آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 20,000 1,534,079,000 Rls. 47,297 $
202 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29183000 اسيدهاي كربوكسيليك با عامل آلدئيد يا ستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 12,860 1,529,624,865 Rls. 47,170 $
203 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 2,150 1,523,919,817 Rls. 46,979 $
204 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,146 1,517,073,417 Rls. 46,757 $
205 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 20,832 1,515,120,772 Rls. 46,723 $
206 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,851 1,498,425,324 Rls. 46,302 $
207 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 1,050 1,471,212,742 Rls. 45,341 $
208 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 17,639 1,446,957,785 Rls. 44,611 $
209 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 8,974 1,404,753,955 Rls. 43,354 $
210 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 3,000 1,382,306,100 Rls. 42,606 $
211 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 19,441 1,373,532,477 Rls. 42,356 $
212 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 11,757 1,362,270,000 Rls. 42,000 $
213 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 6,989 1,337,069,383 Rls. 41,219 $
214 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,481 1,335,483,074 Rls. 41,163 $
215 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 4,600 1,316,900,456 Rls. 40,599 $
216 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 548 1,315,583,855 Rls. 40,561 $
217 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,056 1,298,712,445 Rls. 40,038 $
218 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 28,800 1,295,824,466 Rls. 39,940 $
219 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 20,949 1,268,261,356 Rls. 39,091 $
220 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 8,500 1,262,972,851 Rls. 38,922 $
221 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 38123030 پايدا رکننده هايUV 2,000 1,260,969,630 Rls. 38,874 $
222 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 27,300 1,259,692,342 Rls. 38,843 $
223 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 18,000 1,246,150,518 Rls. 38,409 $
224 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 5,653 1,224,629,859 Rls. 37,753 $
225 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 1,010 1,219,392,467 Rls. 37,634 $
226 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 41,410 1,187,343,464 Rls. 36,605 $
227 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 12,194 1,148,059,808 Rls. 35,394 $
228 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 16,000 1,141,465,600 Rls. 35,200 $
229 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 5,000 1,132,705,002 Rls. 34,918 $
230 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 5,000 1,131,472,320 Rls. 34,880 $
231 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 1,093 1,126,031,225 Rls. 34,701 $
232 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 19,000 1,119,318,000 Rls. 34,500 $
233 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 850 1,112,395,447 Rls. 34,326 $
234 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 24,573 1,087,958,645 Rls. 33,539 $
235 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 261 1,087,348,980 Rls. 33,515 $
236 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 5,017 1,076,231,338 Rls. 33,178 $
237 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 10,998 1,071,036,461 Rls. 33,012 $
238 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 74153900 ا شياءحديده شده ا زمس, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,013 1,067,605,000 Rls. 32,900 $
239 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 21,870 1,064,020,444 Rls. 32,805 $
240 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 22,866 1,061,108,880 Rls. 32,711 $
241 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 9,920 1,037,913,714 Rls. 31,986 $
242 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 17,507 1,035,595,664 Rls. 31,926 $
243 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,233 1,017,380,921 Rls. 31,364 $
244 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,801 1,016,967,033 Rls. 31,340 $
245 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,820 1,016,524,080 Rls. 31,327 $
246 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 8,946 1,015,697,529 Rls. 31,311 $
247 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 20,000 1,012,408,800 Rls. 31,200 $
248 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 445 995,754,500 Rls. 30,700 $
249 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 7,725 994,992,592 Rls. 30,668 $
250 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 21,000 976,105,980 Rls. 30,110 $
251 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 477 951,752,172 Rls. 29,341 $
252 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 22,652 926,772,000 Rls. 28,560 $
253 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39079992 رزين پلي ا سترا شباع شده گريد غذا يي /بهدا شتي 16,000 916,326,040 Rls. 28,248 $
254 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,200 894,059,308 Rls. 27,557 $
255 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 5,076 885,377,942 Rls. 27,289 $
256 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 1,078 882,895,631 Rls. 27,209 $
257 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 790 872,185,158 Rls. 26,890 $
258 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 3,300 870,914,120 Rls. 26,849 $
259 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 58,454 866,674,950 Rls. 26,713 $
260 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 10,668 865,281,480 Rls. 26,670 $
261 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 3,711 858,376,114 Rls. 26,463 $
262 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 481 855,997,988 Rls. 26,384 $
263 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 6,600 846,553,500 Rls. 26,100 $
264 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 10,300 843,414,000 Rls. 26,000 $
265 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,270 827,449,500 Rls. 25,500 $
266 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 6,968 821,774,457 Rls. 25,336 $
267 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 40,530 811,225,000 Rls. 25,000 $
268 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 14,973 795,243,830 Rls. 24,507 $
269 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده, غيرمذکوردرجاي ديگر.... 4,597 787,820,777 Rls. 24,287 $
270 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 606 781,738,180 Rls. 24,095 $
271 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73182900 ک ک ساير 1,374 781,363,084 Rls. 24,104 $
272 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 554 780,482,340 Rls. 24,060 $
273 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 16,000 778,776,000 Rls. 24,000 $
274 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 15,939 777,925,320 Rls. 23,974 $
275 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,103 737,596,627 Rls. 22,740 $
276 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 698 729,877,500 Rls. 22,500 $
277 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 1,181 729,561,895 Rls. 22,491 $
278 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 36,000 721,220,000 Rls. 22,230 $
279 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 2,754 721,143,108 Rls. 22,223 $
280 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 15,995 713,440,723 Rls. 21,994 $
281 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 230 709,061,535 Rls. 21,861 $
282 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 6,742 708,479,628 Rls. 21,837 $
283 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 11,600 706,088,616 Rls. 21,768 $
284 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,587 701,806,400 Rls. 21,650 $
285 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 2,511 692,237,102 Rls. 21,364 $
286 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 1,599 687,146,167 Rls. 21,222 $
287 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,648 684,718,770 Rls. 21,101 $
288 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,266 680,778,000 Rls. 21,000 $
289 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 17,590 673,407,664 Rls. 20,756 $
290 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 253 667,972,890 Rls. 20,605 $
291 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 5,000 664,999,500 Rls. 20,500 $
292 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,918 656,127,315 Rls. 20,215 $
293 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 9,698 654,199,047 Rls. 20,167 $
294 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 652,773,280 Rls. 20,120 $
295 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,283 641,642,136 Rls. 19,781 $
296 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 23,352 632,482,500 Rls. 19,500 $
297 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 855 630,132,848 Rls. 19,419 $
298 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85044050 کنترل دور موتورInverter 972 627,939,100 Rls. 19,360 $
299 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 1,364 617,643,282 Rls. 19,029 $
300 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 2,160 593,404,960 Rls. 18,287 $
مجموع کل
98,850,619,867 ريال
مجموع کل
3,047,514 دلار