آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 اردبيل ترکيه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,369,158 212,070,000,000 Rls. 6,535,486 $
2 12 1396 اردبيل ترکيه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 432,000 99,474,970,000 Rls. 2,675,857 $
3 7 1396 اردبيل ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 117,000 15,574,260,000 Rls. 458,849 $
4 11 1396 اردبيل ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 220,000 11,177,129,700 Rls. 305,606 $
5 12 1396 اردبيل ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 69,491 10,897,691,540 Rls. 293,147 $
6 11 1396 اردبيل ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 44,000 9,435,140,000 Rls. 260,000 $
7 2 1396 اردبيل ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 127,000 8,536,280,500 Rls. 263,165 $
8 6 1396 اردبيل ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 58,900 7,765,635,000 Rls. 235,959 $
9 12 1396 اردبيل ترکيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 29,856 4,889,398,193 Rls. 129,709 $
10 10 1396 اردبيل ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 22,000 4,867,560,000 Rls. 135,000 $
11 4 1396 اردبيل ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 99,000 4,591,960,560 Rls. 140,879 $
12 2 1396 اردبيل ترکيه 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 3,794 4,457,260,500 Rls. 137,468 $
13 12 1396 اردبيل ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 21,406 3,909,820,340 Rls. 103,723 $
14 7 1396 اردبيل ترکيه 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 2,037 3,806,708,800 Rls. 114,767 $
15 1 1396 اردبيل ترکيه 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 2,621 3,724,135,800 Rls. 114,857 $
16 9 1396 اردبيل ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 66,000 3,680,448,380 Rls. 104,250 $
17 11 1396 اردبيل ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,233 3,583,984,709 Rls. 96,991 $
18 6 1396 اردبيل ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 66,000 3,577,517,160 Rls. 108,146 $
19 4 1396 اردبيل ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 20,904 3,351,203,540 Rls. 102,813 $
20 10 1396 اردبيل ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 17,683 3,148,995,909 Rls. 87,377 $
21 12 1396 اردبيل ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 21,000 2,864,230,320 Rls. 76,553 $
22 8 1396 اردبيل ترکيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 19,510 2,690,754,000 Rls. 76,553 $
23 8 1396 اردبيل ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 21,160 2,687,622,588 Rls. 78,418 $
24 3 1396 اردبيل ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 22,328 2,642,025,392 Rls. 81,433 $
25 9 1396 اردبيل ترکيه 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 87,720 2,431,040,501 Rls. 68,860 $
26 7 1396 اردبيل ترکيه 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 6,000 2,396,040,000 Rls. 70,592 $
27 3 1396 اردبيل ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 13,910 2,358,755,000 Rls. 72,714 $
28 11 1396 اردبيل ترکيه 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 10,295 2,175,700,020 Rls. 59,520 $
29 9 1396 اردبيل ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 19,298 2,011,632,000 Rls. 56,980 $
30 10 1396 اردبيل ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 21,300 1,880,473,166 Rls. 52,178 $
31 7 1396 اردبيل ترکيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 12,682 1,845,229,500 Rls. 55,359 $
32 7 1396 اردبيل ترکيه 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 68,088 1,814,168,673 Rls. 53,449 $
33 12 1396 اردبيل ترکيه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 100,000 1,625,820,000 Rls. 43,454 $
34 5 1396 اردبيل ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 17,574 1,584,326,611 Rls. 48,363 $
35 6 1396 اردبيل ترکيه 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 23,375 1,497,738,160 Rls. 45,331 $
36 5 1396 اردبيل ترکيه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 100,000 1,458,370,800 Rls. 44,654 $
37 8 1396 اردبيل ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,160 1,125,588,000 Rls. 34,360 $
38 5 1396 اردبيل ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 7,850 1,120,415,000 Rls. 34,044 $
39 10 1396 اردبيل ترکيه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 3,985 1,083,150,000 Rls. 29,848 $
40 7 1396 اردبيل ترکيه 84323900 ک ک ساير 1,850 1,010,330,200 Rls. 29,766 $
41 5 1396 اردبيل ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,800 921,245,072 Rls. 28,208 $
42 6 1396 اردبيل ترکيه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 7,515 902,837,070 Rls. 27,015 $
43 1 1396 اردبيل ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,166 844,874,400 Rls. 26,054 $
44 10 1396 اردبيل ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,960 633,189,336 Rls. 17,570 $
45 7 1396 اردبيل ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,000 599,010,000 Rls. 17,648 $
46 9 1396 اردبيل ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,534 593,504,079 Rls. 16,842 $
47 7 1396 اردبيل ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 21,504 558,364,908 Rls. 16,451 $
48 1 1396 اردبيل ترکيه 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 510 554,016,000 Rls. 17,084 $
49 12 1396 اردبيل ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 2,050 469,659,400 Rls. 12,592 $
50 11 1396 اردبيل ترکيه 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 2,425 466,388,000 Rls. 12,759 $
51 5 1396 اردبيل ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 5,854 404,412,684 Rls. 12,407 $
52 6 1396 اردبيل ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,015 357,624,000 Rls. 10,782 $
53 11 1396 اردبيل ترکيه 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 2,936 313,018,100 Rls. 8,563 $
54 7 1396 اردبيل ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,834 304,151,220 Rls. 9,136 $
55 11 1396 اردبيل ترکيه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 700 261,031,500 Rls. 7,063 $
56 12 1396 اردبيل ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 247 240,431,836 Rls. 6,426 $
57 6 1396 اردبيل ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 44,800 228,905,625 Rls. 7,009 $
58 4 1396 اردبيل ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 854 223,769,636 Rls. 6,886 $
59 8 1396 اردبيل ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 1,900 200,922,796 Rls. 5,746 $
60 4 1396 اردبيل ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 16,000 181,764,800 Rls. 5,600 $
61 12 1396 اردبيل ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 3,160 172,944,048 Rls. 4,652 $
62 7 1396 اردبيل ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 3,100 164,334,495 Rls. 4,917 $
63 9 1396 اردبيل ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 3,100 164,334,495 Rls. 4,917 $
64 6 1396 اردبيل ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 3,100 163,100,265 Rls. 4,917 $
65 12 1396 اردبيل ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 1,800 106,735,798 Rls. 2,862 $
66 4 1396 اردبيل ترکيه 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 48 65,641,060 Rls. 2,020 $
67 7 1396 اردبيل ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 620 58,677,800 Rls. 1,720 $
68 10 1396 اردبيل ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 200 53,438,750 Rls. 1,483 $
69 3 1396 اردبيل ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 57 45,926,047 Rls. 1,415 $
70 8 1396 اردبيل ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 768 36,023,904 Rls. 1,051 $
71 11 1396 اردبيل ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 80 32,122,530 Rls. 875 $
72 5 1396 اردبيل ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 330 22,861,300 Rls. 700 $
73 9 1396 اردبيل ترکيه 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 100 7,023,471 Rls. 199 $
مجموع کل
471,175,794,987 ريال
مجموع کل
13,820,047 دلار