آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 اصفهان ترکيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 222,087 29,132,050,000 Rls. 850,000 $
2 9 1396 اصفهان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 226,250 28,213,490,000 Rls. 800,530 $
3 10 1396 اصفهان ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 116,130 24,808,237,000 Rls. 688,048 $
4 2 1396 اصفهان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 121,781 20,960,557,209 Rls. 646,193 $
5 4 1396 اصفهان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 48,000 20,129,190,000 Rls. 618,503 $
6 5 1396 اصفهان ترکيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 185,000 18,394,178,500 Rls. 561,500 $
7 9 1396 اصفهان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 240,246 18,022,044,080 Rls. 512,733 $
8 11 1396 اصفهان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 230,788 16,427,600,618 Rls. 452,688 $
9 12 1396 اصفهان ترکيه 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 63,330 16,258,200,000 Rls. 434,537 $
10 10 1396 اصفهان ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 198,777 14,359,636,032 Rls. 395,702 $
11 3 1396 ذوب آهن اصفهان ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 18,943 13,572,032,886 Rls. 418,257 $
12 5 1396 اصفهان ترکيه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 57,380 12,000,240,000 Rls. 366,924 $
13 3 1396 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 181,512 11,453,837,383 Rls. 352,958 $
14 3 1396 اصفهان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 68,121 11,408,978,603 Rls. 351,586 $
15 1 1396 اصفهان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 24,000 9,934,953,000 Rls. 306,275 $
16 11 1396 ذوب آهن اصفهان ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 24,020 9,591,329,254 Rls. 259,562 $
17 11 1396 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 72,000 8,926,696,000 Rls. 243,591 $
18 12 1396 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 72,000 8,895,534,190 Rls. 239,022 $
19 12 1396 اصفهان ترکيه 84561190 --- سا?ر 14,310 7,893,997,200 Rls. 217,531 $
20 6 1396 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 72,000 7,811,028,118 Rls. 236,326 $
21 3 1396 اصفهان ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 37,480 7,345,041,000 Rls. 226,349 $
22 6 1396 اصفهان ترکيه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 14,268 6,998,659,000 Rls. 211,000 $
23 2 1396 اصفهان ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 76,450 5,953,062,000 Rls. 183,697 $
24 2 1396 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 97,633 5,921,802,692 Rls. 182,552 $
25 7 1396 اصفهان ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 45,171 5,861,481,354 Rls. 174,813 $
26 10 1396 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 48,000 5,814,980,541 Rls. 161,973 $
27 3 1396 اصفهان ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 11,050 5,804,960,000 Rls. 178,922 $
28 9 1396 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 48,000 5,660,059,798 Rls. 160,462 $
29 8 1396 اصفهان ترکيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 9,824 5,642,427,800 Rls. 165,065 $
30 6 1396 اصفهان ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 33,780 5,519,321,600 Rls. 166,400 $
31 8 1396 اصفهان ترکيه 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 7,800 5,006,536,771 Rls. 144,934 $
32 3 1396 اصفهان ترکيه 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 135,622 4,966,506,090 Rls. 153,079 $
33 10 1396 اصفهان ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 16,631 4,930,846,096 Rls. 137,887 $
34 8 1396 اصفهان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 5,806 4,565,476,678 Rls. 131,656 $
35 7 1396 ذوب آهن اصفهان ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 542 4,533,739,801 Rls. 135,214 $
36 8 1396 اصفهان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 45,000 4,435,420,000 Rls. 129,414 $
37 4 1396 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 44,000 4,390,404,864 Rls. 134,903 $
38 11 1396 اصفهان ترکيه 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 39,600 4,350,863,419 Rls. 117,744 $
39 5 1396 اصفهان ترکيه 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 45,900 4,261,815,000 Rls. 129,846 $
40 12 1396 اصفهان ترکيه 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 6,500 4,221,236,000 Rls. 113,921 $
41 12 1396 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 48,814 4,198,008,881 Rls. 112,550 $
42 10 1396 اصفهان ترکيه 51071000 نخ ا ز پشم شانه زده, آماده نشده برا ي خرده فروشي, دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 17,558 4,182,147,489 Rls. 116,045 $
43 12 1396 اصفهان ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 64,308 4,065,050,000 Rls. 110,000 $
44 8 1396 اصفهان ترکيه 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 1,259 4,019,613,840 Rls. 114,359 $
45 2 1396 اصفهان ترکيه 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 17,957 4,006,696,753 Rls. 123,522 $
46 10 1396 اصفهان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,791 3,846,829,235 Rls. 107,574 $
47 12 1396 اصفهان ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 38,000 3,800,947,720 Rls. 102,579 $
48 8 1396 اصفهان ترکيه 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 80,600 3,779,385,000 Rls. 111,959 $
49 12 1396 اصفهان ترکيه 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 6,700 3,775,345,006 Rls. 101,888 $
50 8 1396 اصفهان ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12,501 3,715,061,360 Rls. 108,891 $
51 12 1396 اصفهان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 41,630 3,578,644,585 Rls. 96,579 $
52 3 1396 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 19,620 3,554,114,716 Rls. 109,526 $
53 10 1396 اصفهان ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 38,000 3,507,942,640 Rls. 98,097 $
54 9 1396 اصفهان ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 38,000 3,471,741,560 Rls. 98,338 $
55 7 1396 اصفهان ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 38,000 3,335,626,581 Rls. 99,482 $
56 8 1396 اصفهان ترکيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 972 3,305,210,629 Rls. 94,529 $
57 3 1396 اصفهان ترکيه 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 11,541 3,265,290,000 Rls. 100,644 $
58 1 1396 اصفهان ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 47,500 3,256,575,300 Rls. 100,424 $
59 8 1396 اصفهان ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 50,670 3,255,935,000 Rls. 95,000 $
60 2 1396 اصفهان ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 69,222 3,249,725,416 Rls. 100,192 $
61 10 1396 اصفهان ترکيه 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 16,138 3,190,856,460 Rls. 88,696 $
62 3 1396 اصفهان ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 54,200 3,185,471,800 Rls. 98,184 $
63 9 1396 اصفهان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 42,320 3,168,443,520 Rls. 89,883 $
64 5 1396 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 85,675 3,155,048,525 Rls. 96,372 $
65 4 1396 اصفهان ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 37,453 3,054,091,423 Rls. 93,698 $
66 11 1396 اصفهان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 2,922 3,034,492,570 Rls. 82,119 $
67 6 1396 اصفهان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 42,320 3,032,984,225 Rls. 91,105 $
68 3 1396 اصفهان ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 38,000 3,005,518,040 Rls. 92,637 $
69 12 1396 اصفهان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 3,005,336,500 Rls. 81,107 $
70 10 1396 اصفهان ترکيه 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 33,100 2,998,127,630 Rls. 83,191 $
71 12 1396 اصفهان ترکيه 85153110 ماشين جوش کاري زيرپودري 1,656 2,991,794,929 Rls. 80,479 $
72 12 1396 اصفهان ترکيه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 14,840 2,972,231,220 Rls. 79,440 $
73 12 1396 اصفهان ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 21,967 2,961,540,600 Rls. 79,400 $
74 2 1396 اصفهان ترکيه 84481190 سايرماشين هاي كوچك كننده كارت ،كپي برداري كارت ،پانچ كننده كارت يابسته بندي كارت بعدازپانچ كردن 7,860 2,909,524,000 Rls. 89,703 $
75 12 1396 اصفهان ترکيه 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,670 2,896,654,970 Rls. 77,420 $
76 4 1396 اصفهان ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 21,949 2,857,261,572 Rls. 87,943 $
77 12 1396 اصفهان ترکيه 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 23,826 2,838,791,798 Rls. 76,109 $
78 3 1396 اصفهان ترکيه 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 25,000 2,771,315,400 Rls. 85,400 $
79 1 1396 اصفهان ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 38,000 2,753,459,520 Rls. 84,910 $
80 12 1396 اصفهان ترکيه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 44,000 2,749,652,400 Rls. 73,719 $
81 4 1396 اصفهان ترکيه 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 5,120 2,674,748,160 Rls. 82,406 $
82 12 1396 اصفهان ترکيه 29291090 --- ساير 20,000 2,656,181,000 Rls. 70,992 $
83 4 1396 اصفهان ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,020 2,650,284,000 Rls. 81,653 $
84 3 1396 اصفهان ترکيه 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 4,762 2,598,917,850 Rls. 80,092 $
85 8 1396 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 22,000 2,593,032,407 Rls. 75,658 $
86 3 1396 اصفهان ترکيه 21069020 ا مولسيفاير 20,000 2,584,755,000 Rls. 79,634 $
87 1 1396 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 16,180 2,581,368,798 Rls. 79,628 $
88 7 1396 اصفهان ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,212 2,553,539,696 Rls. 75,232 $
89 3 1396 اصفهان ترکيه 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 644 2,514,088,530 Rls. 77,490 $
90 8 1396 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 13,670 2,482,625,874 Rls. 72,437 $
91 12 1396 اصفهان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 2,940 2,440,771,632 Rls. 65,946 $
92 1 1396 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 23,206 2,342,840,602 Rls. 72,270 $
93 11 1396 اصفهان ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,999 2,319,290,339 Rls. 63,448 $
94 6 1396 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 17,150 2,318,947,210 Rls. 69,913 $
95 11 1396 اصفهان ترکيه 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 691 2,311,725,787 Rls. 62,560 $
96 4 1396 اصفهان ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 18,900 2,302,650,000 Rls. 70,855 $
97 3 1396 اصفهان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 2,947 2,273,007,024 Rls. 70,049 $
98 11 1396 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 52,577 2,260,698,873 Rls. 61,399 $
99 3 1396 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 22,000 2,248,850,352 Rls. 69,304 $
100 2 1396 اصفهان ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 28,750 2,242,277,477 Rls. 69,127 $
مجموع کل
596,031,540,001 ريال
مجموع کل
17,356,083 دلار