آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 64,320 4,154,832,740 Rls. 128,100 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84681000 بوري هايي که بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم کاري, زردجوشکاري, ياجوشکاري 6,298 4,143,767,650 Rls. 127,697 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 12,000 4,110,863,188 Rls. 126,736 $
104 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29171400 انيدريد مالئيك 100,000 4,101,287,200 Rls. 126,400 $
105 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 6,933 4,100,797,721 Rls. 126,442 $
106 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 50,190 4,074,157,613 Rls. 125,597 $
107 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 4,400 3,901,259,285 Rls. 120,246 $
108 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 6,442 3,889,127,653 Rls. 119,893 $
109 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 66,160 3,835,313,001 Rls. 118,214 $
110 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84411000 ماشينهاي برش 4,400 3,730,485,000 Rls. 115,000 $
111 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 59021050 شيفر(Chiefer) مخصوص استخوان بندي لاستيك چرخ 20,000 3,668,244,639 Rls. 113,075 $
112 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,112 3,622,293,000 Rls. 111,679 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 3,554,987,040 Rls. 109,597 $
114 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 22,179 3,551,757,500 Rls. 109,500 $
115 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 14,992 3,538,082,803 Rls. 109,069 $
116 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,517 3,478,002,800 Rls. 107,200 $
117 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 91,200 3,473,010,000 Rls. 107,023 $
118 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 11,500 3,461,760,000 Rls. 106,700 $
119 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 45,600 3,453,144,696 Rls. 106,434 $
120 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 41,852 3,428,995,005 Rls. 105,690 $
121 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 10,900 3,389,264,360 Rls. 104,420 $
122 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 8,280 3,355,692,500 Rls. 103,500 $
123 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,290 3,352,291,400 Rls. 103,300 $
124 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 72,000 3,165,919,560 Rls. 97,560 $
125 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 19,550 3,136,304,803 Rls. 96,670 $
126 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 48,000 3,113,952,000 Rls. 96,000 $
127 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 42,000 3,082,052,820 Rls. 94,980 $
128 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 6,993 3,049,736,000 Rls. 94,000 $
129 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 94,788 3,014,446,080 Rls. 92,892 $
130 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 180,000 2,997,178,800 Rls. 92,400 $
131 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 32,712 2,951,660,701 Rls. 90,966 $
132 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 21,758 2,947,564,787 Rls. 90,870 $
133 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 43,167 2,944,782,234 Rls. 90,783 $
134 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 27111110 گازطبيعي مايع شده درظروف کمترا زيکهزا ر سانتي مترمکعب 4,381 2,932,012,734 Rls. 90,371 $
135 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 75,000 2,916,583,566 Rls. 89,882 $
136 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 24,984 2,904,571,634 Rls. 89,548 $
137 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 30,114 2,893,828,168 Rls. 89,222 $
138 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 25,000 2,859,771,250 Rls. 88,129 $
139 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 45,600 2,800,635,264 Rls. 86,304 $
140 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 19,167 2,773,087,646 Rls. 85,460 $
141 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 21,407 2,743,836,448 Rls. 84,571 $
142 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 102,386 2,739,502,772 Rls. 84,461 $
143 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 23,917 2,737,494,771 Rls. 84,389 $
144 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 54,558 2,667,004,650 Rls. 82,197 $
145 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 20,080 2,646,514,102 Rls. 81,584 $
146 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 1,887 2,641,872,450 Rls. 81,443 $
147 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 35,871 2,594,824,638 Rls. 79,997 $
148 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 51,000 2,565,172,500 Rls. 79,050 $
149 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 4,410 2,560,855,374 Rls. 78,971 $
150 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,217 2,554,305,791 Rls. 78,716 $
151 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 623 2,483,030,360 Rls. 76,554 $
152 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,607 2,477,693,220 Rls. 76,367 $
153 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 25,547 2,470,377,363 Rls. 76,180 $
154 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 24,598 2,449,700,080 Rls. 75,517 $
155 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 48,000 2,446,016,950 Rls. 75,413 $
156 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 51,000 2,424,053,460 Rls. 74,715 $
157 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 62,750 2,415,736,950 Rls. 74,479 $
158 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 14,400 2,376,148,320 Rls. 73,225 $
159 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 2,343,965,000 Rls. 72,246 $
160 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,212 2,341,137,556 Rls. 72,152 $
161 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 21,766 2,312,938,670 Rls. 71,302 $
162 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 2,274,025,920 Rls. 70,080 $
163 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29336990 سايرترکيباتي که ساختارآنهادا را ي يک حلقه تري آزين مترا کم نشده باشدغيرمذکور 23,000 2,260,913,040 Rls. 69,706 $
164 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 16,200 2,251,288,500 Rls. 69,409 $
165 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29071310 نونيل فنل 45,600 2,233,344,360 Rls. 68,856 $
166 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,496 2,216,527,020 Rls. 68,316 $
167 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 39,612 2,183,969,900 Rls. 67,332 $
168 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 28,355 2,171,777,763 Rls. 66,966 $
169 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32041490 ---ساير مواد رنگي مستقيم وفرآورده هاي براساس اين مواد غير از گرانول مستربچ 5,500 2,168,319,450 Rls. 66,846 $
170 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 5,000 2,140,710,000 Rls. 66,000 $
171 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 37,400 2,133,495,452 Rls. 65,792 $
172 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 31,270 2,093,483,980 Rls. 64,540 $
173 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 19,200 2,083,645,440 Rls. 64,195 $
174 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 24,450 2,070,294,832 Rls. 63,800 $
175 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39219030 ورق ا کريليک گلدا رلامينه باپارچه 21,330 2,015,917,484 Rls. 62,135 $
176 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 8,089 2,014,665,000 Rls. 62,087 $
177 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 36,960 2,009,920,440 Rls. 61,960 $
178 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 8,733 2,000,606,039 Rls. 61,675 $
179 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 1,991,318,977 Rls. 61,383 $
180 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 44,000 1,988,056,460 Rls. 61,294 $
181 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 22,500 1,975,291,110 Rls. 60,874 $
182 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 24,300 1,971,054,601 Rls. 60,753 $
183 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 30051020 هنديکپلاست 5,346 1,928,056,077 Rls. 59,427 $
184 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 48,660 1,906,529,300 Rls. 58,780 $
185 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 122,830 1,900,480,911 Rls. 58,590 $
186 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 5,564 1,898,287,000 Rls. 58,526 $
187 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 30051020 هنديکپلاست 5,401 1,891,601,282 Rls. 58,316 $
188 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 7,545 1,875,568,516 Rls. 57,799 $
189 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 20,195 1,874,757,386 Rls. 57,759 $
190 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 38,000 1,862,805,000 Rls. 57,432 $
191 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 21,969 1,836,667,818 Rls. 56,610 $
192 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90321000 ترموستات 1,000 1,822,775,810 Rls. 56,167 $
193 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 6,700 1,786,546,806 Rls. 55,056 $
194 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 21,636 1,650,921,116 Rls. 50,923 $
195 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,000 1,636,048,040 Rls. 50,440 $
196 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,608 1,633,422,386 Rls. 50,360 $
197 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 54023100 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن حدا کثر50تکس غيرخرده فروشي 17,320 1,619,022,749 Rls. 49,911 $
198 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 16,177 1,580,794,700 Rls. 48,718 $
199 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 37029790 ساير فيلم هاي مورد مصرف در تصوير برداري پزشكي با پهنايي بيش از 35 ميليمتر وطول بيشتر از 30 متر 3,560 1,553,498,806 Rls. 47,893 $
200 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,017 1,544,186,092 Rls. 47,610 $
مجموع کل
264,896,281,829 ريال
مجموع کل
8,165,394 دلار