آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 34,033 1,276,638,263 Rls. 37,894 $
102 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,085 1,261,017,876 Rls. 38,316 $
103 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 20,370 1,253,363,653 Rls. 37,129 $
104 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 19,165 1,251,819,470 Rls. 38,330 $
105 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 7,720 1,251,257,600 Rls. 38,600 $
106 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 6,881 1,249,276,349 Rls. 33,697 $
107 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 10,900 1,236,049,920 Rls. 36,864 $
108 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40118090 ک ک ک سا?ر 17,640 1,230,667,620 Rls. 34,580 $
109 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,140 1,228,270,350 Rls. 37,850 $
110 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 8,900 1,207,226,572 Rls. 36,063 $
111 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 13,380 1,205,504,550 Rls. 33,450 $
112 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 15,181 1,193,012,850 Rls. 32,875 $
113 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212190 ک ک ک ساير 10,931 1,191,737,760 Rls. 33,326 $
114 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 2,508 1,149,502,816 Rls. 31,108 $
115 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 15,525 1,147,714,880 Rls. 35,360 $
116 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 12,847 1,123,355,520 Rls. 32,128 $
117 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 17,000 1,122,265,100 Rls. 34,100 $
118 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 7,599 1,086,065,400 Rls. 33,320 $
119 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 7,557 1,063,331,850 Rls. 31,175 $
120 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 19,114 1,059,450,792 Rls. 28,671 $
121 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,704 1,051,523,160 Rls. 30,980 $
122 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 10,609 1,048,755,600 Rls. 32,400 $
123 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 6,666 1,045,609,454 Rls. 28,305 $
124 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 8,460 1,042,720,380 Rls. 32,148 $
125 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 8,571 1,023,862,942 Rls. 31,556 $
126 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 17,267 1,019,359,226 Rls. 31,419 $
127 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 11,255 1,012,921,120 Rls. 31,010 $
128 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 6,417 1,011,283,080 Rls. 28,645 $
129 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 10,506 987,659,360 Rls. 30,440 $
130 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 12,000 978,949,230 Rls. 27,151 $
131 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 17,000 976,383,800 Rls. 30,100 $
132 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 8,465 965,708,362 Rls. 29,628 $
133 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 23,221 957,601,234 Rls. 25,759 $
134 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7,015 940,209,400 Rls. 27,560 $
135 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 8,741 935,984,040 Rls. 25,260 $
136 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85234100 ک ک ضبط نشده : 12,601 927,915,100 Rls. 25,900 $
137 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 11,222 922,716,000 Rls. 28,400 $
138 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 10,420 917,949,900 Rls. 26,050 $
139 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 12,700 913,874,000 Rls. 26,000 $
140 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 10,017 912,051,450 Rls. 24,534 $
141 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 23,658 905,119,552 Rls. 27,922 $
142 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 22,730 889,625,749 Rls. 26,821 $
143 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 12,900 866,599,266 Rls. 26,403 $
144 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 15,808 863,678,200 Rls. 23,800 $
145 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10,853 858,444,592 Rls. 25,484 $
146 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,545 849,162,600 Rls. 23,400 $
147 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 21,906 844,025,130 Rls. 25,974 $
148 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندکه با دو دست کارميکنند. 4,879 838,674,417 Rls. 22,696 $
149 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 6,813 813,846,658 Rls. 23,746 $
150 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 7,105 808,081,548 Rls. 24,458 $
151 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 7,644 799,416,170 Rls. 21,770 $
152 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 23,200 799,117,040 Rls. 24,592 $
153 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212190 ک ک ک ساير 7,306 788,867,200 Rls. 21,150 $
154 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 20,377 785,252,996 Rls. 24,044 $
155 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 13,430 780,312,318 Rls. 22,669 $
156 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 8,222 766,680,945 Rls. 20,555 $
157 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,600 760,506,036 Rls. 22,928 $
158 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 9,224 749,334,700 Rls. 23,060 $
159 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 6,337 736,685,500 Rls. 22,023 $
160 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 15,878 721,230,120 Rls. 22,230 $
161 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,896 719,954,835 Rls. 22,187 $
162 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,949 714,835,335 Rls. 19,165 $
163 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 9,770 704,202,060 Rls. 19,540 $
164 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 8,446 699,784,250 Rls. 21,565 $
165 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,497 689,175,448 Rls. 21,242 $
166 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 6,970 678,550,410 Rls. 20,910 $
167 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 7,457 668,148,915 Rls. 20,595 $
168 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 5,000 665,136,000 Rls. 18,000 $
169 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212190 ک ک ک ساير 6,339 662,050,200 Rls. 19,810 $
170 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85234100 ک ک ضبط نشده : 10,299 614,214,432 Rls. 18,096 $
171 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40118090 ک ک ک سا?ر 14,404 612,171,450 Rls. 18,810 $
172 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 7,500 611,156,250 Rls. 18,750 $
173 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 6,800 589,646,685 Rls. 18,063 $
174 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,436 579,504,810 Rls. 16,090 $
175 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,680 542,690,965 Rls. 16,567 $
176 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 6,400 525,479,400 Rls. 16,200 $
177 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 6,820 523,980,614 Rls. 14,141 $
178 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 15,808 522,544,000 Rls. 16,000 $
179 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 3,372 518,515,662 Rls. 14,398 $
180 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,567 505,052,158 Rls. 13,918 $
181 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,865 503,699,280 Rls. 14,840 $
182 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85111000 شمع هاي جرقه زن 650 498,898,884 Rls. 15,276 $
183 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,000 496,652,800 Rls. 13,774 $
184 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 3,043 496,473,264 Rls. 13,776 $
185 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90151000 مسافت ياب ها 347 492,086,715 Rls. 15,097 $
186 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 1,081 486,706,617 Rls. 13,171 $
187 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,988 486,472,770 Rls. 14,973 $
188 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,444 479,570,030 Rls. 14,690 $
189 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 4,588 474,275,340 Rls. 14,630 $
190 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 5,048 468,733,100 Rls. 12,650 $
191 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,745 468,134,476 Rls. 14,429 $
192 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده, غيرمذکوردرجاي ديگر.... 5,740 464,951,520 Rls. 14,334 $
193 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 11,430 457,409,398 Rls. 12,344 $
194 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 3,900 456,183,000 Rls. 13,650 $
195 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 3,025 455,644,584 Rls. 12,216 $
196 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 3,850 451,816,750 Rls. 13,475 $
197 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85151990 سايرماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري وغيرا زهويه وطپانچه لحيم کاري 1,970 443,667,900 Rls. 12,000 $
198 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 3,700 441,590,100 Rls. 13,170 $
199 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 4,100 430,069,500 Rls. 12,300 $
200 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 6,231 426,134,632 Rls. 13,048 $
مجموع کل
81,331,191,305 ريال
مجموع کل
2,381,696 دلار