباد ترکيه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 125 51,093,672 Rls. 1,417 $
40 8 1396 اميرآباد ترکيه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 2 23,950,507 Rls. 685 $
مجموع کل
167,308,151,049 ريال
مجموع کل
4,953,916 دلار