آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,150 115,299,000 Rls. 3,450 $
302 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,600 114,559,764 Rls. 3,531 $
303 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,275 113,618,080 Rls. 3,505 $
304 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 728 110,486,420 Rls. 3,405 $
305 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,147 109,447,624 Rls. 3,016 $
306 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,470 108,557,624 Rls. 3,346 $
307 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1,060 106,329,558 Rls. 3,089 $
308 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 816 104,642,880 Rls. 3,040 $
309 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 425 103,346,400 Rls. 2,890 $
310 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,470 101,109,690 Rls. 3,102 $
311 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1,600 97,479,195 Rls. 3,005 $
312 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 97,410,080 Rls. 3,005 $
313 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,300 96,423,568 Rls. 2,972 $
314 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,316 95,776,000 Rls. 2,568 $
315 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 660 94,406,400 Rls. 2,640 $
316 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 904 88,262,040 Rls. 2,712 $
317 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,200 87,747,495 Rls. 2,705 $
318 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,290 85,072,950 Rls. 2,610 $
319 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 810 84,894,240 Rls. 2,374 $
320 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,170 83,487,690 Rls. 2,574 $
321 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,200 83,076,279 Rls. 2,561 $
322 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 81,650,475 Rls. 2,505 $
323 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 760 81,532,800 Rls. 2,280 $
324 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 1,350 80,994,320 Rls. 2,480 $
325 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 845 78,278,640 Rls. 2,189 $
326 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 680 75,757,750 Rls. 2,050 $
327 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 900 74,612,300 Rls. 2,273 $
328 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,160 73,960,920 Rls. 2,280 $
329 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 900 73,611,040 Rls. 2,042 $
330 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 554 73,566,417 Rls. 2,267 $
331 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 650 73,161,220 Rls. 2,255 $
332 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 500 70,480,000 Rls. 2,000 $
333 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,175 70,048,770 Rls. 2,035 $
334 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 205 69,286,411 Rls. 1,873 $
335 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 339 67,356,891 Rls. 1,869 $
336 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 536 66,538,800 Rls. 1,800 $
337 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 460 66,090,240 Rls. 1,920 $
338 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 1,000 65,822,000 Rls. 2,000 $
339 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,000 65,822,000 Rls. 2,000 $
340 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 900 65,639,792 Rls. 1,994 $
341 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,788 64,956,640 Rls. 1,966 $
342 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 365 64,136,200 Rls. 1,880 $
343 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 940 64,049,175 Rls. 1,965 $
344 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 840 61,643,600 Rls. 1,900 $
345 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 600 60,156,000 Rls. 1,800 $
346 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 180 59,081,616 Rls. 1,584 $
347 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 558 57,573,480 Rls. 1,607 $
348 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 420 57,328,250 Rls. 1,750 $
349 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 840 57,101,440 Rls. 1,760 $
350 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82011000 بيل, بيلچه. 334 56,827,742 Rls. 1,538 $
351 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 765 56,541,150 Rls. 1,530 $
352 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 576 55,213,848 Rls. 1,702 $
353 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 425 55,118,145 Rls. 1,691 $
354 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 400 52,165,438 Rls. 1,438 $
355 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73202000 ک فنر مارپيچ 800 52,064,595 Rls. 1,605 $
356 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 450 51,110,325 Rls. 1,575 $
357 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 796 50,061,072 Rls. 1,418 $
358 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 750 49,366,500 Rls. 1,500 $
359 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 690 49,055,475 Rls. 1,505 $
360 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 800 48,982,890 Rls. 1,510 $
361 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 650 48,786,080 Rls. 1,505 $
362 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 620 44,318,504 Rls. 1,366 $
363 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 440 42,835,320 Rls. 1,320 $
364 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 230 41,732,350 Rls. 1,150 $
365 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 285 41,444,850 Rls. 1,150 $
366 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 514 40,766,117 Rls. 1,103 $
367 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 540 40,717,220 Rls. 1,255 $
368 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 480 40,357,920 Rls. 1,245 $
369 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 540 40,149,000 Rls. 1,080 $
370 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 400 39,095,020 Rls. 1,205 $
371 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 390 38,537,620 Rls. 1,180 $
372 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 570 37,667,392 Rls. 1,162 $
373 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 694 36,289,000 Rls. 1,000 $
374 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 110 35,271,720 Rls. 1,080 $
375 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 465 32,578,080 Rls. 1,005 $
376 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 230 32,136,456 Rls. 984 $
377 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 295 29,174,400 Rls. 900 $
378 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 360 28,276,890 Rls. 859 $
379 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 192 28,141,475 Rls. 757 $
380 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 400 26,928,520 Rls. 830 $
381 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 170 26,207,200 Rls. 800 $
382 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 240 25,098,150 Rls. 770 $
383 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 205 24,820,840 Rls. 760 $
384 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 360 24,491,445 Rls. 755 $
385 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 150 24,315,600 Rls. 690 $
386 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84798970 سيستم كامل شيشه بالابر خودرو 292 23,757,850 Rls. 730 $
387 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 726 23,549,262 Rls. 726 $
388 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82052000 چکش وپتک. 240 23,364,720 Rls. 720 $
389 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 345 22,772,178 Rls. 702 $
390 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 68 22,669,228 Rls. 692 $
391 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 89 22,603,710 Rls. 690 $
392 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 180 20,597,760 Rls. 576 $
393 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 600 19,456,800 Rls. 600 $
394 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت وماشين آلات راهسازي وکشاورزي 100 19,241,040 Rls. 546 $
395 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 115 19,233,170 Rls. 530 $
396 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 240 18,905,100 Rls. 580 $
397 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 158 18,273,850 Rls. 545 $
398 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 275 17,990,880 Rls. 555 $
399 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 250 17,527,320 Rls. 540 $
400 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 240 17,033,100 Rls. 525 $
مجموع کل
5,755,290,481 ريال
مجموع کل
170,604 دلار