آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,695 424,129,575 Rls. 11,409 $
202 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 7,000 423,620,901 Rls. 13,059 $
203 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 6,814 422,672,778 Rls. 12,942 $
204 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 3,835 415,267,008 Rls. 12,064 $
205 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 4,790 406,340,880 Rls. 11,363 $
206 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 1,784 397,798,482 Rls. 11,038 $
207 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,698 387,757,224 Rls. 11,654 $
208 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 4,718 383,937,620 Rls. 10,580 $
209 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 4,690 382,926,775 Rls. 11,725 $
210 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 5,090 382,307,118 Rls. 11,784 $
211 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 2,846 379,661,712 Rls. 11,568 $
212 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,888 379,604,880 Rls. 11,664 $
213 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 3,305 378,826,981 Rls. 11,421 $
214 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 4,791 373,041,112 Rls. 11,498 $
215 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 4,420 362,876,750 Rls. 11,150 $
216 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 14,663 360,867,825 Rls. 9,675 $
217 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 3,810 360,620,190 Rls. 11,082 $
218 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,795 357,224,320 Rls. 11,020 $
219 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,761 351,721,446 Rls. 10,645 $
220 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,606 342,383,860 Rls. 10,556 $
221 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 2,300 340,911,760 Rls. 9,674 $
222 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,460 338,423,040 Rls. 10,440 $
223 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,765 330,692,154 Rls. 9,607 $
224 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,547 326,132,550 Rls. 10,050 $
225 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,266 322,204,608 Rls. 9,936 $
226 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 3,858 321,964,926 Rls. 9,503 $
227 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,640 321,794,880 Rls. 9,920 $
228 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 2,750 312,340,875 Rls. 9,625 $
229 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,315 309,285,280 Rls. 8,678 $
230 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 3,338 302,831,705 Rls. 8,345 $
231 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 526 301,554,980 Rls. 8,153 $
232 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,909 297,024,864 Rls. 8,016 $
233 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 6,600 295,408,080 Rls. 7,920 $
234 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 4,570 295,211,670 Rls. 8,970 $
235 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,044 285,613,502 Rls. 7,718 $
236 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,308 285,568,992 Rls. 7,985 $
237 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 140 279,490,848 Rls. 8,492 $
238 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 2,074 270,771,144 Rls. 8,344 $
239 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,354 268,466,022 Rls. 7,398 $
240 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,370 268,240,000 Rls. 8,000 $
241 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,466 263,787,426 Rls. 7,119 $
242 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 3,500 263,288,000 Rls. 8,000 $
243 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3,440 260,471,274 Rls. 7,567 $
244 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 1,470 253,682,800 Rls. 7,729 $
245 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 1,048 253,029,806 Rls. 6,812 $
246 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 781 249,422,832 Rls. 6,741 $
247 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 1,251 243,703,512 Rls. 6,903 $
248 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 2,750 239,695,200 Rls. 7,200 $
249 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 1,770 238,760,952 Rls. 6,763 $
250 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,540 238,354,484 Rls. 7,276 $
251 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 1,314 237,136,620 Rls. 6,580 $
252 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 3,450 235,009,950 Rls. 7,210 $
253 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,081 232,995,552 Rls. 6,288 $
254 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82021000 ا ره دستي. 10,400 232,603,200 Rls. 6,960 $
255 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 3,097 231,600,250 Rls. 6,230 $
256 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,460 230,765,088 Rls. 6,704 $
257 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,750 229,313,000 Rls. 7,000 $
258 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,512 228,615,615 Rls. 7,013 $
259 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 2,736 227,397,865 Rls. 6,953 $
260 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,233 223,766,151 Rls. 6,209 $
261 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,366 218,958,375 Rls. 5,925 $
262 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 1,061 218,870,505 Rls. 6,703 $
263 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 3,200 218,199,930 Rls. 6,630 $
264 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,828 210,628,962 Rls. 6,472 $
265 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,980 210,030,400 Rls. 5,960 $
266 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 1,600 207,462,400 Rls. 6,400 $
267 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,635 199,165,250 Rls. 5,375 $
268 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,597 198,510,324 Rls. 5,936 $
269 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 5,280 195,962,452 Rls. 5,908 $
270 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 1,827 195,327,445 Rls. 6,011 $
271 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,623 193,899,126 Rls. 5,633 $
272 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت وماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,074 191,451,250 Rls. 5,150 $
273 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 1,327 190,319,238 Rls. 5,529 $
274 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,833 190,284,060 Rls. 5,865 $
275 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,094 185,665,910 Rls. 5,018 $
276 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,580 183,582,100 Rls. 5,660 $
277 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,600 182,891,072 Rls. 5,642 $
278 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 2,309 171,115,372 Rls. 4,618 $
279 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 1,822 168,780,970 Rls. 4,555 $
280 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,075 168,272,125 Rls. 5,188 $
281 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,550 167,104,480 Rls. 5,155 $
282 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 482 161,969,820 Rls. 4,380 $
283 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 1,106 161,428,995 Rls. 4,977 $
284 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,871 160,597,680 Rls. 4,744 $
285 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,870 159,453,840 Rls. 4,459 $
286 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,910 158,401,485 Rls. 4,365 $
287 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,700 157,428,300 Rls. 4,260 $
288 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 1.5 ميليمتر وکمتر 1,205 156,967,482 Rls. 4,839 $
289 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,906 156,096,635 Rls. 4,765 $
290 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 455 150,962,240 Rls. 4,160 $
291 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 872 148,973,359 Rls. 4,591 $
292 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,955 148,586,540 Rls. 4,010 $
293 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 903 148,203,717 Rls. 4,567 $
294 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85151990 سايرماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري وغيرا زهويه وطپانچه لحيم کاري 1,295 145,613,755 Rls. 4,445 $
295 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82021000 ا ره دستي. 1,836 143,622,180 Rls. 4,428 $
296 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 1,100 142,784,400 Rls. 4,400 $
297 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 2,200 134,804,820 Rls. 4,155 $
298 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,380 132,298,900 Rls. 3,580 $
299 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 1,524 118,552,490 Rls. 3,203 $
300 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 720 116,697,600 Rls. 3,600 $
مجموع کل
25,430,844,878 ريال
مجموع کل
745,189 دلار