آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82021000 ا ره دستي. 282 143,516,472 Rls. 4,423 $
402 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 210 141,860,300 Rls. 4,373 $
403 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,377 126,888,484 Rls. 3,911 $
404 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84529010 مبل ، پا?ه وسرپوش برا? چرخ ها? دوزندگ? وسا?ر اجزاء وقطعات مربوطه 129 126,555,000 Rls. 3,900 $
405 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 48045200 خمير آن كلاً در توده به صورتي يكنواخت سفيد شده و بيش از 95 درصد وزن كل الياف آن را الياف چوب حاصل از يك فرآيند شيميايي تشكيل داده باشد. 2,226 123,787,224 Rls. 3,816 $
406 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 1,043 118,438,850 Rls. 3,650 $
407 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 950 116,198,186 Rls. 3,582 $
408 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85121000 دستگاههاي روشنائي يا علامت دا دن بصري برا ي دوچرخه 492 103,418,033 Rls. 3,192 $
409 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 1,595 102,176,550 Rls. 3,150 $
410 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 1,438 101,365,506 Rls. 3,125 $
411 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,220 98,926,750 Rls. 3,050 $
412 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 131 95,448,467 Rls. 2,943 $
413 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85369020 با سداکت 127 93,780,500 Rls. 2,890 $
414 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 184 92,369,502 Rls. 2,846 $
415 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 1,255 91,697,440 Rls. 2,826 $
416 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 83016010 ---سيلندر(مغزي) قفل درب ساختمان 306 91,317,114 Rls. 2,814 $
417 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 682 88,936,770 Rls. 2,742 $
418 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 423 88,558,470 Rls. 2,730 $
419 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 511 87,806,994 Rls. 2,706 $
420 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 621 87,347,455 Rls. 2,693 $
421 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 150 86,824,695 Rls. 2,677 $
422 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 100 84,306,362 Rls. 2,599 $
423 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 1,031 84,080,541 Rls. 2,591 $
424 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 479 82,951,960 Rls. 2,559 $
425 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 170 82,719,450 Rls. 2,550 $
426 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 150 82,060,550 Rls. 2,530 $
427 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 6,409 77,446,602 Rls. 2,389 $
428 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72172010 مفتول ACSR آبکاري شده يا ا ندودشده با روي 1,900 77,216,720 Rls. 2,380 $
429 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 450 76,243,842 Rls. 2,349 $
430 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 341 75,343,766 Rls. 2,322 $
431 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 700 73,376,058 Rls. 2,262 $
432 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 383 67,937,320 Rls. 2,094 $
433 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 211 67,025,018 Rls. 2,066 $
434 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 340 66,840,510 Rls. 2,060 $
435 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 450 63,836,989 Rls. 1,968 $
436 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 600 61,903,152 Rls. 1,908 $
437 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 895 58,390,200 Rls. 1,800 $
438 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73209010 ک ک ک فنر مخصوص مکانيسم جمع کردن کمربندهاي ايمني خودرو جفت و جور شده با بدنه پلاستيکي 115 58,383,000 Rls. 1,800 $
439 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 18 56,469,273 Rls. 1,741 $
440 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73182900 ک ک ساير 62 55,631,170 Rls. 1,715 $
441 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 7,174 55,444,200 Rls. 1,709 $
442 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 80 52,486,258 Rls. 1,618 $
443 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 148 49,879,832 Rls. 1,537 $
444 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 90 49,463,375 Rls. 1,525 $
445 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 27 44,899,944 Rls. 1,384 $
446 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 28201000 دي ا کسيدمنگنز 160 41,868,760 Rls. 1,291 $
447 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 59 38,932,800 Rls. 1,200 $
448 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 281 36,487,017 Rls. 1,126 $
449 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 341 33,086,760 Rls. 1,020 $
450 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 48 31,908,215 Rls. 983 $
451 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 307 31,368,513 Rls. 967 $
452 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 592 30,555,086 Rls. 943 $
453 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 354 27,710,480 Rls. 854 $
454 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 40 27,671,308 Rls. 854 $
455 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 51 25,531,811 Rls. 787 $
456 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 26 25,302,420 Rls. 780 $
457 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 95066990 سايرتوپهاغيرقابل بادکردن, بجزگلف, تنيس, ا سکوا ش و هاکي وپينت بال 320 24,400,948 Rls. 754 $
458 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندکه با دو دست کارميکنند. 146 22,900,522 Rls. 706 $
459 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 129 22,347,549 Rls. 689 $
460 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 106 21,078,200 Rls. 650 $
461 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 29 20,458,277 Rls. 630 $
462 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85452000 جاروبک هاي زغالي 157 19,688,045 Rls. 607 $
463 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 14 17,913,420 Rls. 552 $
464 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 22 17,083,755 Rls. 526 $
465 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 68 15,645,852 Rls. 483 $
466 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 180 13,428,918 Rls. 414 $
467 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 52 12,521,454 Rls. 386 $
468 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 45 10,599,600 Rls. 327 $
469 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82052000 چکش وپتک. 49 9,934,156 Rls. 306 $
470 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2 9,543,150 Rls. 294 $
471 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 17 9,320,256 Rls. 288 $
472 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 183 3,539,201 Rls. 109 $
473 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 12 389,220 Rls. 12 $
مجموع کل
4,412,770,547 ريال
مجموع کل
136,033 دلار