آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 اصفهان ترکيه 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 22,880 2,219,846,400 Rls. 68,421 $
102 7 1396 اصفهان ترکيه 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 7,088 2,213,142,280 Rls. 65,204 $
103 10 1396 اصفهان ترکيه 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 27,914 2,211,528,319 Rls. 61,844 $
104 8 1396 اصفهان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 4,637 2,187,453,760 Rls. 63,044 $
105 4 1396 اصفهان ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 29,600 2,160,988,000 Rls. 66,400 $
106 10 1396 اصفهان ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 21,597 2,154,693,151 Rls. 59,788 $
107 3 1396 اصفهان ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 17,480 2,115,125,400 Rls. 65,179 $
108 8 1396 اصفهان ترکيه 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 6,200 2,095,280,000 Rls. 64,066 $
109 12 1396 اصفهان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 22,800 2,039,273,610 Rls. 54,504 $
110 11 1396 اصفهان ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 10,082 2,009,960,656 Rls. 54,736 $
111 3 1396 اصفهان ترکيه 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 29,679 2,008,378,292 Rls. 61,903 $
112 6 1396 اصفهان ترکيه 84195090 --- سا?ر 9,081 2,000,183,874 Rls. 60,490 $
113 5 1396 اصفهان ترکيه 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 9,000 1,969,563,200 Rls. 60,222 $
114 1 1396 اصفهان ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 150 1,931,438,280 Rls. 59,561 $
115 12 1396 اصفهان ترکيه 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 16,300 1,892,317,000 Rls. 50,734 $
116 7 1396 اصفهان ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 13,500 1,874,619,250 Rls. 54,950 $
117 12 1396 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 12,010 1,867,217,467 Rls. 49,906 $
118 6 1396 اصفهان ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 25,050 1,866,954,104 Rls. 56,287 $
119 8 1396 اصفهان ترکيه 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 24,719 1,863,630,825 Rls. 54,376 $
120 10 1396 اصفهان ترکيه 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 1,480 1,863,224,000 Rls. 52,104 $
121 7 1396 ذوب آهن اصفهان ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 4,800 1,837,403,274 Rls. 54,134 $
122 9 1396 اصفهان ترکيه 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 22,650 1,829,487,523 Rls. 51,821 $
123 12 1396 اصفهان ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,600 1,829,034,029 Rls. 49,361 $
124 10 1396 اصفهان ترکيه 84805000 قالب برا ي شيشه. 3,473 1,817,213,760 Rls. 50,660 $
125 8 1396 اصفهان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 22,869 1,770,630,875 Rls. 50,375 $
126 4 1396 اصفهان ترکيه 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 9,649 1,764,279,873 Rls. 54,210 $
127 5 1396 اصفهان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 22,800 1,763,808,000 Rls. 53,842 $
128 7 1396 اصفهان ترکيه 32072010 لعابکها 29,750 1,743,728,673 Rls. 51,655 $
129 7 1396 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 33,868 1,742,987,344 Rls. 51,092 $
130 8 1396 اصفهان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 22,800 1,734,706,080 Rls. 50,395 $
131 12 1396 اصفهان ترکيه 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 23,328 1,726,016,964 Rls. 46,132 $
132 6 1396 اصفهان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 22,800 1,700,200,560 Rls. 51,071 $
133 11 1396 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 9,530 1,640,788,227 Rls. 44,400 $
134 6 1396 اصفهان ترکيه 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 20,540 1,637,162,936 Rls. 49,358 $
135 3 1396 اصفهان ترکيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 4,150 1,632,939,000 Rls. 50,323 $
136 9 1396 اصفهان ترکيه 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 12,960 1,602,197,834 Rls. 45,383 $
137 3 1396 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 33,868 1,568,437,771 Rls. 48,334 $
138 11 1396 اصفهان ترکيه 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 23,416 1,533,814,089 Rls. 41,394 $
139 10 1396 اصفهان ترکيه 39076190 ک ک ک سا?ر 15,000 1,501,998,671 Rls. 41,678 $
140 4 1396 اصفهان ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 47,480 1,474,293,285 Rls. 45,422 $
141 11 1396 اصفهان ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,040 1,442,542,500 Rls. 39,035 $
142 8 1396 اصفهان ترکيه 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 3,100 1,442,025,000 Rls. 44,309 $
143 4 1396 اصفهان ترکيه 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 3,855 1,434,180,000 Rls. 44,000 $
144 9 1396 اصفهان ترکيه 85044020 شارژر باطري 2,150 1,420,452,000 Rls. 40,295 $
145 8 1396 اصفهان ترکيه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 17,600 1,416,667,296 Rls. 42,390 $
146 8 1396 اصفهان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 19,400 1,410,177,150 Rls. 40,967 $
147 11 1396 اصفهان ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,118 1,407,823,147 Rls. 38,514 $
148 9 1396 اصفهان ترکيه 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 23,500 1,386,873,582 Rls. 39,284 $
149 8 1396 اصفهان ترکيه 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 15,580 1,371,464,136 Rls. 39,843 $
150 11 1396 اصفهان ترکيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 7,196 1,361,951,620 Rls. 37,258 $
151 2 1396 اصفهان ترکيه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 22,000 1,339,473,000 Rls. 41,292 $
152 5 1396 اصفهان ترکيه 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 4,199 1,332,219,892 Rls. 40,727 $
153 3 1396 اصفهان ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 18,000 1,331,223,012 Rls. 41,023 $
154 5 1396 اصفهان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,400 1,329,291,000 Rls. 40,500 $
155 5 1396 اصفهان ترکيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 18,750 1,327,979,261 Rls. 40,662 $
156 11 1396 اصفهان ترکيه 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 4,000 1,322,619,375 Rls. 36,183 $
157 3 1396 اصفهان ترکيه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 20,900 1,319,378,220 Rls. 40,658 $
158 5 1396 اصفهان ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,520 1,318,470,000 Rls. 40,170 $
159 9 1396 اصفهان ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 47,250 1,302,857,375 Rls. 36,973 $
160 7 1396 اصفهان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 2,910 1,293,345,330 Rls. 38,313 $
161 1 1396 اصفهان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,577 1,289,137,500 Rls. 39,742 $
162 9 1396 اصفهان ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 18,700 1,289,060,190 Rls. 36,568 $
163 11 1396 اصفهان ترکيه 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 4,510 1,277,680,500 Rls. 34,574 $
164 6 1396 اصفهان ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 8,740 1,259,631,200 Rls. 37,977 $
165 9 1396 اصفهان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 1,740 1,234,669,830 Rls. 35,025 $
166 11 1396 اصفهان ترکيه 32072010 لعابکها 18,600 1,230,011,640 Rls. 33,496 $
167 6 1396 اصفهان ترکيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 420 1,224,855,200 Rls. 36,792 $
168 1 1396 اصفهان ترکيه 85369020 با سداکت 4,922 1,214,957,088 Rls. 37,466 $
169 12 1396 اصفهان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 2,716 1,152,157,800 Rls. 31,094 $
170 9 1396 اصفهان ترکيه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 22,000 1,150,456,392 Rls. 32,587 $
171 2 1396 اصفهان ترکيه 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 24,000 1,142,703,850 Rls. 35,215 $
172 12 1396 اصفهان ترکيه 39076190 ک ک ک سا?ر 10,000 1,128,384,000 Rls. 30,252 $
173 6 1396 اصفهان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,992 1,090,075,560 Rls. 32,959 $
174 7 1396 اصفهان ترکيه 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,800 1,087,182,000 Rls. 32,424 $
175 3 1396 اصفهان ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4,580 1,081,173,800 Rls. 33,324 $
176 9 1396 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 27,062 1,072,354,800 Rls. 30,427 $
177 12 1396 اصفهان ترکيه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 230 1,045,855,360 Rls. 29,247 $
178 5 1396 اصفهان ترکيه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 15,400 983,705,104 Rls. 29,890 $
179 12 1396 اصفهان ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 23,184 954,592,984 Rls. 25,678 $
180 1 1396 اصفهان ترکيه 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,523 943,654,800 Rls. 29,100 $
181 11 1396 اصفهان ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 23,184 933,852,280 Rls. 25,547 $
182 8 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 4,963 908,211,358 Rls. 25,975 $
183 7 1396 اصفهان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 16,700 905,516,229 Rls. 26,678 $
184 6 1396 اصفهان ترکيه 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 1,467 890,422,680 Rls. 26,934 $
185 8 1396 اصفهان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 8,240 886,201,424 Rls. 25,148 $
186 9 1396 اصفهان ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,430 866,505,150 Rls. 24,589 $
187 5 1396 اصفهان ترکيه 32041490 ---ساير مواد رنگي مستقيم وفرآورده هاي براساس اين مواد غير از گرانول مستربچ 1,225 864,574,030 Rls. 26,270 $
188 11 1396 اصفهان ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,720 863,570,200 Rls. 23,962 $
189 6 1396 اصفهان ترکيه 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,664 849,379,500 Rls. 25,682 $
190 3 1396 اصفهان ترکيه 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 1,300 848,975,400 Rls. 26,167 $
191 3 1396 اصفهان ترکيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 5,729 841,278,522 Rls. 25,927 $
192 7 1396 اصفهان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 10,132 840,924,002 Rls. 25,260 $
193 10 1396 اصفهان ترکيه 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 7,415 835,687,724 Rls. 23,369 $
194 10 1396 اصفهان ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,000 834,182,400 Rls. 23,136 $
195 7 1396 اصفهان ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 23,184 828,441,192 Rls. 24,541 $
196 11 1396 اصفهان ترکيه 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 3,520 827,209,814 Rls. 22,386 $
197 8 1396 اصفهان ترکيه 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 1,114 826,761,630 Rls. 24,018 $
198 3 1396 اصفهان ترکيه 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 17,800 821,588,040 Rls. 25,312 $
199 12 1396 اصفهان ترکيه 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 21,500 816,719,064 Rls. 21,829 $
200 6 1396 اصفهان ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 23,184 804,535,240 Rls. 24,446 $
مجموع کل
141,653,795,009 ريال
مجموع کل
4,128,168 دلار