آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 200 16,660,970 Rls. 506 $
402 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 240 16,284,378 Rls. 502 $
403 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 93 15,179,580 Rls. 468 $
404 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 46 15,083,205 Rls. 465 $
405 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 114 14,958,989 Rls. 461 $
406 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 63 14,515,600 Rls. 400 $
407 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 200 13,139,820 Rls. 405 $
408 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 47 12,579,456 Rls. 384 $
409 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 140 12,516,000 Rls. 350 $
410 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 170 12,156,000 Rls. 375 $
411 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 160 11,386,089 Rls. 351 $
412 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 85 10,638,600 Rls. 298 $
413 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 120 10,298,880 Rls. 288 $
414 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 100 9,886,880 Rls. 305 $
415 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 110 8,588,890 Rls. 261 $
416 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 25 8,300,096 Rls. 224 $
417 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 120 7,985,775 Rls. 245 $
418 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85139000 ا جزا ء و قطعات چرا غهاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 37 6,727,754 Rls. 206 $
419 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 65 6,681,975 Rls. 205 $
420 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 41 5,928,640 Rls. 160 $
421 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 35 4,817,020 Rls. 130 $
422 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 72 4,213,011 Rls. 129 $
423 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 25 4,074,375 Rls. 125 $
424 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 22 3,892,440 Rls. 120 $
425 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 42 3,576,000 Rls. 100 $
426 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 8 2,610,480 Rls. 73 $
427 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82052000 چکش وپتک. 17 2,431,680 Rls. 68 $
428 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 8 2,288,640 Rls. 64 $
429 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 24 1,673,480 Rls. 51 $
430 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 25 1,492,194 Rls. 46 $
431 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 20 1,329,999 Rls. 41 $
432 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 10 681,219 Rls. 21 $
مجموع کل
262,578,115 ريال
مجموع کل
7,827 دلار